Kasutustingimused

Veebikeskkonna külastaja nõustub täielikult kasutustingimustega.

Veebikeskkonna külastaja ei tohi tekitada mistahes kahju väljaande veebile ja meie teenusepakkuja serveritele.

Lehekülje külastaja ei tohi tekitada lehekülje külastamisega, kommenteerimisega, kuulutamisega, teate edastamisega vms andme sisestamisega mistahes (sh moraalset) kahju toimetuse liikmetele ja väljaandjale ning mistahes kolmandatele isikutele ning kohustub kinni pidama heast tavast. Seesuguse kahju tekitamisel lasub ainuisikuline täielik vastutus kahju tekitajal.

Lehekülje külastaja nõustub, et käesolev lehekülg kasutab küpsiseid.

Kommenteerimise hea tava

Kommenteerimiskeskkonnas on keelatud kommentaarid, mis sisaldavad:

  • roppusi;
  • õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda;
  • kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale;
  • levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;

Toimetusel on õigus heale tavale mittevastav kommentaar kustutada.

Kohtu või muu menetlusorgani nõudel annab toimetus välja kogu informatsiooni, mida omab heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;

Samuti võib toimetus rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

Refereerimine

Artiklit on lubatud ilma toimetuse nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti. Internetis tuleb refereerimisel lisada ka juurde link konkreetsele loole. Link peab viitama originaalartiklile ning sisaldama väljaande nime Kambja Valla Sõnumid.

Autoriõigused

Veebikeskkonnas avaldatud teosed on kaitstud autoriõigusega ning nende kopeerimine ja levitamine on ilma autori ja/või toimetuse nõusolekuta keelatud va Creative Commons litsentsimärkega teosed, millel võib olla vabakasutus või osaline vabakasutus.

Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused). Väljaandjal on õigus kaastöid ja arvamuslugusid toimetada ning lühendada.

Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse veebikeskkonna vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.