Kambja Vallavolikogu 18.05.2022 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus kolmapäeval 18. mail 2022. a algusega kell 16.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

Päevakord

1. Kambja vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Abivallavanem Alar Arukuusk tegi ettekande.

Tartumaa ühistranspordikeskus on Kambja vallavalitsusele teinud ettepaneku osade ühistranspordipeatuste nimede muutmiseks nii endise Ülenurme kui ka Kambja valla territooriumil. Mõistlik on ühtlustada nimede määramine kogu valla territooriumi osas, tunnistades kehtetuks Kambja vallavolikogu määrused nr 30 ja nr 3 ning kinnitades ühistranspordipeatuste nimekiri uues redaktsioonis vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsuse korraldusega kinnitatud nimekiri võimaldaks operatiivsemalt reageerida ühistranspordikeskuse ettepanekutele ja lihtsustaks ka vallavolikogu tööd.

Vallavolikogu otsustas kehtestada määruse nr 10 „Kambja Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine“ (poolt 20)

2. Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine

Abivallavanem Alar Arukuusk ja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi tegid ettekande.

Huvitatud isik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Pühi külas asuvale Vana-Sepa (kü tunnus 28301:001:0062) maaüksusel. Taotluses soovitakse Vana-Sepa maaüksusele planeerida 14 krunti, millest 12 krunti moodustaksid elamumaa krundid, 1 krunt äri- ja tootmismaa krundi ning 1 transpordimaa krundi. Taotlusele on lisatud planeeringu eskiislahendus, mille kohaselt elamumaa kruntide pindalad on vahemikus 1460 m² – 1882 m².

Tehnovõrgud on lahendatud planeeringuala ulatuses tsentraalselt, st piirkonda hakkaks teenindama oma puurkaev ja reoveepuhasti.

Üldplaneeringus on maaüksuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala, st säilib olemasolev maakasutus. Projekteerimistingimustega on võimalik rajada elamukomplekse selliselt, et komplekside vaheline kaugus on minimaalselt 100 m. Detailplaneeringu koostamisega on võimalik seda vahemaad vähendada. Üldplaneeringuga on elamumaa minimaalseks krundi suuruseks hajaasustuses määratud 3000 m².

Taotletavad krundi suurused on vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning üheks põhilahenduse muutmiseks on üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamine. Üldplaneeringu kohaselt on välja toodud tingimused detailplaneeringu koostamiseks (elamumaa ehitustingimused), mille kohaselt on minimaalne krundi suurus 3000 m².

Taotluse kohaselt soovitakse planeerida elamumaa krunte, mille pindalad on väiksemad isegi Kambja keskusalal lubatust.

Võttes arvesse kehtivat üldplaneeringut ning otsuses välja toodud põhjendusi on vallavolikogu seisukohal, et huvitatud isiku esitatud argumendid ei ole veenvad ega asjakohased üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks.

Võeti vastu otsus nr 38 „Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine“ (poolt 17, erapooletuid 2, vastu ei olnud).

3. Loa andmine riigihangete korraldamiseks

Abivallavanem Liis Rosin ja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann tegid ettekande.

Kambja vallavalitsus on viimastel aastatel loonud juurde pidevalt uusi lasteaiakohtasid, kuid vaatamata sellele on kohtadest jätkuvalt puudus. Valda sünnib aastas ca 200 last, lisanduvad aktiivse elamuehituse tulemusena siia kolinud pered. Lähiaastatel on Kambja vallavalitusel plaanis rajada uus 10-rühmaline lasteaed Räni alevikku Päikeseratta kinnistule. Soinaste külla Võsumäe kinnistule on plaanis 10-rühmalise lasteaia rajamine, kohti 170 –200 lapsele.

2022/23. õppeaastaks on uute rühmade komplekteerimine lõppenud. Ülenurme piirkonnas alustab sügisel lasteaias käimist 156 last, enamus neist 3-aastased ja vanemad. Kohapakkumist munitsipaallasteaias sügisest 2022 ei ole olnud võimalik teha 276 lapsele. Tegelik puuduolevate kohtade arv on suurem, kuna igas vanuserühmas on järjekorras ka lapsi, kelle vanemad on kohapakkumisest loobunud.

Lastehoiuteenuse kohti on puudu 262.

Kambja piirkonnas ei ole 2022/23. õppeaastaks järjekorda aiaealiste laste hulgas, küll aga ei saa sõimekohta kõik soovijad.

Vallavalitsus on kaalunud erinevaid võimalusi ning otsinud erinevaid lahendusi murekoha leevendamiseks. Valla enda võimekus lasteaedasid välja ehitada on hetkel piiratud, kuna puuduvad vajaliku planeeringu sihtotstarbega maa-alad.

Vallavalitsus küsib luba korraldada riigihanked:

1. Ruumide üürimiseks munitsipaallapsehoiuteenuse osutamiseks

Lapsehoiuteenuse eeldatav miinimum 60 lapsele/300 m2.

2. Moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks

Vallavalitus ootab pakkumisi moodulite üürimiseks, mida paigutada olemasolevate lasteaedade juurde täiendavate rühmade avamiseks, et vähendada lasteaia järjekorda. Moodulid miinimum 264 m2 ja kohti 40 lapsele (2 rühma).

Hanke tulemusel leitud sobiva pakkujaga sõlmitakse leping 5 aastaks võimalusega pikendada lepingut samaks perioodiks.

Võeti vastu otsus nr 39 „Loa andmine riigihangete korraldamiseks“ (poolt 20, erapooletuid ja vastu ei olnud).

4. Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine“ muutmine

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi tegiettekande.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.

Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine“ § 9 lõikega 1 on planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritud Kambja vallavalitsusele. Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjon tegi ettepaneku, et detailplaneeringute algatamise otsustamine jääks volikogu pädevusse.

Otsustati kehtestada määrus nr 11 „Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine“ muutmine“ (poolt 13, vastu 6, erapooletu 1).

5. Ülesande andmine Kambja Vallavalitsustele“

Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Otsustati teha Kambja vallavalitsusele ülesandeks Kambja valla põhimääruse muutmise eelnõu väljatöötamine, kus oleks sees kõik vajalikud muudatused. Eelnõu volikogu menetlusse andmise tähtaeg on 31. august 2022 (poolt 20, erapooletuid ja vastu ei olnud).