Vallavalitsuse istungilt 19.10.2022

263
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Võeti vastu hangetega seotud otsuseid.

Anti projekteerimistingimised Õssu külas asuvale Eerika tee 1 maaüksusele tootmishoone püstitamiseks.

Antud ehitusload

 • Räni aleviku Jaani tee 30 maasoojuspuuraukude rajamiseks
 • Räni aleviku Kassisilma 9 äri- ja laohoone püstitamiseks
 • Kambja alevikus Põllu 7 väetisehoidala ümberehitamiseks mesindushooneks
 • Soinaste küla Rattasepa tee 25 üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Silmapiiri 32 garaazi püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Teeninduse tee 6 viilhalli püstitamiseks
 • Soinaste külas Tuule 3 elektritootmisrajatise rajamiseks
 • Tõrvandi alevikus Tõrvandi tee 11a elamu abihoone püstitamiseks
 • Külitse alevikus Soosilla vkt 22 üksikelamu püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Saialille 37 kahepere elamu püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Soosilla külas Kose tee 29 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Lemmatsi külas Lepalaane 4 kinnistule püstitatud üksikelamule

Otsustati korraldada korduv üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ning määrata avaliku väljapaneku lõppkuupäevaks 06.12.2022. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

 • 13.12.2022 kell 17.30 Kambja kultuurikeskus. Kambja, Vana-Kuuste ja Pangodi kandid (endine Kambja valla territoorium).
 • 14.12.2022 kell 17.30 Reola kultuurimaja. Reola ja Ülenurme kandid (Reola k, Uhti k, Lepiku k, Läti k, Ülenurme a, Tõrvandi a, Soinaste k).
 • 15.12.2022 kell 17.30 Aida peosaal. Külitse ja Räni kandid (Õssu k, Räni a, Külitse a, Soosilla k, Lemmatsi k, Täsvere k ja Laane k).

Kehtestati Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksuse detailplaneering.

Kinnitati hajaasustuse 2021 programmi raames esitatud projekti „Puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4944,60 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 277,38 eurot.

Kiideti heaks projekti „Suure-Koidu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2468,28 eurot ja makstakse taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 246,83 eurot.

Tühistati Raimu Rosenthali projekti „Marguse veesüsteemid“ tingimuslik rahastamise otsus toetussummas 1112,70 eurot ning projekti „Marguse kanalisatsioonisüsteemid“ tingimuslik rahastamise otsus toetussummas 1067,33 eurot.

Rahastatakse Remo Mäoma projekti „Kapri talu juurdepääsutee“ toetussummas 1369,48 eurot.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Õssu külas asuvale Tõnissoni tee katastriüksusele.

Määrati Rebase külas asuva sauna teenindusmaaks kogu Sauna katastriüksus (katastritunnus 28204:005:0099), pindalaga 141 m2.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaal- ja koolilõunatoetusi. Ühe isiku toetuse taotluse rahuldamiseks otsustati nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

Haridusteemadest määrati toetusi huvitegevuses osalemiseks. Kinnitati Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu koosseis.

Hankemenetluse „Ülenurme spordihoone sisustamine“ edukaks pakkumuseks tunnistati hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt Kitman Thulema AS pakkumus summas 39 190 eurot. Ettevõttega sõlmitakse hankeleping. Tööde teostamise aeg on hiljemalt 30. detsember 2022.

Tunnistati ostumenetluse „N1 või M1 kategooria auto ostmine“ parimaks pakkumuseks hindamiskriteeriumi „madalam hind“ alusel AS Carring pakkumus Opel Combo Life N1 Comfort käibemaksuga maksumus 28 800 eurot.

Tagasi lükati ostumenetluse „Kambja põhikooli treeningväljakule mänguvahendite soetamine ja paigaldamine“ kõik esitatud pakkumused (Davidcityline OÜ ja MK Grupp OÜ), kuna pakkumuste kontrollimisel selgus, et ettevõtjad on omavahel koostööd teinud.

Tunnistati ostumenetluste „Elektrienergia ostmine hooned alla 63 A“, „Elektrienergia ostmine pumplad“, „Elektrienergia ostmine tänavavalgustus” ja „Elektrienergia ostmine hooned üle 63 A“ parimaks pakkujaks Alexela AS.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEmajõe Veevärk tõstab detsembrist veeteenuse hinda
JärgmineKambja vallas harjutatakse toimetulekut kriisiolukorras