2.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu novembriistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu novembriistungi otsustest

Vallavapp.Kambja vallavolikogu istung toimus 29. novembril 2012. Istungi teemad:

Kambja valla põhimäärus

Vallavolikogu kehtestas pärast teist lugemist Kambja valla uue põhimääruse, mis jõustub 1. jaanuaril 2013.

Kambja valla põhimääruses sätestatakse valla sümbolid ja nende kasutamise kord; valla ametiasutuste moodustamise ja ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise ning haldamise kord; vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord; vallavolikogu komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused ning volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord; vallavolikogu töökord; vallavalitsuse moodustamise kord; vallavanema valimise kord; vallavalitsuse pädevus; valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted ning valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsem kord.

Kambja valla ehitusmäärus

Vallavolikogu kehtestas Kambja valla uue ehitusmääruse, mis jõustub 1. jaanuaril 2013.

Kambja valla ehitusmääruse ülesanneteks on valla planeerimise ja ehitamise reeglite seadmine ning Kambja vallavolikogu ja Kambja vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusalaste ülesannete jaotuse ja menetluskorra määramine.

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vallavolikogu kehtestas sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra, mis jõustub 1. jaanuaril 2013.

Kehtestatud kord sätestab Kambja valla eelarvest ja riigieelarvest Kambja valla eelarvesse eraldatud sihtotstarbelistest toimetulekutoetuse vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, maksmise tingimused ja korra.

Sotsiaaltoetuste määrad eelarveaastaks kehtestab vallavolikogu.

Toetust on üldjuhul õigus taotleda ja määrata inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi saavale inimesele.

Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema eestkostja, hooldaja või muu isik.

Sotsiaaltoetuste määrad 2013. aastal

Vallavolikogu kehtestas sotsiaaltoetuste määrad 2013. aastal:

 • lapse sünnitoetus 190 €;
 • lapse aastaseks saamise toetus 130 €;
 • alushariduse toetus 65 €;
 • kooliminekutoetus 65 €;
 • kooli lõpetamise toetus 65 €;
 • üliõpilastoetus kuni 30 € kuus;
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus 30 €;
 • Tšernobõli veterani toetus 25 € kuus;
 • sõjaveterani toetus 95 €;
 • eakate küttetoetus 30 €;
 • matusetoetus 95 €;
 • täiendav kütusetoetus kuni 65 €;
 • hooldajatoetuse määr 25 €.

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Kambja vallas.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:

1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta või

2) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;

3) eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad kuus toimetulekutoetuse määramiseks:

1) tegelik korteriüür, haldustasu, remondifond, korteriühistu laen maja renoveerimiseks vastavalt dokumendile;

2) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus arvestusega 3 m3 inimese kohta;

3) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega ja soojaveevarustusega eluruumis 3 eurot ruutmeetri kohta;

4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis 3 eurot ruutmeetri kohta;

5) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta ning 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

6) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta ning 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

7) tegelik olmejäätmete veotasu kuni 4,50 eurot üheliikmelise pere kohta ning 3,50 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

8) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, vastavalt teatisele;

9) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuni 15 eurot.

Kui kaugkütteta eluruumi kütte ostmise kuludokumendil kajastub ka taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Vallavolikogu otsuse muutmine

Volitatud isik Corle OÜ esitas taotluse Kambja vallale kuuluvate kinnistute, mis on koormatud isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks, kasutusõigusega koormatud ala muutmiseks seoses töö käigus tööprojekti muutmisega.

Nõusolek kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega on antud Kambja vallavolikogu 2. mai 2012 otsusega nr 99 „Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks“.

Volikogu otsustas muuta oma 2. mai 2012 otsust nr 99 „Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks“ järgmiselt:

1.1. muuta punkt 1.9. ja sõnastada see järgmiselt:

„1.9. Kambja alevik Võru mnt 4a, katastritunnus 28203:005:0236, isikliku kasutusõiguse ala 847 m2 (lisa 9);“.

1.2. muuta punkt 1.10. ja sõnastada see järgmiselt:

„1.10. Kambja alevik Võru tänav, katastritunnus 28203:005:0270, isikliku kasutusõiguse ala 247 m2 (lisa 10);“.

Kambja valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Vallavolikogu – võttes aluseks kohaliku amavalitsuse korralduse seaduse ning avaliku teenistuse seadus – otsustas kinnitada Kambja valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis alates 1. jaanuarist 2013 järgmiselt:

ametikoht/koormus

vallavalitsu
s

vallavanem 1

vallavalitsuse liige 3/0,6

vallakantselei

vallasekretär 1

vallasekretäri abi 1

arhivaar 1/0,5

registripidaja 1

raamatupidamisosakond

pearaamatupidaja 1

raamatupidaja 1

raamatupidaja-kassapidaja 1

sotsiaal- ja haridusosakond

sotsiaalnõunik 1

autojuht-sotsiaaltöötaja 1

kultuuritöötaja 1

majandus- ja maakorraldusosakond

majandusnõunik 1

maanõunik 1

keskkonnanõunik 1

ehitusnõunik 1

päästekorraldaja 1

koristaja 1

Toivo Ärtis

Loetumad