Ülenurme kooli lapsed hindavad sallivust

949

2015. aasta sügisel said kokku kolme organisatsiooni – Eesti õpilasesinduste liit, lastekaitse liit ja MTÜ Foorumteater – esindajad, et koos algatada kiusamisvastane kampaania. Sündis projekt Salliv Kool, mis kuulutas sel aastal välja projektikonkursi „Kas mu kool on salliv?”

Sallivus on Ülenurme gümnaasiumi üks ühisväärtustest ja sellepärast ka õpilasesinduse üks prioriteetidest. Sellepärast soovitigi osaleda välja reklaamitud konkursil oma sallivusprojektiga „Sina loed”. Selle raames viis õpilasesindus 3. – 12. klasside õpilaste seas läbi sallivusteemalise eelküsitluse, et kaardistada nende arusaam ning jõuda järeldusele, mis teemasid tuleks projekti tegevustes rohkem toonitada. Ligi 85% (316 tüdrukut, 318 poissi) valitud sihtrühmast andsid ka vastused. Vastustest selgus muuhulgas, et õpilased seletavad sallivuse terminit, tuues välja peamiselt teistest hoolimise, teiste mitte kiusamise ning teise inimesega hästi läbisaamise hoolimata sellest, kas too talle meeldib või mitte. Väitega „Usun, et olen salliv õpilane” nõustus täielikult 265 õpilast ning vastupidist tunnistas 26 õpilast. Vastanute seast pole kiusamist kooli peal märganud 46 õpilast; „mõned korrad” on kiusamise märkamist välja toonud 449 õpilast ning enda jaoks „tihedat märkamist” on kinnitanud 134 vastajat. Peaaegu pooled küsitluses osalenud õpilased vastasid küsimusele „Kas olen sekkunud, kui näen, et kellelegi tehakse liiga?” vastusevariandiga „mõnikord”, 180 kinnitasid kindlalt oma sekkumist. Teised on sellele mõelnud, kuid pole veel tegudeni jõudnud.

Korraldati 5.–8. klassi õpilastele koomiksi- ja lühijutu konkurss ning 3.–4. klasside õpilaste vahel joonistusvõistlus, mille teemaks oli „Sallivus minu silmis”. See andis võimaluse nii klassijuhatajatel kui ka kunstiõpetajal antud teemal diskussiooni tekitada. Kuu aega oli sööklas avatud näitus tublimatest töödest. Kõige tublimad said premeeritud erinevate auhindadega (raamatud, koomiksid, joonistustarbed).

6. klassidele toimusid foorumteatri etendused põhikooli draamaringiga, kus noored said kaasa rääkida probleemsete lugude lahendamisel. Enne seda aga võimaldati ka koolivaheajal esimese ja teise astme õpetajatel osaleda algklasside majas foorumteatrit tutvustavas töötoas.

7. klassidele käisid oma isiklikest sallimise ja kiusamisega seotud kogemustest rääkimas üks kooli õpilane, õpetaja, vilistlane ja sotsiaalpedagoog. Ühiselt ning emotsionaalselt jagati kogemusi sellest, kuidas kunagi oldi nii kiusatavad kui ka kiusajad või siis kõrvalseisjad. Projekti lõpus külastas 5.-8. klasse ka Kambja vallavanem Aivar Aleksejev, kes jagas samuti oma meenutusi koolipõlvest ning kogemustest, mis kiusamisega meenusid. Mõlematel kohtumistel kutsuti üles märkama ja aitama.

Kuna koolipere on suur ja projekti läbiviimise aeg üpris lühike, siis otsustati põhitegevusi pakkuda õpetajate ja sotsiaalpedagoogi soovitusel just 5.-8.klassidele, kes siis lõpus ka tagasiside küsitlusele vastused andsid. 205 vastajast (89 tüdrukut, 116 poissi) märkas 73,7%, et sallivuse teemal kõneldi tavapärasest rohkem ning vastanutest 135 õpilast leiavad, et see oli vajalik ning neile meeldis. 133 õpilast kinnitasid, et õppisid selle perioodi jooksul midagi uut. Enamus vastajatest oskasid välja tuua, kelle poole tuleks mure puhul pöörduda.

Ülenurme gümnaasiumi õpilasesindus, mis on tegutsenud juba peaaegu 20 aastat, on 6.-12. klasside aktiivsete õpilaste (igast klassist klassivanem ning abivanem) vabatahtlik ühendus, mis annab liikmetele võimaluse kooskõlas seaduse ja kooli kodukorraga iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest ning ka kohustustest ning seisab kiusamisvaba koolielu eest, et kool oleks meeldiv koht igaühele. Kindlasti jätkatakse sarnaste ettevõtmistega ka tulevikus.

KRISTEN ORIN,
Ülenurme gümnaasiumi õpilasesinduse liige

MERLIN PONNA,
Ülenurme gümnaasiumi projekti- ja haridusjuht

Kino maale
EelmineKoolimajas arutleti liikluskorralduse teemadel
JärgmineKambja laste teatrikülastusele eelnes etiketikoolitus