Vallavalitsus korraldab valla nimeküsimuses rahvahääletuse

10819

Kambja vallavalitsus korraldab veebruaris rahvahääletuse valla nimeküsimuses – kas valla nimi peaks olema Kambja või Ülenurme.

Hääletada saavad kõik endise Ülenurme ja endise Kambja valla elanikud alates 16. eluaastast. Hääletada saab nii elektrooniliselt kui ka hääletuspunktides.

Elektrooniliselt saab hääletada 5. veebruar kell 8.00 – 15. veebruar kell 24.00 aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12884

17. ja 18. veebruaril kell 10.00 – 18.00 saab hääletamas käia ka mõlemas vallamajas:

Ülenurme alevikus Pargi 2 ja Kambja alevikus Kesk 2 .

Kes soovib kodus hääletada, andku sellest teada telefonidel 741 6335 (Kambja); 750 2601 (Ülenurme).

Lõppenud aasta 19. detsembril toimus Kambja Vallavolikogu istung, mille päevakorras oli ka valla nime muutmise küsimus ja rahvahääletuse korraldamine. Volikogu võttis vastu määruse „Valla nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine” ja vastava otsuse. Rahvahääletuse korraldamine anti ülesandeks vallavalitsusele.

Volikogu päevakorda jõudis nimeküsimus volikogu haridus- ja kultuurikomisjonist.

Kuidas uus omavalitsus endale nime sai?

Haldusreformi käigus võttis vabariigi valitsus seisukoha Ülenurme ja Kambja valla sundliitmiseks üheks omavalitsuseks. Vabariigi valitsuse 22. juuni 2017. a määrusega nr 101 “Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine” määrati haldusüksuse nimeks ajaloolise kihelkonna nime järgi
Kambja vald.

Kohanimenõukogu arutas 13. jaanuari 2017. a koosolekul valitsuse algatatud ühinemiste
etapis tekkivate võimalike haldusüksuste nimesid haldusreformi piirkondlike komisjonide
esitatud ühinemisettepanekute põhjal. Arvamuse andmisel lähtus kohanimenõukogu
kohanimeseaduses sätestatust, samuti Eesti üldistest kohanimepõhimõtetest, mille kohaselt eelistatakse valla nime valikul võimaluse korral vanu ajalooga nimesid täiesti uutelenimedele. Üldise kohanimevaliku põhimõtteks on valida võimalikult pikka aega kestnud nimi.

Esimesena peetakse silmas kihelkondade nimesid, mis on Eestis pikimat aega valitsenud
piirkonnanimed. Teise lähtekohana pakutakse välja valla keskuse nime. Nende võimaluste
ammendumisel võib sobivat nime otsida tuntud loodus- või kultuuripiirkonnalt, mõnelt muult kohapealselt tuntud nimelt. Vähematel juhtudel võivad kõne alla tulla täiendiga nimed (nt ilmakaar) ja liitnimed.

Kohanimenõukogu soovitas moodustuva omavalitsuse nimeks Kambja valda kui ajaloolist kihelkonnanime (15. sajandil tekkinud Kambja kihelkond), mis hõlmas mõlema ühineva valla territooriumi. Ülenurme ja Kambja valla ühinemisel tekib ühendvald, mis ei kattu küll täpselt omaaegsete kihelkondadega, aga suurem osa moodustuvast vallast jääb Kambja kihelkonna piiridesse. Ülenurme vald paikneb alal, mille kihelkondlik kuuluvus on kirev, haarates tükke ka Nõo ja Tartu-Maarja kihelkonnast. Kambja on ajaloolisem nimi (mainitud 15. sajandil, võib-olla oli kihelkonnana olemas juba 14. sajandil). Ülenurme nimi pärineb 17. sajandist, täpsemalt mõisa nimest.

“Ülenurme kui vallanimi pärineb Nõukogude-aegsest külanõukogu nimest ning see ei oma sellist maa-ala tähise kaalu kui Kambja nimi. Ehkki Kambja nimega kaasneb rohkem aadressimuudatusi, on Kambja nimi ajalooliselt põhjendatum ning kihelkonna- ja vallakeskusena järjepidev,” leidis toona kohanimenõukogu.


Kino maale
EelmineTööd saab hooldustöötaja
JärgmineKambja terviseradadelt leitud raha