Valminud analüüs kinnitab, et kohalikud omavalitsused vajavad riigilt kohalike teede korrashoiuks jätkuvalt täiendavalt lisaraha

510
Ära uhutud Reola tee taastamine. Foto: Heigo Mägi

Riigikantselei tellitud uuringust selgub, et kohalike omavalitsuste (KOV) teedevõrgu koondseisukord on teostatud mõõtmistulemuste alusel teekasutaja seisukohast lähtudes halb ning KOV teedevõrgu olemasoleva seisukorra tagamiseks tuleb iga-aastast eelarvemahtu kasvatada. Eesti linnade ja valdade liit (ELVL) on korduvalt rõhutanud, et ei saa rahul olla senise rahastamise olukorraga, kus tee-ehituse investeeringud on jätkuvalt oluliselt väiksemad liidu ettepanekust ja tegelikust vajadusest.

“ELVL on läbi aastate riigieelarve läbirääkimistel keskvalitsusega seisnud selle eest, et kohalike teede rahastus riigieelarvest iga-aastaselt kohalikele omavalitsustele suureneks. Tänase seisuga saavad kohalikud omavalitsused igal eelarveaastal toetust 29 miljoni euro ulatuses kohalike teede hoolduseks. Valminud lõpparuandes esitati kohalike teedevõrgu hooldus-remondi ja teehoole ning remondi- ja rekonstrueerimistööde vajadusi ja erinevaid eelarvestsenaariume järgmisel kolmekümnel aastal. Strateegiline analüüs esitab optimaalseks vajaduseks 314,1 miljonit eurot aastas, võrrelduna tänase omavalitsuste poolsete võimaluste ja riigieelarvest saadava toetusega,  mille arvestuslikuks kuluks on 170,2 miljonit eurot aastas. Seega olenemata katteallikatest on kohalike teede finantseerimise mahajäämus antud hetkel suurusjärgus 143,9 miljonit eurot aastas. Valminud analüüs võimaldab ELVL riigieelarve läbirääkimistel valitsusega veelgi argumenteeritumalt kohalike teede hoiu rahastuse temaatikat läbi rääkida,” ütles ELVLi asedirektor Jan Trei.

Analüüsi eesmärgiks oli saada ülevaade KOV teedevõrgu hooldamiseks ja haldamiseks vajaminevate finantsiliste vahendite vajadustest ning välja tuua erinevate eelarvemahtude mõju teedevõrgu seisukorrale ja teekasutajatele.

“Arutame analüüsi tulemusi riigieelarve läbirääkimiste transpordi ja teede töörühmas, saame selle põhjalt teha omapoolsed ettepanekud Transpordi Arengukava 2021+ koostamisse. Töörühmas on oldud alati seisukohal, et teehoidu saaks senisest efektiivsemalt planeerida,” sõnas ELVLi nõunik Kalle Toomet ja lisas, et kui teede ja tänavate hooldus- ja remonditööde eelarve jääb samaks kui praegu, siis teede ja tänavate seisukord halveneb oluliselt.

Uuringu lühikokkuvõte

Kino maale
Eelmine„Heino Eller. Eesti eleegia“ kontserdil saab kohapeal teha antigeeni kiirteste tasuta
JärgmineHeisakem Eesti sportlaste olümpiasaavutuste tunnustamiseks Eesti lipud