Ülenurme gümnaasiumile „Hea kooli edendaja“ tiitel

2762
Tunnustust käisid vastu võtmas Ülenurme gümnaasiumi emakeeleõpetaja Viive Peiker ja õppealajuhataja Maili Mesipuu. Foto Tartu ülikooli eetikakeskus

9. detsembril tunnustas Tartu ülikooli eetikakeskus „Hea kooli edendaja“ tiitliga Ülenurme gümnaasiumi. Kool sai tunnustuse mitmekülgse õppijate arengu toetamise, vaimse ja füüsilise tervise väärtustamise ning ettevõtliku hoiaku kujundamise eest. Tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ tiitlid anti üle 12. väärtuskasvatuse konverentsil „Harjutades kujuneb iseloom“.

Ülenurme gümnaasiumi sisenedes pälvib tulija tähelepanu suur kollane kiri – kooli moto „Õpi ja arene“.

Kooli üldtööplaanis kajastuvad väärtuskasvatusalased tegevused, mis aitavad kaasa õpilaste väärtushoiakute kujunemisele. Meie ühisväärtusteks on tervis ja terviseedenduslik töö koolikogukonnas, sallivus ja koostöö ning ettevõtlikkus.

Ülenurme gümnaasium on tervist edendav kool alates 1993. aastast ja tervist edendava elustiili kujundamisega on koolis tegeldud juba väga pikka aega. Kooliolümpiamängud on olnud 1998. aastast ülenurmelastele kogu kooliperet ühendav rituaal. See on traditsioon, mida väärtustavad nii täiskasvanud kui õpilased. Suurüritus on kujunenud koostööd, koolirõõmu ja sallivust väärtustavaks ettevõtmiseks. Ülenurme gümnaasiumi kollektiivi tegevust olümpiamängude korraldamisel tunnustasid rahvusvaheline olümpiakomitee ja Eesti olümpiaakadeemia. 2020. aasta sügiseks on Ülenurmele planeeritud järgmised rahvusvahelised kooliolümpiamängud.

2011. aastast kuulub kool UNESCO ühendkoolide võrgustikku. Kogukonnapraktika valla ja linna erinevates asutustes on saanud õppetöö tõhusaks osaks. Meie õpilased on seitsmel korral osalenud europarlamendi töös Strasbourgis.

2019. aasta veebruaris liitus Ülenurme gümnaasium liikuma kutsuva kooli võrgustikuga. Eesmärgiks on muuta koolipäevad aktiivsemaks ja tuua iga õpilaseni rohkem liikumisrõõmu. Algklasside õppehoones on juurutatud liikumismängude vahetunnid, rajatud liikumisrajad. Pakume õpilastele ja töötajatele võimalust kehaliseks aktiivsuseks.

2019. aasta märtsis ühines Ülenurme gümnaasium programmiga Ettevõtlik Kool. See on koondnimetus kaasavale õpimetoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Huviringide nimistu laienes õpilas- ja minifirmade huviringidega 4.–12. klasside õpilastele. Ringide töös tutvustatakse majandusega seotud mõisteid ning Eesti majandus- ja ettevõtlusprogramme. Loodud on õpilasfirma VürfLy ja minifirma VIN:L.

2019/2020. õppeaastast on õppekavasse toodud valikaine 10. klassile „Õpime õppima”, mis arendab õpilastes ettevõtlikku hoiakut, meeskonnatööoskusi ja oskust seada endale reaalselt täidetavaid eesmärke, mis arvestavad õpilase huvide ja võimetega. Kursuse peamisteks eesmärkideks on aidata õpilastel kohaneda suurenenud õpikoormusega gümnaasiumis.

Selle õppeaasta uudseks ettevõtmiseks on koostöö Eesti Põllumajandusmuuseumiga tööõpetuse tundide raames. Õpilased on tutvunud tehnika arenguga, erinevate liikurmasinatega, tähelepanu all on olnud ohutustehnika. Materjaliõpetus, meisterdamine, lõngavärvimine, loomade eest hoolitsemine, vanapaberi taaskasutus ja peolaua katmine on see, millega tegeleti sügissemestril. Kevadel jätkame koostööd loodusõpetuse tundides. 6. klasside õpilasi ootab kevadel istutamine ja külvamine, 7. klasside õpilasi sügisene saagikoristus.

Sellel õppeaastal tähistas Ülenurme gümnaasium oma 35. aastapäeva. Selleks tähtpäevaks ilmus kooli kuues almanahh „Aja märgid“.

Aitäh kõigile õpetajatele toreda ja tulemusliku koostöö eest!

MAILI MESIPUU,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale
EelmineTõrvandi päästeseltsi tegus aasta
JärgmineAasta tegija 2019 on meie valla mees Veljo Lamp