Vallavalitsuse istungilt 13.04.2023

279
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning huviharidusküsimused. Anti ülevaade Aarike Hooldekeskus SA tegevusest ning arenguperspektiividest. Kinnitati ostumenetluse tulemused.

Antud projekteerimistingimused

 • Laane külas asuvale Kapri maaüksusele abihoone püstitamiseks
 • Soinaste külas asuvale Välja 11 krundile hoonete püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Lemmatsi külas asuvale Sinilinnu maaüksusele üksikelamu ja abihoone püstitamiseks
 • Soosilla külas asuvale Mäe-Luha maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Uhti külas asuvale Nõlva tee 13 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks

Lõpetati projekteerimistingimuste menetlus Külitse alevikus asuva Haaviku tee 18a osas.

Antud ehitusload

 • Lemmatsi külas Tulbi päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Räni alevikus Heina tänava, Heina tänava lõik 1, Laose 15, Laose 18, Laose 20, Laose 23, Laose 25, Laose tänav L2, Leilovi tee 26, Pepre 14, Pepre 2, Pepre 4, Pepre 5, Pepre 6, Pepre 7, Pepre tänava, Rohu 1, Rohu 2, Rohu 4, Rohu 6 ja Rohu tänava kinnistul veetorustiku rajamiseks
 • Räni alevikus Heina tänava, Heina tänava lõik 1, Laose 15, Laose 17, Laose 18, Laose 22, Laose 23, Laose 25, Laose 29, Laose tänav L2, Leilovi tee 26, Pepre 14, Pepre 12, Pepre 3, Pepre tänava, Rohu 6, Rohu 8 ja Rohu tänava kinnistul reoveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Räni alevikus Heina tänava, Heina tänava lõik 1, Laose 17, Laose 18, Laose 19, Laose 20, Laose 21, Laose 22, Laose 25, Laose tänav L2, Leilovi tee 26, Pepre 1, Pepre 10, Pepre 14, Pepre 12, Pepre 2, Pepre 4, Pepre 5, Pepre 6, Pepre 7, Pepre 8, Pepre tänava, Raja tänava, Rohu 1, Rohu 8 ja Rohu tänava kinnistul sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Räni alevikus Heina tänava, Heina tänava lõik 1, Laose tänav L2, Leilovi tee 26, Pepre tänava ja Rohu tänava kinnistul teedeehitusliku osa püstitamiseks
 • Reola külas Roosi 2 maaüksusel tööstushoone püstitamiseks

Nõustuti Kavandu külas asuva Mällo katastriüksuse 28201:008:0094 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevatele Lemmatsi külas asuvatele Arako tee lõik 2, Arako tee lõik 3, Urva tänava, Ute tänava ja Külitse puurkaevu katastriüksustele Enefit Connect OÜ kasuks.
Nõustuti katastriüksuste riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil katastriüksustel asuvate ehitiste omaniku Elektrilevi OÜ kasuks.

Sotsiaalküsimustes määrati tervisetoetus. Toetati riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest puudega lapse teraapias osalemist ning teraapias osalemiseks majutus- ja transpordikulusid. Seati isiku üle hooldus ning hooldajale määrati hooldajatoetus.

Huviharidusküsimustes määrati huvihariduse toetus õpilasele.

Aarike Hooldekeskus SA juhatuse liige Marika Tirmaste andis ülevaate hooldekeskuse tegevusest ning arenguperspektiividest.

Kinnitati ostumenetluse „Küttekollete hooldamine 2“ tulemused. Tööde teostamine tellitakse Pottsepatööd OÜ-lt, tööde teostamise kogumaksumus 11 654,00 eurot koos käibemaksuga. Lepingu täitmise eest vastutab sotsiaaltöö spetsialist Tiina Lobjakas.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurmel kogunesid valla ettevõtjad
JärgmineTutvustati Tõrvandi Kooli ehitamiseks laekunud pakkumusi