13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEELK Kambja kogudus palub abi

EELK Kambja kogudus palub abi

Koostamisel on Kambja koguduse arengukava aastateks 2004-2008
Hea lehelugeja,
EELK Kambja kogudusel täitub aastal 2004 kümme aastat taasasutamisest.

Nii mõndagi on selle aja jooksul tehtud, loodetavasti aga on seljataha jäänud vaid algus viljakale tööle. Tulevikku vaadates palume ka Sinu abi, hea kihelkonna elanik, et oskaksime oma tegemisi kavandades lähtuda kohaliku rahva vajadustest.

Selleks palume Sul täita ja tagastada ajalehega kaasasolev küsitlusleht või täita see Internetis aadressil

www.eelk.ee/kambja.

Kogutud info on vajalik Kambja koguduse arengukava aastateks 2004-2008 koostamisel.

EELK missioon ühiskonnas

(refereeritud katke

http://www.eelk.ee/missioon.html -st)

EELK eesmärk ja ülesanne on Jumala Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ning sellest tulenevalt koguduste elava usu ja armastuse edendamine, usuline, kõlbeline ja hariduslik kasvatustöö, diakoonia-, misjoni- ja diasporaatöö korraldamine.

Kirik on kutsutud ja seatud teenima inimest – nii igavest kui ajalikku, nii taevast kui maist silmas pidades. Seetõttu ei saa kirik olla ükskõikne ka rahva elukorralduse ja sotsiaalsete probleemide lahendamise suhtes. EELK-le kui vabale rahvakirikule on tema rajamisest alates rahva enda poolt delegeeritud vastutus ja ülesanne olla rahva vaimseks orientiiriks – ka tänases uuenevas Eestis. Pidamata ühtegi poliitilist kontseptsiooni või erakonda ainuõigeks, rõhutab kirik kindlate kultuuriliste, moraalsete ja religioossete väärtuste arvestamise vajadust.

Ühiskond on ilma usuliste tõekspidamisteta kaitsetu kõikelubava relativismi, nautleva enesekesksuse ja depressiivse meeleheite suhtes. Aateline ja eetiline motiveeritus on õiglase ja turvalise ühiskonna eeldus. Vajame tasakaalustatud ühiskonda, kus majanduslikud püüdlused ühtivad maailmavaatega, milles keskmeks on vaimsus. Kiriku missioon on aidata seda tasakaalu luua.

Ühiskonna arstina tuleb tal olla nii kriitikuks kui ka armu vahendajaks. Fundamentaalsete eluväärtuste alalhoidmine võimaldab kirikul teenida rahvast, olla talle lootuse jagajaks ja seega tuleviku tagatiseks. Nii nagu kirik tahab toetada kõiki positiivseid ideid ja ettevõtteid, eeldab ta toetust ka oma missioonile.

Kambja koguduse kavandatavad arengusuunad:

Jätkub Kambja kirikuhoone taastamine: juba olemasolevate projektide järgi tuleb ehitada altar ja kantsel, samuti kiviplaatidest põrand. Taastamist ootab kirikut ümbritsev kiviaed ning kiriku peasissekäigust järveäärse teeni viiv kivitrepp.

Eesti Kunstiakadeemia professori Juhan Maiste (PhD) ja koguduse koostöös on käivitumas rahvusvaheline kunstiprojekt, mille tulemusel peaks aastaks 2006 Kambja kiriku seinale valmima freskod (või sekod, vastavalt võimalustele) kiriku nimepühakutest Neitsi Maarjast ning Pühast Martinist.

Sisetööde valmides saab Kambja kirikust lisaks Lõuna-Eesti suurima maakiriku staatusele ka kunstiliselt arvestatav vaatamisväärsus.

Plaanis on käivitada aktiivsem töö ka Kambja alevikust eemal asuvates kihelkonna külades, kuhu harvem jõuab kiriku- ja kultuurielu ning sotsiaalabi.

Kavas on käivitada regulaarne koguduse sotsiaaltöö e. diakooniatöö: palgalise diakooniatöötaja juhatusel organiseerida koguduseliikmed külastama kihelkonna abivajajaid, üksikuid ja haigeid kaasinimesi.

Tagamaks kohase abi jõudmise tegelike vajajateni, tuleb luua sotsiaalabi vajajate, liikide ja määrade register. Koguduse vaimulikud külastavad liikumispuudega või muul viisil kirikusse tulemiseks võimetuid, kes soovivad pihtida või osa saada armulauasakramendist.

Koguduse poolt korraldatavate avalike loengute kaudu peaks kihelkonnarahval saama olema soodne võimalus enese harimiseks erinevates valdkondades. Kirikukoorides ja pasunaorkestris kaasalöömine annaks võimaluse end muusikaliselt väljendada ja täiendada, samuti osa saada muudest kirikumuusika üritustest (kontserdid teistes kirikutes jne).

Kui uue koolimaja valmides kogudus endale aleviku keskel lisaruume saab, loodame kogudusemajas avada ka päevakohviku, kus argipäeviti oleks õdus juua tassike teed või kohvi, lugeda värskeid ajalehti ja üksteisega jutelda.

Kuna Kambja kirik ja kogudus on Eesti kultuuriloos olnud väga olulise tähtsusega (meenutatagu näiteks Wastse Testamendi tõlkimist, rahvakoolide algust, Eesti esimese mitmehäälse laulukoori rajamist Kambja vennastekoguduse poolt jne.), on kavas kirikusse luua püsiekspositsioon Kambja kihelkonna ajaloost.

Küsitlusest

Käesolevas küsitluses palume Sinul, hea Kambja kihelkonna elanik, anda oma hinnang nii koguduses senitehtule kui ka eeltoodud mõtetele arengusuundade osas: mis on Sinu jaoks oluline, millest sooviksid osa saada, milles kaasa aidata? Oleme tänulikud ka täiendavate kommentaaride eest.

Samuti on küsitluse viimases osas võimalik teada anda enda või tuttavate praegustest praktilistest vajadustest: materiaalsed probleemid, soov saada kodust armulauda vms.

Küsimustele, mis jäävad arusaamatuks, võib jätta vastamata. Mõned küsimused eeldavad/võimaldavad mitme vastusevariandi märkimist.

Küsitlustulemuste kokkuvõtted avaldatakse ajalehes Koduvald ning Kambja koguduse koduleheküljel Internetis.

Käesolev küsimustik ei kohusta vastajat millekski.

Kirik ei kuritarvita kellegi usaldust: küsitluse vastuseid kasutatakse üldise olukorra määratlemiseks. Kogudus ei väljasta vastaja ja vastuste vahelisi seoseid ilma vastaja loata.

Täidetud küsitluslehtede tagastamise tähtaeg on 15. märts 2004. Täidetud küsitluslehti võtavad vastu:

*posti teel: EELK Kambja kogudus, Männi 9-25, 62001 Kambja, Tartumaa

*Kambja vallamaja sekretär

*Kambja raamatukogu

*esmatarbekaupade müügipunkt Kambja alevikus

*Pangodi pood

*Vana-Kuuste kool

*Vana-Kuuste raamatukogu

*Rebase pood

*Eevi pood Liival

*Kammeri postkontor

*postiljonid Kerstin Roos ja Meeli Paulson

*Kodijärve hooldekodu

Lisainfot küsitluse kohta on võimalik saada telefonil 7353631, mobiiltelefonil 56489027, e-posti aadressil:

kysitlus@hot.ee

Tänuga,

Kambja kihelkonna kogudus

EELK Kambja kogudus Internetis:

www.eelk.ee/kambja.

KÜSITLUS

HINNANG

1. EELK Kambja koguduse tegemistest tean….

1.üsna hästi

2.olulisemaga olen kursis

3.pigem ei tea

4.Kambja kogudus? Mis see veel on?

2. Märksõnad, mis minu jaoks iseloomustavad kirikut (nimeta olulisemad)

*kiriku hoone

*jumalateenistused

*jõulud

*kalmistupüha

*ristimine

*leer

*laulatus/pulmad

*matused

*…………………………………………….

*……………………………………..

(võid nimekirja täiendada)

3. Millisena näed kiriku rolli ühiskonnas ning milline on sinu suhe kirikuga? (jooni alla sobiv vastusevariant)

*Mingit mõju pole näha ning isiklik suhe samuti puudub

*Mingit mõju ta ikka avaldab (muidu oleks elu päris hukas); suhe puudub

*Avaldab mõju; suhe olemas

*Kirik paneb asjade üle järele mõtlema,
see on oluline; suhe aktiivne

*……………………………………

r

4. Millised on peamised takistused sinu osalemiseks kiriku elus?

(Tõmba sobivale/sobivatele variandil/ variantidele joon alla)

*Vastava usu või tahte puudumine

*Ajanappus

*Liikumisvõimaluste piiratus

*Õigeaegse info puudumine

*..…………………………………

5.Koguduses toimuva kohta saan infot…

(nummerda tähtsuse järjekorras: 1-“kõige olulisem“, 2-“samuti päris oluline“, 3-“oluline“ jne)

…. kiriku teadetetahvlilt

…. Kambja vallamaja või poe juures olevalt teadetetahvlilt

…. vallalehest

…. üleriigilisest ajakirjandusest (muud ajalehed, televisioon, raadio)

…. Internetist

…. ……………………………………

6. Koguduse 10 taastegutsemisaasta parimateks tulemusteks pean…

(nummerda tähtsuse järjekorras: 1-“kõige olulisem“, 2-“samuti päris oluline“, 3-“oluline“ jne)

….. regulaarsete jumalateenistuste ja kiriklike talituste toimumist

….. kirikuhoone taastamise jätkumist

….. kirikus toimuvaid kultuuriüritusi

….. vaimuliku kättesaadavust

OOTUSED

7. Millisena sooviksid edaspidi näha kiriku rolli ühiskonnas ning oma suhet kirikuga?

*Kirik võiks vabalt olemata olla

*Kirikut on põhimõtteliselt ühiskonnale vaja; isiklikku suhet luua ei soovi

*Kirik on vajalik, suhe kirikuga olemas

*Kirik on oluline, loodan parandada oma suhet sellega

*..…………………………………

8. Edaspidi ootan koguduselt….

(nummerda tähtsuse järjekorras: 1-“kõige olulisem“, 2-“samuti päris oluline“, 3-“oluline“ jne)

….. regulaarsete jumalateenistuste ja kiriklike talituste toimumist

….. kirikuhoone taastamise jätkumist

….. kirikus toimuvaid kultuuriüritusi

….. vaimuliku kättesaadavust

….. kiriku sotsiaalabialase töö laienemist

….. üritusi ka väljaspool Kambja alevikku

….. muuseuminurga valmimist kirikusse

..… traditsiooniliste väärtuste kandmist

….. rahvahariduse (sh religiooniküsimusi puudutava) edendamist

….. kõlbeliste väärtuste hoidmist ja levitamist

….. kristliku kirjanduse vahendamist

9. Jumalateenistuste puhul on minu jaoks kõige olulisem…

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

10. Koguduse vaimulikult ootan…

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

ISIKLIK PANUS

11. Kogudusetöös olen valmis osalema…

(märgi sobivad variandid)

*Osaleksin meeleldi kord nädalas/kord kuus toimuvas piiblitunnis

*Laulaksin koguduse kooris, kui säärane tegutseks

*Aitaksin vajadusel koristada kirikut

*Aitaksin vajadusel koristada kiriku aeda

*Tooksin sageli/mõnikord altarile lilli

*Mängin mõnd pilli (millist?)

*Soovin osaleda noortetöös

*Külastaksin meeleldi vahel/regulaarselt koguduse vanu või haigeid liikmeid

*Tooksin aegajalt koguduse ühisteks koosviibimisteks kohvikõrvast

*Osaleksin nõu ja jõuga lastetöötegijana

*Osaleksin nõu ja jõuga diakooniatöötegijana

*Juhendaksin mõnd ringi/rühma/koori

*Oleksin valmis oma piirkonna inimesi oma autoga regulaarselt/mõnikord pühapäeviti kirikusse transportima

*Mul on materjale koguduse ajaloo kohta (vanad laululehed, ajaleheväljalõiked jne), mida kingiksin/laenaksin kogudusele muuseumi ja/või ajalooalaste trükiste tarbeks

*Võiksin olla ustav eestpalvetaja koguduse liikmete, koguduses tehtava töö ja töötegijate eest

*…………………………………………………

……………………………………………….…….

…………………………………………

ISIKLIKUD VAJADUSED

12. Millist kiriklikku sotsiaalabi vajaksid Sina ja/või Su pereliikmed?

(märgi sobivad variandid)

*Hingehoidlikku abi, kodust armulauda vms

*Riideabi

*Toiduabi

*Liikumisvõimalust

*Et keegi mind aeg-ajalt vaatamas käiks

*..…………………………………

……………………………………

13. Sooviksin… (märgi sobivad variandid)

*saada rohkem infot koguduse tööst

*saada rohkem infot kiriklike talituste (ristimine, leer, laulatus, matus) kohta

*liituda leerigrupiga

ISE

14. Olen… (märgi sobiv)

*Koguduse liige (st ristitud ja leeritatud): Jah…. / Ei….

*Alg- …….., põhi- ……, kesk- ……, kesk-eri- ……, kõrg- ….., mitme kõrgema haridusega ….

*(Üli-)õpilane….., töötav….., mitte-töötav….., pensionär……, invaliid……

*Vanuses: alla 20…., 20-40…., 40-60…., 60-80….., üle 80 eluaastat…….

15. Minu kontaktandmed on:

(Vastamine on vabatahtlik, oluline aga siis, kui soovid milleski kaasa aidata, saada lisainfot või abi)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……
……………………………………

Loetumad