Vallavolikogu augustiistung

400

Vallavolikogu XXXII istung toimus 18. augustil Reola kultuurimajas Uhti külas. Istungist võttis osa 19 volikogu liiget, puudusid Avo Alliksaar ja Irma Drenkhan.

Enne istungi avamist esines sõnavõtuga volikogu liige Anti Kalvet, kes soovis, et vallavalitsus teeks volikogule ülevaate koolide valmisolekust uueks õppeaastaks. Kuna vastavat materjali ette valmistatud ei olnud, tehti vallavalitsusele ettepanek koostada järgmiseks volikogu istungiks ülevaade valla koolide valmisolekust õppetööks.

Seejärel andis revisjonikomisjoni esimees Illari Lään volikogu esimehele üle umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikme Tiit Lukase suhtes, esinedes sellekohase sõnavõtuga.

Volikogu kinnitas päevakorra 7-punktilisena.

Riigihanke „Ülenurme alevikus Võru mnt asfaltkatte renoveerimine” korraldamiseks loa andmise kohta tegi ettekande haldusjuht Ülo Plakso. Tööde teostamiseks eraldati vallale kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus Võru mnt renoveerimiseks 403 204 eurot. Riigihanke korraldamise poolt olid kõik volikogu liikmed.

Volikogu kinnitas Riigikantseleilt heakskiidu saanud valla vapi ja lipu, otsuse pool oli 17, vastu 1 ja erapooletud 2 volikogu liiget.

Arvamuse Kaatsi liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikendamise kohta kandis ette keskkonnaspetsialist Taivo Prants. Volikogu nõustus ühehäälselt kaevandamisloa pikendamisega kümne aasta võrra.

Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimusi ja korda tutvustas keskkonnaspetsialist Taivo Prants. Seni vanade valdade kehtinud korrad kohendati kokku ühiseks korraks. Volikogu otsustas ühehäälselt määruse kehtestada.

Vallasekretär Marina Lehismets tutvustas Tõrvandi lasteaia Rüblik põhimääruse muutmise eelnõud. Põhimäärusesse viiakse muudatus selle kohta, et uus ehitatav Tõrvandi lasteaed hakkab olema olemasoleva Tõrvandi lasteaia eraldi maja, uuest lasteaiast eraldi asutust ei moodustata. Põhimääruse muutmise poolt oli 19 volikogu liiget.

Kambja vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ümberkorraldamise eelnõud tutvustas vallasekretär Marina Lehismets. Vallavalitsus soovib vallas seni eraldi asutustena tegutsenud viis raamatukogu liita üheks asutuseks, et parandada omavalitsuse asutusele erinevate seadustega pandud ülesannete täitmist ja viia raamatukogud ühisele juhtimisele. Lugejate jaoks teenuse kättesaadavuses muudatusi ei tule, kõik seni töötanud raamatukogud jäävad tööle. Uue ühinenud asutuse nimeks saab Tõrvandi Raamatukogu.

Volikogu otsustas 18 poolt- ja ühe erapooletu häälega anda loa raamatukogude ümberkorraldamiseks ja samade häältega kehtestada uue asutuse Tõrvandi Raamatukogu põhimääruse.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineNeeme Saar 80
JärgmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest