8.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit vallavolikogu maiistungil arutatule

Pilguheit vallavolikogu maiistungil arutatule

joomplu:300Kambja vallavolikogu istung toimus 26.05.2011.

Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks

Vallavolikogu otsustas kehtestada määruse „Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks“.

Määruses antakse vallavalitsusele volitus:

1) koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamiseks;

2) munitsipaalkoolile koolitusloa saamiseks taotluse esitamiseks, koolitusloa taotlemisel kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide olemasolu kohta kinnituse andmiseks ning kooli tegevuseks vajalike ruumide, hoonete, maaala, õpperuumide ja õppehoonete sisustuse olemasolu andmete esitamiseks;

3) munitsipaalpõhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamiseks ja konkursi väljakuulutamiseks;

4) kooli sisehindamise aruande kohta arvamuse andmiseks.

Määrus jõustus 1. juunil 2011.

Volituste andmine veeseaduse rakendamiseks

Vallavolikogu otsustas kehtestada määruse „Volituste andmine veeseaduse rakendamiseks“.

Määruses antakse vallavalitsusele volitus:

1) nõusoleku andmiseks vee erikasutuseks;

2) kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamiseks;

3) veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimise korraldamiseks;

4) ajutiste piirangute kehtestamiseks avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt veeseaduse § 7 lõikele 4.

Määrus jõustus 1. juunil 2011.

Vallavolikogu otsuse muutmine

Vallavolikogu 21. veebruari 2011 otsusega nr 63 anti vallavalitsusele luba sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.

Maailma majandusolude muutusest tulenevalt pikenesid Nissani tarneajad tunduvalt ja ei ole teada, kuna tellitud auto kätte saab. Seetõttu soovis vallavalitsus muuta kasutusrendile võetava auto marki.

Vallavolikogu otsustas muuta oma varasemat otsust ja sõnastas selle järgmiselt:

„Lubada vallavalitsusel sõlmida SEB Liising AS-ga leping sõiduauto Subaru Forester kasutusrendile võtmiseks 5 aastaks.“

Vallavolikogu otsuse ülevaatamine

Vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsusega nr 185 on otsustatud taotleda Kambja valla munitsipaalomandisse Kährimäe – Kansi tee, mis osaliselt paikneb endise Kährimäe 24 maadel.

Õigusvastaselt võõrandatud maa Kährimäe 24 tagastamise menetluses maa tagastamise õigustatud subjekt Arvo Käärd esitas 7. aprillil 2011 Kambja vallavalitsusele ettepaneku Kährimäe – Kansi tee tagastamiseks endise Kährimäe 24 tagastatava maa koosseisus.

Vallavalitsus edastas ettepaneku menetlemiseks Kambja vallavolikogule, kuna sisuliselt on tegemist vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsuse nr 185 kehtetuks tunnistamise taotlusega Kährimäe – Kansi tee munitsipaalomandisse taotlemise osas. Kambja vald on ettepaneku menetlemisel küsinud seisukohta puudutatud isikutelt, kelleks on kinnistute omanikud, kelle kinnistutele juurdepääsuks kasutatakse Kährimäe – Kansi teed.

Puudutatud isikud soovivad tee kuulumist valla munitsipaalomandisse ja vaidlevad vastu Arvo Käärdi ettepanekule põhjendusega, et eratee kasutamisel on varasemalt Arvo Käärd teinud takistusi ja praegune ettepanek ei tagaks neile õiguskindlust juurdepääsuks oma kinnistutele ja põhjustaks neile lisakulutusi.

Tartu halduskohtu 15. juuni 2006 jõustunud kohtuotsuses haldusasjas 3-05-732 (Arvo Käärdi kaebus Kambja vallavalitsuse korralduse peale, millega tunnistati kehtetuks Arvo Käärdile Kährimäe 24 talumaa tagastamise korraldus) on kohus asunud seisukohale

arvestades asjaolu, et A. Käärd’i omandisse antud teede vastu on ülekaalukas avalik huvi – nii on Kammeri – Lutike tee üldkasutatav tee, mida kasutavad liiklemiseks kõik Ivaste küla edelapoolsed majapidamised, kuna küla asub valla ja maakonna piiril, siis teistkaudu liiklemine põhjustaks elanikele lisakulutusi, kui ka Kährimäe – Kansi tee on ainuke oma kinnistult väljapääsemise võimalus mitmele majapidamisele ja kuna eelnimetatud teelõigud ei ole rajatud A. Käärdi poolt, vaid on omandireformi käigus vallale üle antud rajatised, mille teehoiu- ja remondikulud on olnud valla kanda, siis on vallavalitsuse otsustus välja anda varasema õigusaktiga võrreldes teistsugune haldusakt, jättes tagastatavast maast välja üldkasutatavad teed, igati õigustatud.“

Kährimäe – Kansi tee avaliku kasutamise vajadus ei ole lõppenud, ka erateena oleks vajalik selle tee andmine avalikuks kasutuseks lepingulisel alusel. Ettepaneku menetlemisel ei selgunud asjaolusid, mis välistaksid Kährimäe – Kansi tee munitsipaalomandisse taotlemise vajaduse.

Vallavolikogu, tuginedes eeltoodule ja haldusmenetluse seaduse sätetele, otsustas:

„1. Mitte nõustuda Arvo Käärd’i ettepanekuga Kährimäe – Kansi tee tagastamiseks endise Kährimäe 24 maaüksuse koosseisus.

2. Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsust nr 185 ei muudeta, Kambja vald taotleb jätkuvalt Kährimäe – Kansi tee munitsipaalomandisse andmist.“

Kambja valla 2010. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu otsustas:

„1. Kinnitada Kambja valla 2010. majandusaasta aruanne vastavalt lisale, mille koosseisu kuuluvad:

1.1. tegevusaruanne;

1.2. raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne;

1.3. sõltumatu audiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.

2. Võtta teadmiseks informatsioon Kambja valla 2010. aasta eelarve täitmise aruande kohta.

3.Vallavalitsusel esitada majandusaasta aruanne rahandusministeeriumile ja Tartu maavalitsusele.“

Enne aruande kinnitamist tegi ettekande vallavalitsuse pearaamatupidaja Eha Paade ja kaasettekande revisjonikomisjoni esimees Vaike Palla.

Toivo Ärtis

Loetumad