13.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui aasta vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgEluMeie vallavalitsuse töötajad

Meie vallavalitsuse töötajad

TÄIENDATUD 30.10.2020!

Jätkame ühendvalla ametnike tutvustamist. Seekord räägivad oma igapäevatööst maa- ja ehitusosakonna ametnikud.

 

Ragnar Joosep, ehitusspetsialist

Olen olnud Kamba Vallavalitsuses ehitusnõunik alates 2008. aastast. Mul on ehitusalane kõrgharidus ja vastav pädevus. Tegelen ehitusteatiste, kasutusteatiste, ehituslubade ja kasutuslubade menetlusega, projekteerimistingimuste koostamisega, detailplaneeringute ülevaatamisega ja vallakodanikele konsultatsiooni andmisega. Lisaks tuleb tegeleda ehitiste järelevalvega – ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimise ja ebaseaduslike ehitiste väljaselgitamise ja menetlusega. Samuti on tulnud teha valla objektide jaoks mõõtmisi, koostada jooniseid. Kuna töös saan lähtuda ainult kehtivatest seadustest ja määrustest, siis vahel on inimestel raske aru saada, miks peab siin vallas seadusi järgima, kui mujal saab teisiti. Minu töökoht on Kambja alevikus Kesk 2.

Riivo Leiten, ehitusspetsialist

Olen Kambja vallas töötanud ehitusspetsialistina praeguseks umbes kolm ja pool kuud. Põhilised tööülesanded on seotud ehitamise ja planeerimisega. Ehituse poole pealt vastutan erinevate teatiste, taotluste ja lubade menetlemisega ja väljastamisega seotu eest ning lisaks teostan ka valla piires ehitusjärelevalvet. Lihtsalt öeldes kontrollin ehitamisele eelnevat paberimajandust ning kui ehitamisega on alustatud, siis kontrollin, kas kõike tehakse nii, nagu tegema peab. Samuti nõustan valla elanikke ehitus- ja planeerimise valdkonnas. Töövaldkonna mured ja rõõmud ei ole mulle võõrad, kuna enne Kambja valda tööle asumist töötasin üle nelja ja poole aasta Tartu vallas, kus mured ja rõõmud olid sarnased. Enne avalikku sektorisse tööle asumist töötasin erasektoris, kus tegelesin peamiselt planeerimisega ning ka projekteerimisega ehk ehituste, planeerimise ja projekteerimisega olen kokku puutunud juba 12 aastat.

Minu poole võib pöörduda kõikides küsimustes, mis on seotud ehitamisega ja planeerimisega. Minu töökoht on Ülenurme alevikus Pargi 2.

Marge Einola, maaspetsialist

Olen Ülenurme vallas maakorraldusega tegelenud aastast 1997. Uues Kambja vallas minu tööülesanded muutunud ei ole. Minu tööpiirkond on põhiliselt endise Ülenurme valla territoorium ja minu poole saate pöörduda kõikvõimalike küsimustega, mis puudutavad maad – maade jagamine, liitmine, piiride muutmine, piiride täpsustamine, maamaks, aadressid jms. Minu töökoht on Ülenurme alevikus Pargi 2.

 

Arved Küngas, maaspetsialist

Töötan Kambja Vallavalitsuses maaspetsialistina. Tööülesandeks on maakorraldusalase töö korraldamine endise Kambja valla territooriumil. Tegelen maade tagastamise, erastamise, munitsipaliseerimise, hoonestusõiguse seadmise, kasutusvalduse seadmise ja riigi omandisse jätmisega. Koordineerin ja kooskõlastan maamõõtjate tööd ning valmistan ette maatoimingutega seotud õigusakte. Tegelen maamaksu andmete kontrollimisega ja vajadusel muutmisega maamaksu infosüsteemis, samuti haldan teeregistri andmeid endise Kambja valla territooriumil. Suhtlen ja nõustan inimesi maatoimingutega seotud küsimustes, vastan maadega seotud teabenõuetele ja väljastan maakasutusega seotud tõendeid. Minu töökoht on Kambja alevikus Kesk 2.

Taivo Prants, keskkonnaspetsialist

Minu tööülesandeks on keskkonnaalase töö korraldamine Kambja vallas. Lahti seletatult on see valla elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine – infomaterjalide, trükiste koostamine, levitamine; info avaldamine kodulehel ja trükis; teavituskampaaniate korraldamine. Mu tööülesannete hulka kuulub tegelemine valla territooriumi heakorrastamise, haljastuse ja heakorra parandamisega; jäätmete liigiti kogumise arendamine, keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse korraldamine; koostöö laiendamine taaskasutusorganisatsioonidega; erinevate jäätmeliikide kogumise ja veo korraldamine, jäätmevaldajate registri pidamine. Tööülesanneteks on veel keskkonnaalaste eelnõude, lubade ja muude dokumentide kooskõlastamine, kaevelubade väljastamine, järelevalve teostamine valla heakorra ja keskkonnaalaste rikkumiste üle.

Minu kui keskkonnaspetsialisti haldusalasse kuuluvad ka metsandusega seotud probleemid, mis on kohaliku omavalitsuse pädevuses, ning puude raie lubade väljastamine tiheasustusalal.

Valla kodanike nõustamine oma valdkonda puudutavates küsimustes toimub vastuvõtuaegadel ning telefonil 5919 3320, e-post taivo. prants@kambja.ee.

Loetumad