Kuidas makstakse lastetotust küpsemas eas lastele?

462

joomplu:56316aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust.

Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2011. aastal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.

Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.

Kui laps pärast 16aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.

Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.

Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.

Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht Elve Tonts

 

Kambja vald toetab koolilõpetajaid

Kooli lõpetamise toetust on õigus taotleda põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud õpilasel, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Kambja vald.

Toetuse saamiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele avalduse ja kooli lõpetamist tõendava dokumendi.

Sotsiaalnõunik vaatab toetuse taotlused läbi ja teeb otsuse toetuse määramise kohta kahe nädala jooksul avalduse saabumisest. Toetuse kantakse õpilase või tema vanema arvelduskontole.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul kooli lõpetamisest.

Kambja vallas makstakse kooli lõpetamise toetust alates 2006. aastast, tänavu on selle toetuse suuruseks 65 €.

Kino maale
EelmineSeadus annab võlgnikele uusi võimalusi
Järgmine„Armsad lõpetajad, igaüks olgu teist iseenese moodi!“