Vallavalitsuse istungilt 07.09.2023

284
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning huviharidusküsimused. Eraldati toetust Aarike hooldekeskusele. Anti nõusolek OÜle Olme tehnika soetamiseks. Anti seisukoht volikogu eelnõudele.

Anti projekteerimistingimused Ülenurme alevikus asuvale Kaasiku 26 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine/nihutamine kuni 10% ulatuses).

Maaküsimused

Nõustuti Rebase külas Roosa katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
Moodustati korteriomandi seadmiseks Sulu külas Pikksaare katastriüksus suurusega 3262 m2 (sellest õuemaa 3262 m2) vastavalt katastriüksuse plaanile.

Sotsiaalküsimused

Määrati peretoetusi. Otsustati rahastada puudega laste tugiisiku-ja  lapsehoiuteenust ning transporditeenust. Anti volitus lastekaitsespetsialist Kristiina Puistajale eestkostja ülesannete täitmiseks.

Huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujate toetamine

Toetati 2023. aasta II poolaastal huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkujaid kogusummas 29 605 eurot.

Toetuse eraldamine Aarike hooldekeskusele

Otsustati eraldada 2023. a vallaeelarvest ühekordset toetust summas 50 000 eurot SAle Aarike Hooldekeskus hoonetes remonttööde teostamiseks ja hoonete ümbruse korrastamiseks

Nõusoleku andmine OÜle Olme tehnika soetamiseks

Kinnitati ostumenetluse „UTV hange“ tulemused ning lubada OÜl Olme hankida OÜlt Motohobi (reg-kood 11318432) UTV koos lisavarustusega kogumaksumusega 22360,20 eurot.

Volikogu menetlusse esitatavad volikogu otsuste eelnõud

  • Loa andmine riigihanke korraldamiseks, Tõrvandi kooli mööbel
  • Ülenurme alevikus asuva Piiri maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Lemmatsi külas asuva Lillemäe 18 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Ülenurme alevikus asuva Vanamõisa platsi kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
  • Detailplaneeringu vastavusse viimine
  • Liginullenergia hoone ehitamise projektis osalemine
  • Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineHooldustööde tõttu toimuvad elektrikatkestused Õssul ja Räni külas
JärgmineVallavalitsuse istungilt 14.09.2023