1. veebruaril alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Hõlmatud on köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ning segaolmejäätmed (jäätmete liigiti kogumisest alles jäänud jäätmed).

Lepingu sõlmimine

Kõik jäätmevaldajad on kohustatud sõlmima hõlmatud jäätmete äraveoks lepingu. Selleks saadab jäätmevedaja jäätmevaldajale allkirjastamiseks lepingu digitaalselt Ragn-Sellsi iseteeninduses www.ragnsells.ee/iseteenindus. Samuti on võimalik sõlmida paberil lepingut. Tavapostiga saadetud lepingute allkirjastatud kujul tagastamine on võimalik ka vallas toimuvatel kliendipäevadel.

Jäätmeliigid ja sorteerimine

Jäätmeid tuleb sortida kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes.

Segaolmejäätmetesse ei tohi visata ühtki eelmainitud liigiti kogutavat materjali. Lisaks ei tohi mahutisse panna ohtlikke jäätmeid, patareisid, akusid, elektroonikaromusid, vanarehve ja põllumajandusplasti, ehitusjäätmeid jmt.

Biojäätmete mahutisse pange ainult biolagunevad jäätmed lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis (kilekotid keelatud). Konteineri hügieeni ja puhtuse tagamiseks vooderdab Ragn-Sells biojäätmete konteinerid biokotiga. Vooderduskoti paigaldamine on tasuline teenus, millest loobumiseks kirjutage info@ragnsells.ee.

Biolagunevaid kotte saab osta või tellida kaubandusest (nt Pakendikeskus, Turu 47, Tartu) ja vooderdada biojäätmete konteiner ise.

Paberi ja kartongi mahutisse pange ainult kuiv ja puhas vanapaber. Pappkarbid vajutage kokku.

Kui mahutis on sobimatud jäätmed, on Ragn-Sellsil õigus küsida lisatasu (vt hinnakiri).

Millal toimuvad mahutite tühjendused?

Veograafiku leiate saadetud teavituses. Lisaks on võimalik graafikuid vaadata Ragn-Sellsi iseteeninduses www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses „Ragn-Sells Eesti“.

Tooge mahuti tee äärde

Mahuti tuleb välja tänava äärde tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks. Kuni 240 L mahutid võivad asetseda kuni 30 m ja 241–800 L mahutid kuni 10 m kaugusel jäätmeveoki peatumise kohast. Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on Ragn-Sellsil õigus küsida teenustasu. Suurematele kui 800 L mahutitele peab olema tagatud vahetu ligipääs.

Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud. Kui mahuti läheduses puudub ringikeeramise koht ja veokiga tuleb tagurdada enam kui 150 m, on Ragn-Sellsil õigus küsida teenustasu 36 eurot/kord.

Jäätmete liigid ja veosagedus

Segaolmejäätmete väikseim veosagedus tiheasustusalal on üks kord 4 nädala jooksul (väikseim lubatud mahuti 80 L konteiner), harvema veosageduse (üks kord 8 nädala jooksul) saamiseks on vajalik vallavalitsuse nõusolek. Kuni 150 L jäätmekoti (täidetuna kuni 10 kg) kasutamine on võimalik vaid jäätmevaldaja taotluse alusel ja vallavalitsuse nõusolekul. Väikseim veosagedus hajaasustusalal on üks kord 12 nädala jooksul (väikseim lubatud mahuti 240 l konteiner).

Biolagunevate jäätmete äraveo väikseim sagedus on üks kord kahe nädala jooksul. Soovi korral võib jäätmeid tekkekohal kompostida nõuetekohases kompostris. See vabastab jäätmevaldaja ka kogumismahuti kasutamise ja jäätmete üleandmise kohustusest.
Perioodil 01.10–30.04 on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord nelja nädala jooksul.

Vanapaberi ja paberpakendite väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Jäätmete kogumine on kohustuslik korterelamutes ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel, kus tekib paberi- ja kartongijäätmeid.

Pakendijäätmete (plast, metall, tetra) väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul.

Klaaspakendite väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Suurim lubatud mahuti on 240 L konteiner. Klaaspakendite liigiti kogumine on kohustuslik korter- ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel, kus tekib klaaspakendit.

Suurjäätmete vedu toimub jaanuari, märtsi, mai, juuli, septembri ja novembri teisel nädalal. Suurjäätmete veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com, kirjutades, mida ja millises koguses soovite üle anda. Tellimuse esitamisel antakse Teile teada täpne veopäev.

Aia- ja haljastujäätmete vedu toimub vahemikus 01.05–31.10 üks kord kuus. Haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 150 L läbipaistvatesse biolagunevatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com ja kirjutage, millises koguses soovite haljastujäätmeid üle anda. Tellimuse esitamisel antakse Teile teada täpne veopäev.

Mahutite paigaldamisest ja äraveost

Ragn-Sellsilt tellitud konteinerite paigaldamine on tasuta kuni 30. aprillini, muul ajal vastavalt hinnakirjale. Konteinerit saab tellida info@ragnsells.ee

Ragn-Sellsilt renditud mahuti vahetamine suurema või väiksema vastu on tasuta. Kui mahuti sisaldab jäätmeid, lisandub mahuti tühjendamise tasu. Konteinerite tasuta kokku kogumine toimub jäätmeveoperioodi lõppemisel kolme kuu jooksul.

Arvetest

Teenuste (ka tühisõidu) eest esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva. Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5 euro eest, siis jätab Ragn-Sells õiguse arve välja saata peale toodud summa täitumist, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Juhul, kui veopäeval ei olnud mahutit määratud kohas, sellele juurdepääs oli takistatud või mahutis olid mittevastavad jäätmed, on Ragn-Sellsil õigus esitada arve tühisõidu kohta.

Ragn-Sells võib Kliendile teenuse osutamise peatada juhul, kui osutatud jäätmeveo teenuste eest esitatud arved on tasumata. Võla tasumise korral on Ragn-Sellsil kohustus taastada teenuse osutamine lisatasu küsimata.

Arve tasumata jätmisel arvel märgitud kuupäevaks on Ragn-Sellsil õigus nõuda Kliendilt viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatud suuruses.

Arve tähtajaks tasumata jätmisel on Ragn-Sellsil õigus edastada nõue inkassosse.

Arvete tasuta väljastamise kanalid: e-posti aadress, e-arve pangas, Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkond. Klientidele, kes soovivad lisaks e-arvele ka paberarvet, lisandub sellekohane lisatasu 1,15 eurot.

Iseteenindus ja mobiilirakendused

Ragn-Sellsi iseteeninduse www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduse „Ragn-Sells Eesti“ kaudu on võimalik jälgida mahutite tühjendusgraafikuid, tellida lisateenuseid, tasuda arveid jmt. Jäätmete sorteerimist aitab lihtsustada sorteerimisäpp “RagnCycle”. Lisaks leiab sortimise juhendeid ja näpunäiteid leheküljelt www.ragnsells.ee/sorteeri.

Kuidas saada vabastust?

Jäätmevaldajal on õigus esitada Kambja vallavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata perioodil 01.10–30.04. Jäätmeveost vabastusi, harvemat veosagedust ja ühise mahuti kasutamise nõusolekuid annab ainult Kambja Vallavalitsus

Taotluse saab esitada: 1) https://evald.ee/kambjavald/app/jaatmekaitlus/, 2) e- posti teel vald@kambja.ee, 3) kirja teel või tuua Pargi 2, Ülenurme alevik.

Kogu info korraldatud jäätmeveost leiab vallaveebist: www.kambja.ee/korraldatud-jaatmevedu

KLIENDIPÄEVAD VALLAS

26. jaanuaril kell 13.00–18.00 Kambja teenuskeskuses

27. jaanuaril kell 13.00–18.00 Pargi 7, Ülenurme alevik

Taivo Prants
valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineEakad kohtusid Reolas jõulupeol
JärgmineMuusikakoolis