Vallavalitsuse istungilt 20.04.2023

250
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus-, hanke- ning haldusküsimused.

Antud projekteerimistingimused

 • Soinaste külas asuvale Salu 1 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Ülenurme alevikus asuvale Villa 19 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Külitse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni magistraaltorustike ehitusprojekti koostamiseks
 • Silmapiiri tänava (tee nr 9490023) ümberehitusprojekti koostamiseks
 • Luha tänava (tee nr 9490012) ümberehitusprojekti koostamiseks
 • Veskivilla tänava (tee nr 9490421) ümberehitusprojekti koostamiseks

Antud ehitusload

 • Reola külas Jõe 19 puurkaevu rajamiseks
 • Lemmatsi külas Vanapapli tee 4 elamu abihoone püstitamiseks
 • Visnapuu külas Künka puurkaevurajamiseks
 • Lemmatsi külas Linnavere tee 19b üksikelamu püstitamiseks
 • Külitse alevikus Salvei 4 üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Vana-Kuuste külas Kolga kinnistule rajatud LPG gaasimahuti ja vedelgaasitorustikule
 • Paruni 92 kinnistul püstitatud üksikelamule
 • Lemmatsi külas Lillemäe 16 kinnistul püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Rehe tee 1 kinnistule püstitatud autoteenindus büroohoonele
 • Soinaste külas Välja 11 ja Välja tänav L2 kinnistule rajatud ÜVKveetorule, ÜVK kanalisatsioonitorule ja sademevee kanalisatsioonitorule
 • Ülenurme alevikus Paruni 24 kinnistul püstitatud üksikelamule
 • Õssu külas Linnu tee 4 kinnistul püstitatud üksikelamule

Vastu võetud ja 15.–28.05.2023 avalikule väljapanekule suunatud vallavalitsuse teenuskeskuses ning valla veebilehel kambja.ee detailplaneeringud

 • Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneering
 • Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kinnitati hajaasutuse 2021 programmi raames esitatud projekti „Mäeküla Tornitähe kinnistu puurkaev ja veesüsteemid“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4848 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 484,80 eurot.
Nõustuti Laane külas asuva Loojangu 28 katastriüksuse 94901:007:1756 jagamisega viieks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 30.03.2023 korraldus nr 1548 „Koha aadresside ja sihtotstarvete määramine“. Määrati vallas asuvatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Kullaga külas asuva katastriüksuse 28301:001:0812, pindalaga u 10 021 m2 riigi omandisse jätmisega ning nõustuti katastriüksuse 28301:001:0812 kasutusvaldusse andmisega.
Nõustuti valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse lõpetamisega Soinaste külas Kanarbiku 6 katastriüksusel tunnusega 94901:006:0757 asuvatelt kinnisasjadelt ja kustutada registriosadesse numbriga 3807350, 3807450, 3807550, 3807650, 3807750, 3807850, 3807950, 3808050, 3808150, 3808250, 3808350, 3808450, 3808550 ja 3808650 kantud isiklik kasutusõigus.

Sotsiaalküsimustes määrati kahele isikule sotsiaaltoetusi. Lõpetati hooldus hooldatava avalduse alusel. Jäeti rahuldamata isiku taotlused.

Huviharidusküsimustes otsustati nõuda MTÜ-lt Haaslava Meeskoor 2022. aastaks eraldatud tegevustoetusest tagasi 620 eurot toetuse eesmärkide mittesaavutamise tõttu. Samuti otsustati nõuda MTÜ-lt Ülenurme Käsitöö-ja Rahvakultuuri Selts „Nurmenukk“ 2022. aastaks eraldatud tegevustoetusest tagasi 645 eurot toetuse eesmärkide mittesaavutamise tõttu.

Ühekordsete toetuste määramine

 • MTÜ Naisrühm Laululind projekt „Osalemine Tartumaa naisrahvatantsurühmade tantsulaagris“ toetus 370,80 eurot
 • MTÜ Õnnemaa üritus „Kambja valla perepäev“ korraldamise toetus 4000 eurot
 • SA Eesti Maaelumuuseumid üritus „Ülenurme jaanituli“ korraldamise toetus 4500 eurot
 • SA Eesti Maaelumuuseumid üritus „32. Tõuloom ja Tartu Sügisnäitus“ korraldamise toetus 2400 eurot

Hankeküsimustes tunnistati riigihankes „Tõrvandi põhikooli ehitamine“ edukaks KRC Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 10 869 185,79 eurot käibemaksuta ja 13 043 022,94 eurot käibemaksuga ning KRC Ehitus OÜga sõlmitakse hankeleping.
Tunnistati riigihankes „Elektrienergia ostmine Kambja vallale“ edukaks Electric Terminal OÜ (registrikood 16347533) pakkumus ning Electric Terminal OÜga sõlmitakse hankeleping.
Tunnistati riigihankes „Poldri tn rekonstrueerimine“ edukaks 5DEhitus OÜ (registrikood 10694251) pakkumus kogumaksumusega 220 044,40 eurot käibemaksuta, käibemaksuga 264 053,28 eurot, millele vajadusel lisandub ettenägemata töö 5817,60 eurot (summa  ilma käibemaksuta). Vallavalitsuse osa hankelepingu kogumaksumusest on 132 646,60 eurot ilma käibemaksuta, AS Tartu Veevärk osa on 87 397,80 eurot ilma käibemaksuta. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.
Riigihankes „Linnavere filiaali mööbel“ tunnistati edukaks pakkujaks Kumer Saag OÜ (11611586) pakkumus maksumusega 58 025,20 eurot käibemaksuta ja 69 630,24 eurot käibemaksuga ning hankeleping sõlmitakse Kumer Saag OÜga.
Ostumenetluse „Lasketiiru kuulipüüdursein“ osas sõlmitakse leping Rehe Ehitus OÜ-ga, pakkumuse kogumaksumus 8304 eurot kooskäibemaksuga (ostumenetluse protokoll 4-17/130-6).
Tagasi lükati ostumenetluse „Laane külas asuva Kivimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering“ pakkumused riigihangete seaduse § 116 lg 1 p1 alusel, kuna pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust (ostumenetluse protokoll 4-17/125-6). Tellitakse geoalus.
Tagasi lükati ostumenetluse „Räni alevikus asuva Liiva maaüksuse ja lähiala detailplaneering“ pakkumused riigihangete seaduse § 116 lg 1 p1 alusel, kuna pakkumuste maksumused ületavad hankelepingueeldatavat maksumust (ostumenetluse  protokoll 4-17/126-9).Tellitakse geoalus ja mürauuring.
Tellitakse hinnapäringu „Uhti külas asuva Luha (kü tunnus 94901:009:0019) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang“ alusel OÜlt Hendrikson&Ko kogumaksumusega 2880 eurot. KSH eelhinnangu koostamise eest tasub vallavalitsusele detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik.
Korraldatakse ostumenetlus „Tõrvanid põhikooli ehituse omanikujärelevalve“.

Haldusküsimustes kinnitati enampakkumise tulemused ja tunnistati edukaks OÜ SEPA FARMER (registrikood 10382860) esitatud pakkumine summas 31 925 eurot, millega võõrandatakse vallale kuuluv buss Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI.
Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Reola küla, Lennu 42 tähtajaga 01.05.2023 kuni 30.04.2026.
Kooskõlastati OÜ Olme juhatuse liikme Toomas Arumägi korraline puhkus ajavahemikul 24. kuni 28. aprill 2023. a.
Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTartu Rattamatkade suvine sari külastab Tartumaa spordi- ja terviserajatisi
JärgmineSiim Henrik Saar Euroopas kaheksa parima seas