Vallavalitsuse istungilt 07.02.2024

171
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaal-, haridus- ja kultuuri-, hanke- ning vallavara küsimused. Anti ülevaated valla äriühingute tegevusest.

Ülevaade valla äriühingute tegevusest

Ülenurme Teed OÜ juhatuse liige Arne Peda ja Olme OÜ juhatuse liige Toomas Arumägi andsid ülevaated ettevõtete tegevusest.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Anti projekteerimistingimused Soinaste külas asuvale Käokeele 15 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (kohustusliku ehitusjoone nihutamiseks).
Kiideti heaks volikogu otsuse eelnõu „Virulase külas asuvate Kaasiku ja Kase maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“, suunates volikogu menetlusse.

Maaküsimused

Tunnistati kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 12.07.2007 määrus nr 11 „Tõrvandi alevikus Pärna kinnistu detailplaneeringu alal asuvatele tänavatele nime määramine“ ning Kambja Vallavalitsuse 14.12.2017 määrus nr 3 „Soinaste külas asuvatele liikluspindadele nime määramine“.
Kiideti heaks korralduse eelnõu „Aadressikohale kohanime määramine (Puhhi tee), avalikustades korralduse eelnõu valla veebilehel alates 08.02.2024.
Nõustuti Lepiku külas katastriüksuse tunnusega 28301:001:0735 pindalaga 17440 m2 ostueesõigusega erastamisega, määrates katastriüksuse 28301:001:0735 koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Lepiku küla, Anna ja sihtotstarbeks maatulundusmaa ning kinnitades maa maksustamishinnaks 1270 eurot.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Räni külas asuvatele Viirpuu tänavaja Viirpuu 55 katastriüksustele.
Parandati ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 31.01.2024 korralduses nr 63, asendades  korralduse punktis 1 vale katastriüksuse tunnus 28301:002:1713 õigega „28301:001:1713“.

Sotsiaalküsimused

Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määrati hooldajatoetus. Võeti vastu korraldus ühe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Vallavara küsimused

Sõlmiti üürileping OÜga Liivati Hambaravi Tõrvandi alevikus Papli 6 I korrusel asuva ruumi nr 107 ja abiruumide kogupindalaga 40,9 m2üürimiseks perioodil 01.02.2024—31.01.2027 üürihinnaga 4 eurot/m2. Üürihinnale lisanduvad kommunaalmaksed.
Anti Ülenurme Teed OÜle nõusolek traktori soetamiseks kasutusrendi riigihanke kaudu.

Haridus- ja kultuuriküsimused

Keelduti huvihariduse toetuse määramisest. Võeti vastu korraldus spordivaldkonna parimate tunnustamiseks.

Hankeküsimused

Kinnitati ostumenetluse „Kalda spordipargi projekteerimine“ tulemused ning edukaks tunnistati Tommi Play pakkumus maksumusega 1699,00 eurot koos km-ga. Eduka pakkujaga sõlmitakse leping.
Tunnistati hankes „Külitse Järve tee tänavavalgustuse rajamine“ määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus–vähim on parim“ alusel edukaks osaühing Pental Elekter pakkumus summas 47 880,70 eurot käibemaksuta ja koos käibemaksuga 58 414,45 eurot. Pärast korralduse jõustumist ning kohustusliku ooteaja möödumist sõlmitakse (5 tööpäeva) hankeleping eduka pakkujaga. Lepingu täitmise eest vastutav isik on vallainsener ja lepingu kehtivus on kuni 01.07.2024.
Muudeti Kambja Vallavalitsuse 04.01.2024 korralduse nr 7 „Aarike paisjärve rekonstrueerimine ja kuivhüdrandi ehitamine“ punkti 1, sõnastades järgmiselt „…, mille tulemusel sõlmitava hankelepingu täitmise tähtaeg on 30.09.2024“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja valla kogukondadele jagatakse olulist infot käitumisest kriisiolukordades
JärgmineTranspordiamet hoiatab: jäävihma ja libeduse tõttu välja kuulutatud rasked ilmaolud – võimalusel vältida liiklemist