-10.2 C
Kambja
Reede, 08.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavolikogu täpsustas valla aastaeelarvet

Vallavolikogu täpsustas valla aastaeelarvet

Ülevaade Kambja vallavolikogu 30. septembri istungist.

Vallavara valdaja kinnitamine

Vallavalitsuse ettepanekul tegi volikogu otsuse kinnitada Kambja staadioni valdajaks Kambja spordihoone.

Maa sihtotstarbe määramine

Volikogu võttis vastu vastu 6 otsust maa- ja katastri sihtotstarvete määramiseks

Muutus kohanime määramine

Vallavolinikud võtsid vastu määruse, millega tunnistati kehtetuks Kambja valla kohanime määramise kord, sest riigikogu poolt on vastu võetud varasemast täpsem kohanimeseadus.

Muudatused vallaeelarves

Vallavalitsuse pearaamatupidaja Raili Kruuse ettepanekul muutis volikogu käesoleva aasta eelarvet 1,5 miljoni krooni suuruses summas. Eelarvesse lisandus nii tulusid kui kulusid. Tulude poolelt täiendavad vallakassat näiteks laekumised teistelt omavalitsustelt koolide ja lasteaia nn kohamaksu näol – kokku 650000 krooni. (Haaslava vald maksab kohamaksu Kuuste koolis õppivate õpilaste eest; lasteaias käib lapsi, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on koguni Tallinn…). Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldas ligikaudu kakssada tuhat krooni energiasäästu raha Kambja lasteaia akende vahetamiseks, lisarahaga toetati ka teede ja tänavate hooldust. Vallakassasse on laekunud ka sihtotstarbelised eraldised Päästeametilt (50375 kr), Haridus- ja teadusministeeriumilt (36200 kr), Tiigrihüppe sihtasutuselt (20238 kr) jm.

Täiendava kuluna lisati vallaeelarvesse näiteks 100000 kr teede ja tänavate korrashoiuks, sest aasta algul eraldatud kakssada tuhat krooni on juba otsakorral. Uus tänavavalgustus Kambjas läks maksma 26650 kr. Keskkonnakaitseks eraldati 50303 kr lisaraha (Kambja bensiinitanklasse paigutatud ohtlike jäätmete kogumise konteineri eest peab vald maksma omaosalusena 5421 kr, Kambja reoveepuhasti vajas 44882 kr). Staadioni kasutuselevõtuga seotud kulusid on eelarves 216132 kr: murutraktori ostmine 51832 kr, personalikulud (koos kõigi maksudega) 43300 kr, majandamiskulud (inventar )121000 kr. Kultuuri(maja) majanduskuludele lisati 108756 kr, millest 93000 kulus uue saali toolidele. Kambja uue koolihoone osalise kasutuselevõtuga kaasnes koristaja töölevõtmine (16550 kr). Lasteaiale kulub lisaeelarvest 662240 kr: remont maksis 475740 kr, personalikulusid lisandus seoses uue rühma avamisega 80000 kr, majandamiskuludeks läheb 106500 kr. Teistele omavalitsustele makstakse nn õpilaskohtade tasu 400000 kr gümnaasiumiastme õpilaste eest ja 13414 kr, põhikooliastme õpilaste eest, täiskasvanute gümnaasiumile läheb 5000 kr.

Käesoleva aasta eelarve muutmise käigus tegi vallavalitsus volikogule ettepaneku kaaluda laenude võtmist valla rahaasjade paremaks korraldamiseks (näiteks Kambja reoveepuhastiga seotud Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenu refinantseerimine). „Meil tegelikult praegu laenusuhteid ei ole,“ märkis vallavanem Ivar Tedrema. „Üleval on vaid õpilaskohtade võlad Tartu linnale ja Ülenurme vallale, muud laenukoormust ei ole.“

Volikogu nõustus vallavalitsuse ettepanekuga ning otsustas volitada vallavanem Ivar Tedremad sõlmima Eesti Ühispangaga investeeringulaenu lepingut summas 450000 kr tähtajaga kuni 7 aastat. Volikogu otsustas lubada Kambja vallavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 600000 kr 2004. aasta jooksvate kulude katteks.

Vallavolikogu liikme arupärimine

Vallavanem Ivar Tedrema vastas volikogu liikme Ly Brikkeli arupärimisele, ehkki asjaosaline ise ei osalenud sellel volikogu istungil. Arupärimises sooviti konkreetset ülevaadet, millistest projektidest ja millisel eesmärgil taotleb Kambja vald toetusrahasid.

Toivo Ärtis

Loetumad