16.9 C
Kambja
Kolmapäev, 04.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLEADER - mis ja milleks see on?

LEADER – mis ja milleks see on?

Eesti astumisega Euroopa Liitu on maaelu arenguks avanenud ligipääs mitmetele fondidele. Üks nendest on LEADER-programm.

Tegu on Euroopa Komisjoni algatusprogrammiga maaelu arendamiseks, mis sai oma nimetuse prantsuse keelsest lühendist: Liaison Entre Action de Developpement de l**Economie Rurale.

LEADER tähendab: seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel. LEADER programmi eesmärgiks on julgustada ja toetada maaelu arengut soodustavate strateegiate loomist ning elluviimist, rõhk on pandud koostööle ja koostöövõrgustikele erinevate maapiirkondade vahel. Kindlasti tuleks rõhutada, et programm on siiani rakendunud igas riigis ainult osades piirkondades. Alles uus EL programmiperiood 2007-2013 näeb ette, et LEADER rakenduks terves riigis.

Programm hakkab lähtuma samadest põhimõtetest nagu teistes EL liikmesriikides:

 • LEADER-toetuse kasutamise oma piirkonnas otsustab kohalik tegevusgrupp vastavalt arengustrateegiale;
 • toetust saavad taotleda kõik sektorid (ettevõtjad, FIE-d, MTÜ-d ja vallavalitsus);
 • projektid on maksumuselt suhteliselt väikesed;
 • tegevusgrupp on samas ka programmist informeerijaks ja projektide koostamisel abistajaks.

Kohalik tegevusgrupp

LEADER-tüüpi tegevuste rakendamiseks on vaja luua kohalik tegevusgrupp, mille inglise keelne vaste on Local Action Group. Lühend LAG on tulnud ka eestikeelsesse kõnekeelde. See mõiste on Eesti maaelu arengus täiesti uus. Kohaliku tegevusgrupi kaudu rakendumine tähendab seda, et piirkonnas, kus kohalikku tegevusgruppi ei ole, seda toetust ei saa.

Kuidas saada kohalikuks tegevusgrupiks?

Kohaliku tegevusgrupi staatust saab taotleda Eestis:

 • mittetulundusühing, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kohalik areng;
 • mis on moodustatud partnerluse põhimõtteid arvestades, koosnedes kõigist kohalikest partneritest – kohalikust omavalitsusest, ettevõtlus ja mittetulundussektori esindajatest;
 • põhikirjaliselt peab olema tagatud, et kohaliku omavalitsuse osakaal otsustustasandil jääb alla 50%;
 • elanike arv tegevusgrupi territooriumil peab jääma 10 kuni 100 tuhande elaniku vahele;
 • piirkonna kuulumist tegevusgrupi koosseisu loetakse kohaliku omavalitsuse esindatuse järgi;
 • tegevusgrupi territoorium peab olema geograafiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt ühtne;
 • tegevusgrupi moodustamine peab olema avalik ning uutele liikmetele avatud;
 • kohalik omavalitsus, ettevõtja või mittetulundusühing saab korraga kuuluda ainult ühte tegevusgruppi;
 • kohalik omavalitsus ei tohi ühe programmiperioodi jooksul tegevusgruppi vahetada.

Kohaliku tegevusgrupi tingimustele vastavad mittetulundusühingud saavad LEADER-tüüpi meetme 3.6 avanedes taotleda tegevusgrupiks tunnustamist. Tegevusgruppide strateegiate ja tegevuskavade hindamise viib läbi meetmekomisjon, kelle järjestuse alusel teeb tegevusrühma staatuse andmise otsuse põllumajandusminister. Kuna tegu on pilootperioodiga, ei pruugi kõik taotlejad tegevusgrupi staatust sel perioodil saada.

Tartumaal on moodustamisel kolm LEADER-tegevusgruppi. Geograafiliselt võib piirkonnad jagada Põhja-, Lääne- ja Kagu-Tartumaaks. Kambja vald kuulub Kagu-Tartumaa tegevusgruppi koos Meeksi, Mäksa, Luunja, Haaslava, Võnnu ja Ülenurme vallaga. Meie LAG-s kokku on 15241 elanikku.

Kohaliku tegevusgrupi piirkonna strateegia

Kui tegevusgrupp on moodustatud, siis on tegevusgrupi ülesandeks välja töötada oma piirkonna arengustrateegia, valides ühe või kaks teemat:

 • uute teadmiste ja oskuste kasutamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses;
 • elukeskkonna parandamine;
 • kohalike toodete väärtustamine (väikeettevõtete toodangu turulepääsemine ühistegevuse kaudu);
 • loodus- ja kultuuriressursside parem kasutamine.

Siinjuures tuleks tähele panna seda, et kõikide piirkonna probleemide lahendamiseks LEADER-programm ei ole mõeldud. Laiemate probleemidega tegelemiseks vajalikud institutsioonid tegutsevad ju edasi.

Praeguses algetapis on peamine eesmärk omandada oskusi LEADER-i rakendamiseks. Selleks on LEADER-tüüpi meetme 3.6 taotluse esitamisel ja positiivse otsuse saamise korral võimalik loodaval LAG-l aastatel 2006-2008 järgmised tegevused: LEADER-tegevusgrupi väljaarendamine, tegutsemiseks vajaliku büroo sisseseadmine, strateegia väljatöötamine piirkonnas, erinevate uuringute läbiviimine, ekspertabi kasutamine, elanikkonna koolitamine ja informeerimine, kaasamaks inimesi aktiivselt piirkonna arengus kaasa rääkima. Saab alustada välissuhtlusega, et panna alus edaspidisele võrgustikutööle ja ühisprojektidele.

Kõikidel, kes tunnevad, et neil on huvi ja soovi kohaliku arengu teemadel kaasa mõtelda palume võtta ühendust Teabekeskuse juhataja Tiiu Meeritsaga telefonil 7301460.

Üldinformatsiooni LEADER-programmi kohta annab Tartus, Tuglase 13 tegutsev LEADER-infokeskus telefonil 742 1771 või kirjutades: leader@mai.ee.

Artikkel on koostatud Ave Bremse artikli põhjal

Loetumad