-6.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.11.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungitel otsustatust

Ülevaade vallavolikogu istungitel otsustatust

  

Kambja vallavolikogu istungid toimusid 2007. aasta 1. märtsil, 29. märtsil ja 26. aprillil.

 • Detailplaneeringute kehtestamine
 • Maakasutusõiguse lõpetamise otsustamine
 • Vallavara omandamine
 • Kambja aleviku uutele tänavatele nimede määramine
 • Pedagoogide töötasustamise aluste muutmine
 • Kuuste kooli arengukava kinnitamine
 • Kambja valla 2007. aasta eelarve kinnitamine
 • Pensionäridele maamaksutoetuse maksmine
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine Kammeris

Detailplaneeringute kehtestamine

Volikogu otsustas kehtestada Sipe külas Lauri-Rõuge maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Sipe külas Küti-Ignase kohaliku maantee ja Küti (Sipe) järve vahelisel alal. Planeeritava ala suuruseks on ca 2,67 ha ja hõlmab maaüksust nimetusega Lauri-Rõuge suurusega 2,29 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100 % maatulundusmaa.

Detailplaneeringuga ei muudeta Lauri-Rõuge maaüksuse välispiire, kuid sellest moodustatakse kaks ühepereelamuga krunti. Kruntidele määratakse ehitusõigus, juurdepääsud ja lahendatakse tehnovõrkudega varustamine.

Lauri-Rõuge maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu seletuskiri on avalikustatud veebilehel www.kambja.ee.

Volikogu otsustas kehtestada Kambja alevikus Pargi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu (täiendav info veebilehel www.kambja.ee).

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu kinnitas Palumäe külas asuva Parrise kinnistu (registriosa 2000004) I maatüki katastritunnusega 28201:004: 0030 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Parrise kü pindalaga 7,24 ha – maatulundusmaa;

 • Parripõllu kü pindalaga 10,34 ha – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Talvikese külas asuva Sepa kinnistu (registriosa 271804) katastritunnusega 28204:005:0289 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Sepa kü pindalaga 6,31 ha – maatulundusmaa;

 • Tamme kü pindalaga 9,10 ha – maatulundusmaa;

 • Suuremäe tee kü pindalaga 1636 m2 – transpordimaa.

Volikogu kinnitas Sulu külas asuva Ala-Köörna kinnistu (registriosa 271804) I maatüki katastritunnusega 28201:001:0043 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Ala-Köörna kü pindalaga 16,59 ha – maatulundusmaa;

 • Ees-Köörna kü pindalaga 4,85 ha – maatulundusmaa;

 • Köörna tee kü pindalaga 2479 m2 – transpordimaa.

Volikogu kinnitas Mäekülas külas asuva Jõekääru kinnistu (registriosa 1756004) katastritunnusega 28203:005: 0010 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Jõekääru kü pindalaga 12633 m2 – väikeelamumaa;

 • Mäeotsa kü pindalaga 6789 m2 – väikeelamumaa;

 • Allika kü pindalaga 225 m2 – tootmismaa;

 • Jõepoole kü pindalaga 1351 m2 – väikeelamumaa;

 • Mäetaguse kü pindalaga 203 m2 – väikeelamumaa;

 • Mäekalda kü pindalaga 565 m2 – väikeelamumaa;

 • Jõesauna kü pindalaga 217 m2 – väikeelamumaa;

 • Jõekääru tee kü pindalaga 794 m2 – transpordimaa.

Volikogu kinnitas Kambja alevikus Võru mnt 12 kinnistu (registriosa 3794904) katastritunnusega 28203:005: 0176 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Võru mnt 12 kü pindalaga 2416 m2 – väikeelamumaa;

 • Aia tn 7 kü pindalaga 4208 m2 – väikeelamumaa.

Volikogu kinnitas Visnapuu külas asuva Alla kinnistu (registriosa 3388904) katastritunnusega 28203:003:0015 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Alla kü – maatulundusmaa;

 • Kaasiku kü – maatulundusmaa;

 • Oja kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Rebase külas asuva Rebase kinnistu (registriosa 3581904) I maatüki katastritunnusega 28204:004: 0101 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Rebase kü – tootmismaa, alaliik tootmishoonete maa;

 • Rebasepõllu kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Vana-Kuuste külas asuva Kuuste kinnistu (registriosa 2210804) VI maatüki katastritunnusega 28204:004:0048 jagamisel tekkivate katastri üksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kuuste kü – maatulundusmaa;

 • Lehise kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Madise külas asuva Sepmani kinnistu (registriosa 4641604) katastritunnusega 28203:005:0125 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Sepmani kü – elamumaa, alaliik väikeelamumaa;

 • Merle kü – maatulundusmaa;

 • Miikali kü – maatulundusmaa;

 • Sipu kü – maatulundusmaa;

 • Sipelga kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Virulase külas asuva Liudsepa kinnistu (registriosa 647304) katastritunnusega 28202:001:0058 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Liudsepa kü – maatulundusmaa;

 • Liudmetsa kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Sulu külas asuva Laane kinnistu (registriosa 784304) I katastriüksuse katastritunnusega 28201: 001:0015 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Laane kü – maatulundusmaa;

 • Metsatuka kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Vana-Kuuste külas asuva Arutalu kinnistu (registriosa 3519504) katastritunnusega 28204:004: 0039 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Arutalu kü – maatulundusmaa;

 • Tammetalu kü – väikeelamumaa.

Volikogu kinnitas Kõrkkülas ja Talvikese külas asuva Väike-Külma kinnistu (registriosa 3578704) katastritunnusega 28204:005:0036 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Väike-Külma kü asukohaga Kõrkküla – väikeelamumaa;

 • Puratiino kü asukohaga Kõrkküla ja Talvikese küla – maatulundusmaa.

Maakasutusõiguse lõpetamise otsustamine

Vallavolikogu tegi revisjonikomisjonile ülesandeks tutvuda Sulu külas asuva Mesimummi kinnistuga, et tuvastada, kas maid on kasutatud sihtotstarbeliselt põllumajanduslikuks tootmiseks. Rein Pihl on esitanud avalduse, et lõpetataks Ilmar Allese maakasutusõigus, sest Mesimummi kinnistut ei kasutata sihtotstarbeliselt põllumajanduslikuks tootmiseks.

Vallavara omandamine

Vallavolikogu otsustas omandada tasuta Kambja vallale Alvina Viin'ilt Virulase külas asuvad avalike teedena kasutamiseks vajalikud transpordimaa sihtotstarbega Liudsepa kinnistu Aarikese-Liudsepa ja Virulase katastriüksused tingi
musega, et kinnistute otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistute võõrandamise lepingu sõlmimisega.

AarikeseLiudsepa katastriüksuse (pindala 2444 m2) ja Virulase katastriüksuse (pindala 2186 m2) omandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Kambja vallavalitsus.

Kambja aleviku uutele tänavatele nimede määramine

Volikogu määras Kambja alevikus planeeritavatele uutele tänavatele järgmised nimed:

 • Metsa tänav – Kambja aleviku läänepiiril Ülase tänavalt põhja poole suunduv tänav;

 • Nurme tänav – Metsa tänavalt algav paralleelselt Ülase tänavaga idasse suunduv tänav;

 • Kesa tänav – Metsa tänavalt algav idasse suunduv Nurme tänavaga paralleelne tänav, mis asub Nurme tänavast põhja pool.

Veebilehelt www.kambja ee leiate skeemi, millele on kantud Kambja aleviku uute tänavate täpne paiknemine maastikul.

Pedagoogide töötasustamise aluste muutmine

Õpetajatelt laekunud arvamusi arvestades muutis vallavolikogu oma 27. veebruari 2003. a määrusega nr 8 kinnitatud "Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise aluseid" (muudetud Kambja Vallavolikogu 2. märtsi.2006 määrusega nr 15 ja 25. jaanuari 2007 määrusega nr 30). Määruse punkt 7 sõnastati järgmiselt: "Klassijuhataja ülesannete täitmise eest lisandub palga alammäärale noorempedagoogil 940 krooni, pedagoogil 1000 krooni, vanempedagoogil 1150 krooni ja pedagoog-metoodikul 1390 krooni."

Haridusministri käskkirjaga on kehtestatud klassijuhatajatasu alammääraks noorempedagoogil 800 krooni, pedagoogil 860 krooni, vanempedagoogil 970 krooni ja pedagoog-metoodikul 1180 krooni.

Vallavalitsuse teenistujate töötasustamise muutmine

Vallavolikogu muutis oma 25. jaanuari 2007 määrust nr 31 “Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine” Määruse § 3 lõige 2 sõnastati järgmiselt:

“(2) Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele makstakse puhkusetoetust seoses põhipuhkusega ühe kuu ametipalga ulatuses. Teenistujatele makstakse puhkusetoetust seoses põhipuhkusega kuni ühe kuu ametipalga ulatuses kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.”

Kuuste kooli arengukava kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kuuste Kooli arengukava aastateks 2007 – 2010.

Kuuste Kooli arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele. Õppeaastate prioriteedid on määratletud kooli arengukavas kõikide arendamist vajavate valdkondade lõikes igale indikaatorile. See tagab koolis kõikehõlmava arendustegevuse kooli personali ees seisvate eesmärkide saavutamisel.

Kuuste kooli arengukavaga võib tutvuda veebilehel www.kambja.ee.

Kambja valla 2007. aasta eelarve kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla 2007. aasta eelarve kogumahus 29 310 000 krooni. Kassatagavara suuruseks kinnitati 2007. aastal 39 000 krooni.

Volikogu andis vallavalitsusele loa teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus vallavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. Ka sai vallavalitsus loa võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni 600 000 krooni

Kambja valla 2007. aasta eelarve on avalikustatud veebilehel www.kambja.ee.

Pensionäridele maamaksutoetuse maksmine

Volikogu võttis vastu otsuse maksta Kambja valla elanike registris olevatele pensionäridele, kes omavad elamumaad, ühekordset sotsiaaltoetust (kuni 175 krooni) 2007. aasta maamaksu tasumiseks.

Toetusega kompenseeritakse elamumaa maamaks kuni 150 krooni ulatuses ja maksu maksmise kulud 25 krooni.

Toetus makstakse välja toetuse saaja pöördumisel vallavalitsusse.

Maamaksutoetuse saajate nimekirjas (avalikustatud www.kambja.ee) on sel aastal 249 küpsemas eas kambjalast. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmiseks kulub 40845 krooni.

Maa munitsipaalomandusse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel Sulu külas asuva Sulu karjääri maa-ala suurusega 5,2 ha sihtotstarbega karjääride maa.

Vallavalitsusele anti ülesanne esitada keskkonnaministrile Sulu karjääri maa-ala munitsipaliseerimiseks taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega.

Volituse andmine vallavalitsusele

Vallavolikogu volitas Kambja Vallavalitsust tegema riigilõivuseaduse § 36 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 39 lõigetes 4 ja 5 ning § 43 lõikes 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse organi toiminguid.

Haaslava valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Vallavolikogu otsustas kooskõlastada Haaslava valla üldplaneeringu.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Kammeris

Vallavolikogu määrusega nr 35 kehtestati vee-ettevõtja Kammeri Kooli poolt pakutava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind alates 1. juulist 2007.

Kammeri külas on veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind veemõõtja alusel 19 krooni m3, veevarustuse hind veemõõtja alusel 12 krooni m3.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri

Vallavolikogus oli esimesel lugemisel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri, mis reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee ärajuhtimise ja puhastamise, samuti avalikelt teedelt ja väljakutelt sademevee, drenaaþivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise korraldamist ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni kaudu.

Volikogus arutusel oleva mahuka ees´kirja eelnõu tekstiga on võimalik tutvuda veebilehel www.kambja.ee.

Toivo Ärtis

Loetumad