14.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKokkuvõte vallavolikogu tegevusest

Kokkuvõte vallavolikogu tegevusest

Muudatused Kambja vallavolikogu koosseisus

Kambja uue vallavalitsuse ametisse nimetamine tõi kaasa muudatused vallavolikogu koosseisus.

Seoses Ivar Tedrema vallavanemaks valimisega ja nii Enno Soodla kui Heli Jaametsa vallavalitsuse liikmeks nimetamisega peatusid nende volitused volikogu liikmetena.

Robert Sule, Vaike Palla ja Indrek Uus määrati valla valimiskomisjoni otsusega alates 9. novembrist 2005 volikogu asendusliikmeteks.

Kambja vallavolikogu koosseis detsembris 2005:

Mati Luik, Irma Drenkhan, Harri Kolsar, Gunnar Ots, Heiki Kortspärn, Vahur Järv, Lembit Jakobson ja Avo Alliksaar; Vaike Palla, Robert Sule, Indrek Uus Rahvaliidu nimekirjast; Isamaliidu nimekirjast Jane Jakobson ja Mait Rebane; Keskerakonna nimekirjast Raivo Kiuru; Res Publica nimekirjast Marek Palusoo.

Vallavolikogu uus koosseis on hoogsalt alustanud

Volikogu heakskiidul jätkab Ivar Tedrema viiendat ametiaega Kambja vallavanemana

Kambja vallavolikogu usaldas 3. novembril 2005 vallavanema kohustused taas Ivar Tedremale, kes on valda juhtinud alates aastast 1993.

Volikogu istungil esitati kaks vallavanemakandidaati – Ivar Tedrema Rahvaliidu volinike poolt ja Jane Jakobson Isamaaliidu esindajana. Seadusest tulenevalt valiti vallavanem salajasel hääletusel, Ivar Tedrema kandidatuur kogus ülekaaluka toetuse.

Volikogu otsustas kinnitada Kambja vallavalitsuse 7-liikmelisena: vallavanem ja 6 vallavalitsuse liiget. Vallavanem Ivar Tedrema esildisel kinnitas volikogu vallavalitsuse liikmeteks vallavanema volituste ajaks majandusnõuniku Enno Soodla, pearaamatupidaja Raili Kruuse ja sotsiaalnõuniku Heli Jaametsa. Vallavanema esildisel kinnitas volikogu vallavalitsuse liikmeteks ja nimetas ametisse vallavanema volituste ajaks Peep Ranniku, Priit Kiuru ja Kuldar Lepiku.

Vallavolikogu vabastas vallavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest vallavalitsuse liikmed Ivar Siimo ja Uno Rehki avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu 4. novembrist 2005.a. Ühtlasi otsustati, et teenistusest vabastatud vallavalitsuse liikmetele makstakse hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses.

Vallavolikogu moodustas alatised komisjonid ja määras valla majandusaasta audiitori

Ülevaade vallavolikogu istungist 17. novembril 2005.

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

Vallavolinikud valisid vallavolikogu alatiste komisjonide esimeesteks:

 • haridus- ja kultuurikomisjon – Avo Alliksaar;

 • sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – Irma Drenkhan;

 • revisjonikomisjon – Vaike Palla;

 • keskkonna- ja korrakaitsekomisjon – Heiki Kortspärn;

 • vallaplaneeringu ja eelarvekomisjon – Vahur Järv.

Alatiste komisjonide liikmed kinnitati komisjonide esimeeste ettepanekul.

Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Vallavolinikud valisid vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks:

 • Indrek Uus,

 • Robert Sule.

Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete valimine

Vallavolinikud valisid sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmeteks:

 • Heigo Mägi,

 • Margus Kriiva,

 • Peeter Ruuge,

 • Helve Tenno,

 • Vahur Järv.

Vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni liikmete valimine

Vallavolinikud valisid keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni liikmeteks:

 • Avo Alliksaar,

 • Enno Soodla,

 • Toivo Sild,

 • Viktor Nopponen,

 • Jüri Toomiste.

Vallavolikogu vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liikmete valimine

Vallavolinikud valisid vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liikmeteks:

 • Ivar Tedrema,

 • Enno Soodla,

 • Kalle Kruuse,

 • Mati Luik,

 • Gunnar Ots.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu kinnitas Oomiste külas asuva Lepiku kinnistu (registriosa 1645, pindala 8,3 ha) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Lepiku kü – maatulundusmaa;

 • Aaviku – maatulundusmaa;

 • Lepiku tee kü – transpordimaa.

Kohalike teede nimekirja täiendamine

Volikogu otsustas võtta kohalike teedena arvele ja kanda riiklikku teederegistrisse järgmised teed:

 • Marguse – tee nr 2820190, pikkus 165 m;

 • Kodijärvekalmistu – tee nr 2820191, pikkus 460 m;

 • Uusjärve – tee nr 2820192, pikkus 120 m;

 • Sarapi – tee nr 2820193, pikkus 235 m;

 • Heinsaare – tee nr 2820194, pikkus 300 m.

Detailplaneeringu algatamine

OÜ Ehitusnõunik (esindaja Kaido Kullamaa) esitas 24. oktoobril 2005 Kambja vallavalitsusele taotluse Kambja aleviku generaalplaani muutva detailplaneeringu algatamiseks ehitusõiguse saamiseks Parve kinnistu katastriüksusele 28203:005: 0463.

Volikogu otsustas (juhindudes Kambja valla ehitusmääruse § 4 lg 7 p 5) algatada Kambja alevikus Parve kinnistu katastriüksuse 28203:005:0463 ja lähiümbruse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Parve kinnistu katastriüksuse 28203:005:0463 maa kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks ja transpordimaaks, kinnistu jagamine väikeelamumaa sihtotstarbega kruntideks, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine vajalike teede ning tänavate ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Audiitori määramine

Volikogu otsustas määrata vallavalitsuse ettepanekul Kambja valla majandusaasta audiitoriks Eha Pott Audiitorbüroo.

Vallavalitsusel lubati sõlmida leping Eha Pott Audiitorbürooga valla 2005. majandusaasta auditeerimiseks.

Põhivara ümberhindamise eksperdi kinnitamine

Vallavolinikud kinnitasid vallavalitsuse ettepanekul põhivara ümberhindamise eksperdiks majandusnõuniku Enno Soodla.

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra muutmine

Volikogu määrusega tehti muudatusi Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korras (Kambja vallavolikogu 31. märtsi 2005 määrus nr 41).

Määrusesse lisatud täienduste ja muudatustega on võimalik tutvuda veebiaadressil www.kambja.ee või vallakantseleis.

Toivo Ärtis

Loetumad