Vallavalitsuse istungilt 08.02.2023

173
Foto: Heigo Mägi

Anti ülevaade valla äriühingute tegevusest. Vastu võeti otsuseid, mis puudutasid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, haldus- ning huviharidusküsimusi. Kehtestati Kambja Kultuur ja Sport tasuliste teenuste hinnakiri. Otsustati suunata volikogu menetlusse eelnõud.

OÜ Olme juhataja Toomas Arumägi ja OÜ Ülenurme Teed juhataja Arne Peda andsid ülevaate oma tegevusest.

Antud projekteerimistingimused

 • Rebase külas Aia kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
 • Külitse alevikus Lennuvälja plats L4 maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks

Antud ehitusload

 • Vana-Kuuste külas Kolga LPG gaasimahuti rajamiseks ning Vana-Kuuste külas Kolga kinnistusisese vedelgaasitorustiku rajamiseks
 • Külitse alevikus Järve tee 4a puurkaevu rajamiseks
 • Reola külas Kiviaugu päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Lemmatsi külas Arako tee 20 päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Lemmatsi külas Lääne-Nigula päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Soinaste külas Välja 11 ÜKV veetoru rajamiseks ning Soinaste külas Välja 11 ÜKV kanalisatsioontoru rajamiseks
 • Ülenurme alevikus Lennu 8a multifunktsionaalse hoone püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Aia tänava lõik 1, Laikna ja Ringtee lõik 5 sademeveekollektori rajamiseks

Antud kasutusload

 • Tõrvandi alevikus Pärnaõie 15 kinnistule püstitatud korterelamule
 • Soinaste külas Rehetare tee 12 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivuharu 2 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Madise külas Tatra kinnistul asuvale päikeseelektrijaamale

Otsustati saata korralduse eelnõu „Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda detailplaneeringu ja Uhti küla Otsa ja Teemeistri ning piirneva riigi maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine“ puudutatud isikutele arvamuse avaldamiseks.

Nõustuti katastriüksuste muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed

 • Vana-Kuuste külas asuvate Allika ja Atsi katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks, piiride muutmisega Kooli tee 2 katastriüksusega
 • Lemmatsi külas asuva Kiviaasa katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks

Nõustuti Vana-Kuuste külas asuva katastriüksuse 28301:001:0869, pindalaga u 610 m2 riigi omandisse jätmisega. Määrati katastriüksuse 28301:001:0869 lähiaadress Tisleri tee T1 ja sihtotstarbeks transpordimaa 100%.

Sotsiaalküsimustes otsustati maksta peretoetust. Keelduti kahele isikule sotsiaaltoetuse määramisest. Jäeti määramata isikule hooldus.

Haldusküsimustes otsustati korraldada kirjalik enampakkumine elektroonilise oksjonina Kambja vallale kuuluva korteriomandi Linnavere tee 1–1, Soinaste võõrandamiseks, kinnitades enampakkumise tingimused ja läbiviimise korra.
Riiklikus teeregistris kantakse Kambja valla teede andmebaasi avalikus kasutuses oleva teena Kalevi tee 9490224 ja Olevi tee 9490225.
Teadmiseks võeti koostatud teehoiukava.

Kinnitati asutuse Kambja Kultuur ja Sport haldusüksuses olevate spordi- ja kultuuriobjektide kasutamise hinnad.

Otsustati mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetuse väljamaksmine P.DUSSMANN EESTI OÜle.

Määrati huvihariduse toetusi õpilastele.

Otsustati suunata volikogu menetlusse eelnõud

 • Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine
 • Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
 • Kullaga külas asuva Lepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsus võõrandab vallale kuuluva metsaraieõiguse (uuendatud)
JärgmineJätkuvad tööd Poldrijärve matkaraja lõplikuks välja arendamiseks