26.9 C
Kambja
Neljapäev, 30.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu septembriistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu septembriistungi otsustest

  

Kambja vallavolikogu istung toimus 27. septembril 2007. Arutlusel oli:

  • Toimetulekutoetuste määramise ja maksmise korra muutmine
  • Sotsiaaltoetuse maksmise korra muutmine
  • Teeääre maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
  • Kodijärve hooldekodu hoonete munitsipaliseerimine
  • Sula ja Kullaga külas kinnistute omandamine

Toimetulekutoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Vallavolikogu kehtestas määruse 41, milles muudeti toimetulekutoetuste määramise ja maksmise korda Kambja vallas (kinnitatud vallavolikogu 24. jaanuari 2002. a määrusega nr 36, muudetud 27. aprilli 2006. a määrusega nr 17) järgmiselt:

„1) Punkt 16.3.2. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.3.2. kaugkütteta (ahi- ja elektriküttega eluruum) – kuni 30 krooni 1 m2 kohta kuus;”

2) Punkt 16.3.3. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.3.3. juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.”

3) Punkt 16.3.4. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.3.4. tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 100 krooni üheliikmelise pere kohta ning 75 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus.”

4) Punkt 16.4. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.4. tarbitud elektrienergia maksumus kuni 250 krooni üheliikmelise pere kohta ning 140 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus; ”

5) Korda täiendatakse punktiga 16.7. järgmiselt:

“16.7. tegelik olmejäätmete veotasu kuni 70 krooniüheliikmelise pere kohta ning 55 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus.““

Määrus jõustus 1. oktoobril 2007.

Sotsiaaltoetuse maksmise korra muutmine

Vallavolikogu kehtestas määruse 42, milles muudeti sotsiaaltoetuste maksmise korda (kinnitatud vallavolikogu 7. detsembri 2002. a määrusega nr 22, muudetud 15. detsembri 2005. a määrusega nr 5) järgmiselt:

„1) Korda täiendatakse punktiga 1.13. järgmiselt:

“1.13. täiendav kütusetoetus.”

2) Punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8. Kütusetoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele Kambja valla elanikele üks kord aastas elaniku sünnikuul. Toetust ei maksta hoolekandeasutuses viibivatele elanikele.”

3) Punkt 102. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“102. Alushariduse toetust makstakse lasteaiakulude või koolieelse hariduse kulude katmiseks:

102.1. kahe eelkooliealise lapsega perele noorema lapse sünnile järgnevast kvartalist kuni vanema laps kooliminekule järgneva kvartalini üks kord kvartalis;

102.2. kolme või enama eelkooliealise lapsega perele noorima lapse sünnile järgnevast kuust kuni vanema lapse koolimineku kuuni üks kord kuus. ”

4) Korda täiendatakse punktiga 105. järgmiselt:

“Täiendavat kütusetoetust on õigus taotleda eakatel ja puudega inimestel, kes elavad ahiküttega elamus, ei ole ise võimelised endale kütust hankima ning kellel puuduvad lähemad sugulased, kes oleksid võimelised kütuse hankimisel abistama. Toetust on õigus taotleda üks kord aastas. Toetust ei maksta hoolekandeasutuses viibivatele elanikele.”

5) Punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16. Kütusetoetuse saajad teeb elanike registri alusel kindlaks sotsiaalnõunik ja kinnitab vallavolikogu sotsiaalkomisjon. Toetus kantakse hiljemalt toetuse saamise kuu lõpuks saaja pangakontole või makstakse kuu viimasel tööpäeval välja vallavalitsuse kassast.”

6) Punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“18. Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlused (kaasa arvatud täiendav kütusetoetus), millele on võimalusel lisatud kulusid tõendavad dokumendid, vaatab läbi sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute alusel otsustab toetuse määramise vallavalitsus. Toetus kantakse hiljemalt toetuse saamise kuu lõpuks saaja pangakontole või makstakse kuu viimasel tööpäeval välja vallavalitsuse kassast.”

7) Punkti 184. esimesest lausest jäetakse välja sõnad "ja kooli lõpetamist tõendava dokumendi".

Määrus jõustus 1. jaanuaril 2008.

Teeääre maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu otsustas kehtestada Kaatsi külas Teeääre maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu vastavalt lisale (vaata valla veebilehelt www.kambja ee). Otsus jõustus 1. oktoobril 2007.

Kaatsi külas Teeääre maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegija on Uno Rehk. Planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha, maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa.

Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 24. märtsi 2005. a korraldusega nr 829, vastavalt lähteülesandele on planeeringu eesmärgiks kinnistule väikeelamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks. Vastavalt lähteülesandele on koostatud Keskkond&Partnerid OÜ poolt detailplaneering. Teeääre maaüksusele on planeeritud 7 väikeelamukrunti, lahendatud on nende kommunikatsioonidega varustamine ja juurdepääsutee. Detailplaneering on saanud kõik nõutud kooskõlastused.

Kambja vallavalitsuse 12. juuni 2007 korraldusega võeti detailplaneering vastu ja korraldati selle avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal planeeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei saabunud, 17. septembri 2007 kirjaga nr 2.1-6/2037 andis maavanem planeeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku see kehtestada. Planeering on kooskõlas 4. septembril 2007 kehtestatud Kambja valla üldplaneeringuga.

Kodijärve hooldekodu hoonete munitsipaliseerimine

Praegune Kodijärve hooldekodu on välja kasvanud Kodijärve haiglast, mille varad olid munitsipaalomandis. Kambja vallavolikogu nõustus 14. oktoobril 1994. a otsusega nr 80 "Kodijärve haigla taasriigistamine" hoonete üleandmisega riigi omandisse tingimusel, et kui sotsiaalministeerium hooneid enam erihooldekoduna ja meditsiiniliseks teenindamiseks ei vaja, taotleb volikogu neid tagasi munitsipaalomandisse.

Kambja vald on teinud vallavolikogu 26. oktoobri 2006 otsuse nr 59 "Riigivara võõrandamise taotlemine" alusel Tartu maavalitsusele ettepaneku riigiasutusena tegevust lõpetava Kodijärve hooldekodu varade tasuta võõrandamiseks Kambja vallale. Sellele taotlusele tuli sotsiaalministeeriumist eitav vastus. Seetõttu ei kooskõlastanud Kambja vallavalitsus Tartu maavalitsuse hallatava asutuse Kodijärve hooldekodu tegevuse lõpetamisotsuse eelnõud, kuna lõpetamisotsuses nähti ette Kodijärve hooldekodu hoonete ja vara üleandmine riigile kuuluvale AS-le Hoolekandeteenused.

Siseministeeriumis toimus 14. augustil 2007. a siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Tartu maavalitsuse ja Kambja vallavalitsuse esindajate nõupidamine, kus otsustati, et Kambja vallavolikogu 14. oktoobri 1994 otsuse nr 80 punktiga 2 arvestatakse ja see võetakse aluseks AS Hoolekandeteenused arengudokumendis. Koosoleku kohta koostati kolmepoolselt allkirjastatud protokoll.

Võttes aluseks nimetatud protokolli ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõi
kest 1, riigivaraseaduse § 24 lõike 1 punktist 3, otsustas Kambja vallavolikogu nõustuda Kodijärve hooldekodu hoonete üleandmisega AS-le Hoolekandeteenused ja taotleda need munitsipaalomandisse siis, kui AS Hoolekandeteenused neid enam erihoolekandeteenuse osutamiseks ei vaja.

Sula ja Kullaga külas kinnistute omandamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikest 5 ja kooskõlas Kambja vallavolikogu 23. detsembri 2004. a määruse nr 36 Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord §-ga 7 ning arvestades kinnistute omaniku esindaja ja omaniku Allar Oja taotlust, Kambja vallavolikogu otsustas:

„1. Omandada Kambja vallale osaühingult Enterpolar (registrikood 11138894, asukoht Tartu linn) järgmised Kambja vallas asuvad avalike teedena kasutamiseks vajalikud transpordimaa sihtotstarbega kinnistud:

1.1. Sulu külas Kiilu kinnistu (kinnistusregistri nr 3756404, katastritunnus 28201: 002:0043, pindala 2073 m2) hinnaga 201 krooni;

1.2. Kullaga külas Siivesti-Kullamäe tee kinnistu (kinnistusregistri nr 4024604, katastritunnus 28203:003:0114, pindala 5087 m2) hinnaga 481 krooni.

2. Omandada Kambja vallale Allar Oja'lt (isikukood ***********, elukoht Tartu linn) Kambja vallas Kullaga külas Kährimäe tee kinnistu (kinnistusregistri nr 4024704, katastritunnus 28203:003:0115, pindala 1096 m2, sihtotstarve transpordimaa) hinnaga 100 krooni.

3. Kinnistud omandatakse tingimusega, et kinnistute otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistute võõrandamise lepingu sõlmimisega.

4. Kambja Vallavalitsusel tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv.“

Toivo Ärtis

Loetumad