25.9 C
Kambja
Kolmapäev, 24.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungeil arutatust

Ülevaade vallavolikogu istungeil arutatust

Kambja vallavolikogu keeldus regionaalprügila rajamiseks planeeringu algatamisest

Kambja vallavolikogu pidas käesoleva aasta esimesi istungeid 26. jaanuaril, 2. ja 30. märtsil.

Riigilipu heiskamine alaliselt

Võttes aluseks Kambja põhikooli taotluse ja juhindudes Eesti lipu seadusest, otsustas vallavolikogu määrata Kambja põhikool kohaks, kus Eesti lipp heisatakse alaliselt.

Pensionäridele maamaksutoetuse maksmine

Volikogu võttis vastu otsuse maksta Kambja valla elanike registris olevatele pensionäridele, kes omavad elamumaad, ühekordset sotsiaaltoetust (kuni 175 krooni) 2006. aasta maamaksu tasumiseks.

Toetusega kompenseeritakse elamumaa maamaks kuni 150 krooni ulatuses ja maksu maksmise kulud 25 krooni.

Toetus makstakse välja toetuse saaja pöördumisel vallavalitsusse.

Vallavara otsustuskorras võõrandamine

Võttes aluseks vallavalitsuse ettepaneku ja juhindudes Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrast, võttis vallavolikogu vastu otsuse anda vallavalitsusele luba müüa Vana-Kuuste külas korteriomandina elamu nr 4 korter nr 4 (kinnisturegistri nr 3311504) hinnaga 18263 krooni Maie Brenner`ile (sünd. 1952). Vallavanem Ivar Tedremad volitati sõlmima vara ostumüügilepingut.

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Vallavolikogu määrusega nr 11 lisati vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu alates 1. veebruarist 2006 vallasekretäri abi ametikoht (töökoormus 1,0 ametikohta, kuupalk 7000 krooni).

Vallasekretäri Reet Kiuru abina tegutseb Merle Saik.

Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks

Vallavolikogu otsustas mitte toetada osaühing W2B-le (registrikood 10699188, asukoht Pärnu mnt 139c Tallinn) Kambja vallas kolme kinnistute omandamiseks loa andmist, kuna kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõikest 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud. Volikogu otsus seondub Riiviku külas asuva Meose kinnistuga (registriosa nr 214004) ja Ivaste külas asuva Looduse kinnistuga (registriosa nr 2896304) ning KitseIvaste kinnistuga (registriosa nr 660404).

Maa ostueesõigusega erastamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning maareformi seadusest, andis Kambja vallavolikogu nõusoleku Lauri Roosiorg`ule Rebase ja Lalli külas asuva Rebase maaüksuse (suurusega 23,21 ha) ostueesõigusega erastamiseks temale kuuluva sihtotstarbelises kasutuses oleva talli juurde.

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine

Vallavolikogu otsustas jätta kehtima vallavolikogu 13. veebruari 1996. a määrusega nr 4 kehtestatud Kambja aleviku 1991.a generaalplaani.

Otsus jõustus Tartu maavanemale teatavakstegemisest.

Kambja valla teenetemärgi andmine

Lähtudes Kambja valla teenetemärgi statuudi (kinnitatud Kambja vallavolikogu 27. novembri 1998.a määrusega nr 9) punktist 12 ja toimunud isikuvalimiste tulemustest, otsustas Kambja vallavolikogu anda teenetemärk nr 8 härra Martin Polikarpusele.

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Võttes aluseks ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni seaduse, kinnitas vallavolikogu Kambja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2005 – 2017.

Nõo valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Tutvunud Nõo vallavalitsuse poolt esitatud Nõo valla üldplaneeringu projektiga ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, planeerimisseadusest ja Kambja valla ehitusmäärusest, otsustas Kambja vallavolikogu kooskõlastada Nõo valla üldplaneeringu.

Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringu kehtestamine

Pangodi maastikukaitseala üldplaneering algatati Kambja Vallavolikogu 27. veebruari 2004 otsusega nr 58. Planeeringu koostas Artes Terrae OÜ (töö nr 06ÜP04). Planeering on saanud vajalikud kooskõlastused ja sellele on teostanud järelvalvet Tartu maavanem, kes tegi 10. veebruari 2006. a kirjaga nr 2.1-6/85 ettepaneku planeering kehtestada.

Kambja vallavolikogu, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja planeerimisseadusest, otsustas kehtestada Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringu.

Kambja valla üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamine prügila asukoha valikuks

Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS pöördus Kambja vallavalitsuse poole avaldusega, milles palutakse algatada regionaalprügilale asukoha valikuks planeerimisseaduse järgselt nõutav üldplaneering. Avaldusele lisatud prügila asukohavaliku ettepanekutes on neli Kambja vallas asuvat kohta.

Kodijärve külas asuv Elva metskonna (M-83) katastriüksus 28201:008:0535 asub Tartu maakonna teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud piirkondliku tasandi rohevõrgustiku koridori alal K27.

Pulli külas asuvad Elva Metskonna (M-81 ja M-84) katastriüksused 28203:006: 0580 ja 28203:006:0579 asuvad eelpoolnimetatud planeeringuga määratud rohelise võrgustiku piirkondliku tasandi tugialal. Planeeringu peatükis 5.2. on sätestatud, et uute ulatuslike prügilate rajamist rohelise võrgustiku alale tuleb igal juhul vältida.

Palumäe külas asuv Elva Metskonna (M-91) katastriüksus 28201:008:0537 asub maakonna teemaplaneeringuga määratud potentsiaalse riikliku tähtsusega kultuurmaastikul R4, kus maastikele esitatavad kasutustingimused lähtuvad vajadusest säilitada ja taastada maastike omapära ja sellepärast on soovitatud (ptk 3.2.) “vältida tootmismaa sihtotstarbe määramist väärtustatud alal”.

Kambja vallavolikogu, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning planeerimisseadusest, otsustas mitte algatada regionaalprügila kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valikuks üldplaneeringut.

Otsus jõustus Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS-le teatavakstegemisest.

Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Kambja vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus kehtestati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Kambja valla põhimääruse alusel alates 10. märtsist 2006. /Järg lk 3./

Tänavuses vallaeelarves on 27,7 miljonit krooni

Kambja vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ja muutmise kord

Volikogu kehtestas määrusega nr 14 Kambja vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise korra.

Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise aluste muutmine

Volikogu kehtestas määrusega nr 15 Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise aluste muutmise.

Kambja vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määrust nr 8 "Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise alused" muudeti ja täiendati järgmiselt:

*Võttes aluseks pedagoogide vastavuse kvalifikatsiooninõuetele ja neile atesteerimisel omistatud ametijärgud, kinnitati Kambja valla koolide pedagoogidele alljärgnevad palga alammäärad: noorem-pedagoog 6600 krooni, pedagoog 7000 kr, vanempedagoog 8000 kr, pedagoog-metoodik 9700 kr.

Täpsustuseks toimetuselt: eelpoolnimetatud palka saab täiskoormusega töötav pedagoog, nõutavast väiksema või suurema tunnikoormuse korral palk langeb või tõuseb. Pedagoogide alampalgad tõusid Eestis üldises korras viimati 2003. aastal (noorempedagoog 5350 krooni, pedagoog 5710 kr, vanempedagoog 6490 kr, pedagoog-metoodik 7870 kr). Pärast seda võimule saanud valitsus andis kohalikele omavalitsustele õiguse iseseisvalt otsustada pedagoogide palgatõusu üle. Praegune valitsus tõstis sel aastal taas üldises korras kõigi koolide pedagoogide alampalkasid – neid palgamäärasid rakendab ka Kambja vald käsitletavas määruses.

*Kooli juhtide palga alammäärad on järgmised: Kambja põhikool 9000 krooni (määruse eelmises redaktsioonis 8830 kr), Kuuste põhikool ja Unipiha algkool 8000 kr (määruse e
elmises redaktsioonis vastavalt 6930 ja 6490 kr).

*Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja palga alammäär on 4500 krooni.

*Klassijuhataja ülesannete täitmisel lisandub palga alammäärale noorempedagoogil 800 krooni, pedagoogil 860 kr, vanempedagoogil 970 kr ja pedagoog-metoodikul 1180 kr kuus. (Määruse eelmises redaktsiooni alusel maksti pedagoogile klassijuhataja ülesannete täitmise eest lisatasu 15% tema ametikoha palga alammäärast: noorempedagoogile 802 kr, pedagoogile 856 kr, vanempedagoogile 973 kr, pedagoog-metoodikule 1180 kr.)

*Riigieelarvelistest vahenditest võib võimluse korral maksta töötasu õppetööga vahetult mitte seotud pedagoogilistele töötajatele (nt logopeed, huvijuht, ringijuht, huvikooli õpetaja, pikapäevarühma õpetaja jne).

*Koolide juhid koostavad õppe- ja eelarveaasta alguses pedagoogide töötasustamise arvestuse, mille aluseks on riiklik õppekava ja kooli eelarves töötasudeks määratud summa.

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Kambja valla 2006. aasta eelarve

Vallavolikogu luges valla 2006. aasta eelarve eelnõud 26. jaanuaril ja 2. märtsil. Kinnitatud eelarves kavandatakse tulusid ja finantseerimistehinguid summas 27,7 miljonit krooni, ka kulusid nähakse ette 27,7 miljoni krooni ulatuses.

Eelarve vastuvõtmisel andis volikogu vallavalitsusele loa teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus vallavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires ning võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni 204 000 krooni.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel:

*Pangodi külas asuva Unipiha algkooli hoonete alune ja hooneid teenindav maaüksus kogupinnaga 1,0 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa;

*Vana-Kuuste külas asuva Kuuste põhikooli hoonete alune ja hooneid teenindav maaüksus kogupinnaga 7,5 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa;

*Kambja alevikus Kesk 12 asuva Kambja põhikooli hoone ja kooli staadioni alune ja neid teenindav maaüksus kogupinnaga 7,5 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa;

*Kambja alevikus Männi 1 asuva elamu alune ja seda teenindav maaüksus kogupinnaga 0,4 ha sihtotstarbega elamumaa.

Detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas Aakaru külas Mäe kinnistu detailplaneeringu.

Aakaru külas asuva Mäe kinnistu detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 23. augusti 2005 korraldusega nr 1017 planeerimisseaduse § 22 lg 1 nimetatud lihtsustatud korras. Planeeringu koostas OÜ Teadmised ja lahendused, töö nr 05.004. Planeering on saanud naaberkruntide omanike kooskõlastused.

Ülevaade politsei tegevusest ja aruanne keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni tööst

Kambja vallavolikogu istungitel on ära kuulatud ülevaade politsei tegevusest Kambja valla territooriumil ning volikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni töö aruanne.

Toivo Ärtis

Loetumad