Vald keelustas metsades viibimise.

194

  

Vastavalt metsaseadusele võttis Kambja vallavalitsus vastu korralduse nr 221, millega seatakse piirangud metsades viibimisele.

Loodusõnnetuse ennetamiseks seoses erakordselt suure tuleohuga on keelatud Kambja valla haldusterritooriumil:

 • metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks;
 • võõral isikul viibimine avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas.
 • 28. juuli seisuga oli metsades viibimisele seadnud piirangud juba 78 omavalitsust. Piirangud on kehtestatud ka naaberomavalitsustes: Nõo, Vastse-Kuuste, Kõlleste, ja Valgjärve vallas.

  Samuti kehtib kõikjal üle Eesti riigimetsades tuletegemise keeld.

  Metsakasutusõiguse kitsendus kehtib kuni kitsenduse lõppemise teate avaldamiseni.

  KV Online

  Kino maale