Külaplatsid elama!

770
Õssu külas vallavalitsuse abiga valminud mänguväljak on mudilaste absoluutne lemmikpaik.

Aitäh teile, head Katrin Tagel, Jaanika Skiller, Mariliis Tasuja ja Kristjan Timmusk Õssu külast, et olete olnud aktiivsed kogukonna eestvedajad!

Hea elukeskkonna loomine algab eelkõige kogukondade soovist ja tahtest midagi iseenda heaks ära teha.

2019. aasta lõpu poole võttis vallavalitsusega ühendust Kristjan Timmusk, et tutvustada Õssu küla elanike nägemust Karja tee 36 külaplatsist. Eelnevatel aastatel oli kohalik kogukond tublisti toimetanud maa-ala korrashoidmiseks. Eelmisel, 2020. aastal koostati projekt ning paigaldati erinevad atraktsioonid ning sel aastal saab külaplats ka haljastatud. Koostöös valmis lastele mänguväljak, väikeste laste eriline lemmikpaik — seal saab vabalt joosta, turnida, kiikuda, liugu lasta, liivakooke teha ja teiste lastega mängida. Kuid mänguväljak ei ole ainult mängimiseks ja lõbutsemiseks, vaid pakub ka lastele häid õppimisvõimalusi saada osavamaks ja tugevamaks ning arendada endas uusi oskusi. Harrastajatele paigaldati välitenniselaud ning jõulinnak. Nii võib ka täiskasvanutel tekkida tunne, et tahaks isegi puhata ja mängida!

Vallavalitsus tõdeb, et kogukondade algatused oma piirkonna elu huvitavamaks muutmisel või ümbruskonna korrastamisel on üliolulised.

Kõik algab planeerimisest. Valla arengukavas on seatud pikaajalised sihid, et soodustada elanike ühistegevusi, kaasata erinevaid põlvkondi ja peresid kogukondade tugevdamiseks. Oluliseks selles osas on kogukondade koostöö kohaliku omavalitsuse ja mittetulundusühenduste vahel. Andke vallavalitsusele teada, mida te soovite oma külaplatsidele, ning teeme koos!

Soovime, et kogukonnad räägivad kaasa, sest vald peab arenema tervikuna ning vallavalitsus lähtub piirkondade ja külade arendamisel nende eripärast. Seetõttu ei tohiks hea algatus jääda tegemata raha pärast, just selleks on eelarves ette nähtud vahendid, mida kogukonnad saavad ise taotleda, et tegevusi ellu viia.

Kogukondade toetamine kogu vallas on viidud ühtlustatud põhimõtetele. Kambja vallavolikogu 24.11.2020 määrusega nr 90 võeti vastu „Kambja valla eelarvest mittetulundusühenduste toetamise kord“. Selle alusel saab toetust taotleda Kambja vallas tegutsev ja/või Kambja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing) kultuuri-, haridus-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna- ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini. Projekti- ja ühekordse toetuse taotlusi saab esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti või ürituse toimumise tähtaega.

Toetuse liigid on järgmised:

  • tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks;
  • projektitoetus – fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus. Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust fondist, mille eeltingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis vallavalitsusel on õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal fondidest toetust. Lepingut pikendatakse kuni fondi ees kohustuse lõppemiseni;
  • ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse-sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus.

Rohkem infot ja taotluse ja aruande esitamise vormid on leitavad valla veebilehelt: https://www.kambja.ee/mtu-de-toetamine.

Taotluste menetlemist koordineerib haridusnõunik Maia Uibo, e-post: maia.uibo@kambja.ee.

Kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos. (Aafrika vanasõna)

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale