Kui virgelt käib terviseedendus Tartumaal?

402

Kui Tartumaa esimesel tervisefoorumil osalenu kirjutaks ettevõtmisest seltskonnaväljaandele, siis saaks ta mainida, et terviseedendajate kohvipausi ajal hävitati esmalt koogikesed, siis puuviljad, kuid tükeldatud aedvilju jätkus ka kööki tagasiviimiseks. Kohaletulnute seas valitses mõistagi sooline tasakaalutus naiste kasuks. Ametikandjatest andsid tooni kooli- ja lasteaiaõpetajad, keda õhutati ühiskondlikule aktiivsusele, et pöörata meie omavalitsused ja inimesed tervisliku eluviisi radadele.

Ametlikumas toonis artikli tervisefoorumist kirjutas Koduvallale Tartu maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul.

Raadimõisa hotellis toimus 3. detsembril Tartumaa Tervisefoorum, mis oli esmakordne valdkondlik üritus maakonnas.

Avasõnad foorumile lausus maavanem Esta Tamm. Päeva jooksul arutati terviseedenduse vajalikkuse ja võimalikkuse üle Tartumaal, kuulati ettekandeid erinevate asutuste esindajatelt ja käsitleti tervisega seonduvat erinevatelt lähtepositsioonidelt.

Milline tee viib sinna, kuhu tahame minna?

Terviseedenduse kümne aasta kogemusi Viljandi maakonnas tutvustas Viljandi maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Elo Paap.

Indrek Koemets Lõuna politseiprefektuurist tutvustas tervise valdkonda politseinike pilgu läbi. Saime teada, et politsei töötajatel tuleb regulaarselt sooritada terviseteste ning läbida tervisekontroll. Ilma füüsiliste katseteta ja heas vormis olemata ei olegi võimalik politseinikuks saada. Samas on politseiprefektuuris palju mõeldud tervise taastumise ja hea füüsilise vormi hoidmise võimaluste üle. Ka on mõeldud töötajate puhke- ja lõõgastusvõimaluste peale. Heaks näiteks lõõgastustuba koos valgus- ja muusikaefektidega.

Tartu linna tervisehoiuosakonna juhataja Sirje Kree rääkis kohaliku omavalitsuse rollist ja võimalustest tervist edendavate tegevuste elluviimisel.

„Kes vastutab turvalisuse eest? MINA?“ – sellise väljakutsuva pealkirja oli pannud oma ettekandele Lõuna-Eesti päästekeskuse direktor Margo Klaos. Kuulajad võisid kaasa mõelda teemadel, mis on õnnetus, miks ikkagi õnnetused juhtuvad ja kas saab õnnetusi ära hoida. Kokkuvõttes tõdesime, et ennetustöö on õnnetuste vältimiseks ja tagajärgede leevendamiseks väga oluline. Õnnetusi saab ära hoida igaüks meist! Põhiseadusest tulenevalt on vastutus turvalisuse eest meil igaühel. Seadustega jagatud vastutus on vähestel. Võimalused on aga paljudel… (Südametunnistus paneb ka vastutuse?)

Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi tervise edendamise õppetooli lektori, Eesti terviseedenduse ühingu liikme Anu Kasmeli ettekanne teemal „Milline tee viib sinna, kuhu tahame minna“ käsitles terviseedendust paralleelselt lasteraamatuga „Alice Imedemaalt“. Huvitavast ettekandest saime teada, miks “Imedemaal” ei toimi reaalse maailma seadused.

Anu Kasmel andis ülevaate tervise hetkeolukorrast Eestis ja käsitles meie tervisemõjureid. Anu Kasmel käsitles veel terviseedenduse mõistet kui sellist ning inimeste arusaamu, mida üldse tervise all mõistetakse. Tõdesime, et erinevad inimesed mõistavad tervist väga erinevalt. Ettekandest selgus, et oluliselt suur roll kogukonna tervisesuutlikkuse tagamisel ja tervisepoliitika kujundamisel on kohalikul omavalitsusel.

Viis, kuidas me tervist defineerime, peegeldab seda, milline on meie maalimavaade ja kuidas me teeme oma otsuseid.“
(Keleher ja Murphy, 2004)

Tervist väärtustavast tegevusest Tartumaal

Tartu maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul võttis kokku terviseedenduse tegevused Tartumaal aastal 2007. Põgusalt käsitleti Tartu linna ja maakonna õpilasküsitluse “Meie arvamused ja kogemused elus” esialgseid tulemusi.

Rõõm on tõdeda, et 2007. a. seisuga on Tartumaal 5 tervist edendava suunitluse valinud kooli: Puhja gümnaasium, Ülenurme gümnaasium, Luunja keskkool, Valguta algkool-lasteaed ja tänavu liitunud Vara põhikool. Tervise väärtustamisele suunatud tegevusi toimub aga pea kõigis maakonna koolides.

Tervist Edendava Lasteaia tunnistuse andis maavanem Esta Tamm foorumil üle Rõngu lasteaiale. Liitumiseks on ettevalmistused tehtud ka Nõo ja Kambja lasteaedadel.

Antud nimetus ei nõua totaalseid muudatusi – kogu senine tegevus toimub edasi suunitlusega laste ja töötajate tervise väärtustamisele. Nimetus annab teatud eelise lisaressursside taotlemiseks ja võimaldab mitmekesistada tervisekasvatuslikke tegevusi läbi erinevate kampaaniate. Heaks näiteks on suitsuprii klassi kampaania, kus sel õppeaastal osaleb 12 kooli, 38 klassi ja kokku 608 õpilast. Võrreldes eelmise õppeaastaga, mil osales 6 kooli 18 klassi 323 õpilast, kellest edukalt lõpetas 6 kooli 15 klassi 293 õpilast, on edusammud märgatavad.

Koostööd on tehtud ka kohalike omavalitsuste infolehtedega, kus aasta jooksul on avaldatud tervist väärtustava temaatikaga artikleid. Tänud siinkohal Haaslava, Laeva, Nõo, Puhja, Tartu, Tähtvere, Alatskivi, Luunja, Mäksa, Rannu, Rõngu, Ülenurme, Vara ja Kambja vallavalitsustele ja toimetajatele. (Käesolevaga vabandan ka foorumi ettekandes ekslikult nimetamata jäänud Kambja valla lehe toimetaja ees.)

Ehkki enamasti on levimas müüdid, et rahvastiku tervis paraneb, kui majandus paraneb ja et tervis on tervishoiu valdkond, on Tartumaal täna terviseedendusega tegelemas paljud inimesed. Tervist Edendava Linna tiitlit omab Elva linn, Tervist Edendava Haigla nimetust kannab Elva haigla.

Võimalusi tervisesuutlikkuse tõstmiseks ning tervisekäitumise muutmiseks on aga veel palju – tervist edendav töökoht, tervisenõukogud omavalitsustes…

Tervis nõuab igalt indiviidilt ja riigilt suuri finantsressursse – nii, kuidas me tervist mõistame, nõnda me ka sellesse investeerime.“
(Rootman ja Raeburn, 1994)

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavatest kampaaniatest võib kordaläinuks pidada Südamenädalat 2007, mille motoks oli Tartumaal: „Mõtlen positiivselt, ei tarbi mõnuaineid, liigun ja toitun tervislikult – olen oma südame sõber!“ Erinevad üritused ja tegevused toimusid 11 omavalitsuse territooriumil, kokku osales 1174 maakonna elanikku.

Südamenädala raames olid Tartumaa tervisetoa heaks koostööpartneriks maakonna lasteaiad, kes rohkearvuliselt plakati- ja joonistusvõistlusel osalesid. Konkursile laekus 63 tööd. Foorumil tunnustati enim punkte kogunud tööde autoreid.

Tartumaa tervisefoorumil oli 77 osalejat. Esindatud olid maakonna 8 lasteaeda, 8 kooli, Tartu maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond, haridus- ja kultuuriosakond, Viljandi maavalitsus, Tartu linnavalitsus, Elva linnavalitsus, Vara vallavalitsus, Eesti Haigekassa Tartu osakond, Elva haigla, Tartu Ülikool, MTÜ Tõrvandi kodukultuuriselts, Eesti terviseedenduse ühing, MTÜ Kodukant Tartumaa, MTÜ Karskusühendus AVE, Elva spordiliit, Tartu maaspordiliit, Lõuna-Eesti päästekeskus, Lõuna politseiprefektuur.

Kino maale
Eelmine"Buržuid, miks te hea põrguvärava kinni müürisite?"
JärgmineLõvi Leo õpetab lasteaialapsi: liikleme ohutult!