Vald liitub Eesti Jäätmehoolduskeskusega

351

Vallavolikogu võttis teisipäeval vastu otsuse, millega Kambja vald liitub mittetulundusühinguga Eesti Jäätmehoolduskeskus. Ühingu eesmärgiks jäätmehoolduse kavandamine ja korraldamine ning liikmete omavahelise koostöö teostamine lähtuvalt keskkonnakaitse ning säästva arengu põhimõtetest. 

Riik on võtnud eesmärgi, millega juba 2020. aastaks tuli olmeliste jäätmete osas saavutada ringlussevõtt 50% ulatuses. Reaalselt on omavalitsused jõudnud 32%-ni, olenevalt arvutusmetoodikast ka kõigest 24-26%-ni. Aastaks 2025 on nõutud ringlusse võtta 55% jäätmetest. 2024. aastast on kohustuslik kohtkogumisega kokku koguda kõik toidujäätmed. Majapidamistes, kus toidujäätmete kompostimine pole võimalik (korterelamud), tuleb jäätmed üle anda käitlejale.

Samuti on probleemiks avalik müügipakendite kogumine, mis on tootjaorganisatsiooni vastutus, kuid sageli omavalitsused maksavad müügipakendite konteinerite lisatühjendamise eest. Jäätmehoolduskeskuse eesmärgis on tootjavastustusorganisatsiooniga tugevamalt läbi rääkida, et see oma kohustusi paremini täidaks. Samuti on oluline jõuda jäätmekäitluse osas kodaniku vaateni – veenda elanikku prügi sorteerimise vajalikkuses.

Jäätmehoolduskeskus (toona MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus), mis asutati 2003. aastal 24 omavalitsusüksuse poolt, loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega. Keskus teeb koostööd MTÜ-ga Jäätmehalduskeskus, mis on asutatud 2012. aastal 10 kohaliku omavalitsusüksuse poolt. Mõlemal mittetulundusühingul on sarnased eesmärgid ning hetkel käib ühinemise protsess. Ühinemise eesmärgiks on kujuneda üle-eestilise tegevusmõjuga kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse kompetentsi- ja koostöökeskuseks, mis suudab tugevamalt esindada ja kaitsta liikmete huve kõikidel vajalikel tasanditel. Ühing tegeleb ka KIK-i projektide juhtimise ja  läbiviimisega. Ühing soovib olla keskkonnaspetsialistile hea tugi ja pädevuskeskus.

Eesti Jäätmehoolduskeskus
  • haldab liikmete jäätmejaamasid ja muid jäätmerajatisi
  • korraldab järelevalvetegevusi ja andmete monitooringut
  • esindab liikmete jäätmehooldusalaseid huve
  • haldab ja analüüsib jäätmehoolduse valdkonna regulatsioone ja informatsiooni
  • esindab liikmeid suhtluses partneritega, regulaatoritega jm kolmandate isikutega nii riigisiseselt kui piiriüleselt
  • osutab jäätmehoolduse alaseid konsultatsioone ja korraldab koolitusi
  • korraldab jäätmehoolduse valdkonna dokumentatsioonide, riigihangete, projektide, rahastustaotluste koostamist ning elluviimist
  • osutab liikmetele arendus- ja investeerimisprojektide analüüse
  • planeerib jäätmekäitluslahenduste arendusi ja korraldab investeeringute elluviimisi
  • korraldab muid vajalikke tegevusi oma liikmete huvides.

HEIGO MÄGI

Kino maale