Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

519

13. augustil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Reola külas Kähra tee 8 detailplaneeringu täpsustamiseks, Laane külas Loojangu tänav L3 juurdepääsutee projekteerimiseks ning Kambja alevikus Kesk tn 4 lasteaia mänguväljaku projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Vana-Kuuste külas Naritse maaüksusele ja Reola külas Lennu tn 44 maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Soinaste külas Andruse tn 6 üksikelamu püstitamiseks, Lemmatsi külas Lillemäe tn 8 üksikelamu püstitamiseks ja Pajuoja maaüksusele abihoone püstitamiseks ning Tatra külas Sooveere maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Jaagu tn 11 ja Pähkli tn 11 üksikelamutele, Lemmatsi külas Kotka tee 3 üksikelamule ning Õssu külas Linnu tee 22 üksikelamule.

Jätta MTÜ Antsumetsa esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 9.07.2020 korralduse nr 1998 „Ehituslubade väljastamine“ kehtetuks tunnistamise nõudes ning ehituslubade väljastamise peatamise nõudes rahuldamata.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Reola külas asuvale Mingi tee katastriüksusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Lemmatsi külas asuvale Räni-Raudtee tee katastriüksusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Reola külas asuvatele Vilja tee ja Vanakooli tee lõik 1 katastriüksustele.

Määrata Pühi külas asuvate Pargi ja Tiigiveere kinnisasjade vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Pühi külas asuva Küla-Kiisa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 6 isikule kogusummas 500 eurot.

Määrata huvihariduse toetus kolmele taotlejale kogusummas 1125 eurot.

Kooskõlastada 04.-06.09.2020 Kambja valla territooriumil toimuv rahvusvaheline autoralli Rally Estonia 2020 ja nõustuda teede sulgemise ning kasutamisega kiiruskatse korraldamiseks.

Kooskõlastada OÜ Olme hinnapakkumine summas 3817,90 eurot SA Aarike hooldekeskus välisvalgustuse paigaldamiseks.

Silver Saks saatis uue discgolfipargi edasised plaanid ning esialgse eskiisi discgolfiraja kohta (kinnistud: 94901:007:1640, 94901:007:1641, 94901:007:1642). Viimane neist läheb suure tõenäosusega tuleval aastal hoonestamisele, kuid seniks saaks ajutised rajad ka sinna paigaldada. Niitmist vajaksid kõik kinnistud. Pärast kinnistute niitmist saab teostada täiendavad mõõtmised viskealade ja discgolfikorvide paigaldamiseks. Soovitakse teada, kas vald on nõus korraldama niitmist. Toimus arutelu ning otsustati, et maaomanikuga peab olema sõlmitud maakasutusleping ning elanikelt tuleb võtta eelnevad nõusolekud.

Informatsioon revisjonikomisjoni kontrollaktist. Vallavalitsus kujundab arvamuse seaduses ette nähtud tähtaja jooksul.

Toimus arutelu 18. augusti volikogu eelnõude üle. Otsustati esitada eelnõud vastavalt päevakorra kavale.

21. augustil otsustati

Esitada revisjonikomisjonile vallavalitsuse seisukoht.

Anda nõusolek OÜle Reklaamtreiler Arco Vara reklaami „Kodukalda“ paigaldamiseks 24.08.-23.09.2020 asukohaga Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T51, reklaam on kahepoolne suurusega 5,8×2,9 m2= 16,82 m2.

27. augustil otsustati

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Lillemäe tn 15 üksikelamu püstitamiseks ja Ute tn 9 üksikelamu püstitamiseks ning Ülenurme alevikus Villa tn 13 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Lemmatsi külas Kotka tee 1 üksikelamule ja Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 1 ridaelamule.

Tunnistada riigihanke „Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise II etapp (tribüüni ehitustööd)“ edukaks osaühing Sahkar TT pakkumus maksumusega 248 846,63 eurot, koos käibemaksuga 298 615,96 eurot ning sõlmida OÜga Sahkar TT hankeleping.

Arutelud

Nõlva tee 7 projekteerimistingimused või detailplaneering. Soovitakse Uhti külas Nõlva tee 7 maaüksusele PVC halli ja põllumajandushoonet. PVC hall 20×30 m ja sandwich hoone 20×72 m põllumajandustootmise, põllumajandusmasinete hoiu ja remondi tarbeks. Valla üldplaneeringus on kirjas, et hajaasustusega aladel tuleb detailplaneering koostada enam kui 300 m² ehitisealuse pinnaga ärihoone ehitamiseks.

Lubada OÜl Leonhard Weiss lõpetada Kaasiku 35 elektriliitumise tööd.

Nõustuda sundvalduse seadmisega ASi Tartu Veevärk kasuks tööprojekti nr VK1858 „Kambja vald, Uhti küla, Nõlvataguse kinnistu vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik” raames rajatava vee- ja kanalisatsioonitorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks Uhti külas asuvatele Nõlva tee 4 kinnisasjale, Nõlva tee 2 katastriüksusele, Nõlva tee lõik 1 ja Nõlva tee J1.

Kiita heaks projekti „Korgi talu puurkaevu rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 6109,60 eurot ja maksta Kristjan Valgrele välja saadaolev osa toetusest.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 12 isikule kogusummas 1303 eurot.

Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuse määramiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Estkeer OÜle lapse sotsiaaltransporditeenuse eest.

Kinnitada Tõrvandi raamatukogu töötajate koosseis alates 01.10.2020.

Kuulutada välja konkurss Tõrvandi raamatukogu direktori vabale ametikohale.

Anda nõusolek laste arvu suurendamiseks ühe lapse võrra, s.o 21 last Tõrvandi lasteaia Rüblik Sipelgate rühmas.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus kahele lapsele kogusummas 400 eurot.

Jätta rahuldamata isiku taotlus huvihariduse toetuse määramiseks.

Määrata huvihariduse toetused Kambja põhikoolile, Kuuste koolile, spordiklubile Duo, MTÜle Tartu BMX Racing, Ülenurme gümnaasiumile, Reola kultuurimajale ja Ülenurme muusikakoolile kogusummas 34 588,40 eurot.

Paigaldada Kambja kooli territooriumi sissesõitudele liiklusmärgid 331 „Sissesõidu keeld“ koos lisatahvliga 854 „20.00-7.00 välja arvatud valdaja loal“.

Paigaldada liikluskünnised vastavalt Paruni t 9 ja Paruni t 7 korteriühistute taotlusele.

Kooskõlastada Villa 24 kinnistu raieloa väljastamine.

Kooskõlastada Ülenurme gümnaasiumi staadionil asuvate remmelga ja kase raie.

Seoses Kaasiku 35 raieloa piiridest väljunud tegevusega otsustati võtta maaomanikult seletus ning konsulteerida Keskkonnainspektsiooniga.

Koostada reeglid Külvi kinnistu aiamaade kasutajatele.

Esitada volikogule otsuse eelnõu Tarikatsi karjääri geoloogilisteks uuringuteks keeldumise kohta.

Maksta kuludokumentide alusel ühekordset toetust (transpordiks) kogusummas 95,54 eurot valda esindanud meeskonnale 45. Eesti omavalitsuste mängudel osalemiseks 22.-23. augustil Paides.

Maksta SAle Eesti Maaelumuuseumid tegevustoetust summas 2000 eurot Ülenurme iga-aastase tippürituse „Tõuloom ja Tartu sügisnäitus 2020“ korraldamiseks.

Kooskõlastada Kambja Vallavalitsuse juhised lasteaedade ja koolide juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele 2020/21 õppeaasta töö korraldamiseks.

3. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lepiku külas Vilja maaüksusele elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Õssu külas Linnu tee 31 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Pähkli 12 kaksikelamu püstitamiseks ja Rehe tee 18 üksikelamu püstitamiseks, Vana-Kuuste külas Veski maaüksusele üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, Laane külas Juuristiku tee 6 üksikelamu püstitamiseks ja Tõrvandi alevikus Tööstuse tee 6 päikeseelektrijaama rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 34 üksikelamule, Ülenurme alevikus Veskivilla 1, 3 ja 5 üksikelamutele ning Villa 6-8 ridaelamule, Õssu külas Linnu tee 25 üksikelamule.

Algatada Talvikese külas asuva Tuuletee maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Määrata Lepiku külas asuva Pursi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Seada sundvaldus Kambja valla kasuks Tõrvandi alevikus Müürsepa tänava kinnisasjal asuvale Müürsepa tänava lõigule (tee nr 9490514), sundvalduse ala suurusega ligikaudu 863 m2.

Jätta Sirle Jamalaineni, Agur Bergi ja Katrin Pekri esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 23.07.2020 korralduse nr 2033 „Eksperthinnangu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

Jätta Mall Muidre esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 23.07.2020 korralduse nr 2033 „Eksperthinnangu kinnitamine“ punktide 2.3 ja 2.4 tühistamise nõudes rahuldamata.

Sõlmida Külitse alevikus Haage tee 14 kinnisasja kaasomandis oleva maa kasutuskord.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 8 isikule kogusummas 758 eurot.

Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuse määramiseks.

Tasuda MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm isiku leinatoetusprogrammis osalemise eest 70 eurot.

Maksta koolilõunatoetust kolmele õpilastele 2020.-2021. õa summas, mis ületab Eesti Vabariigi rahastatud koolilõuna maksumust.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastakse aadressil Pargi 7.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus kahele perele kogusummas 480 eurot.

Toetada Laane külas Puraviku ja Sirmiku tänavate valgustuse väljaehitamist summas 4202,40 eurot.

Nimetada perearsti nimistu moodustamise konkursikomisjoni Rahel Tamm ning tema asendusliikmeks Marge Maidla.

Kooskõlastada OÜ Kodusoojus hinnapakkumine summas 4776 eurot Tõrvandis Papli 5 soojasõlme ja 6 radiaatori termoventiili paigaldamiseks.

Villa 14/16 ridaelamu asub kahel maaüksusel. Vallavalitsusel pole vastuväiteid maaüksuste liitmiseks.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineVallavolikogu augustiistung
JärgmineKuidas meid sotsiaalmeedias „petetakse”?