Väljavõtteid Kambja vallavanema töögraafikust

468

23. september: Vallavalitsuse istung.
25. september:

  • Ühiskondliku lepet tutvustav ja arutav nõupidamine Tartumaa omavalitsusjuhti-dele Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse esindajate osavõtul.
  • Tartumaa omavalitsusjuhtide koosole-kul lepiti kokku käesoleva aasta teise poole haridusrahade maakondliku reserv-fondi jagamises.
  • Tartumaa omavalitsusjuhtide koosole-kul tutvuti Hooneregistri likvideerimisest tulenevate ümberkorraldustega (hooneid puudutav arhiiv antakse tagasi omavalit-sustele).

30. september: Vallavalitsuse istung.
2. oktoober: Vallavolikogu istung.
7. oktoober: Töökohtumine Riigi-metsa Majandamise Keskuse esindaja-tega, et lahendada Pikksaare piirkonna puhkeala probleeme.
9.oktoober: Koosolek vallamaja saalis Kambja kultuuri- ja haridusloolise teema-pargi kavandamiseks.
10. oktoober:

  • Tallinna- Tartu- Luhamaa maantee ehitustööde tehnilise komisjoni koosolek.
  • Vallavalitsuse istung.

13. oktoober: Osavõtt Kambja Laulu- ja Mänguseltsi juhatuse koosolekust.
15. oktoober: Eesti Energia elektri-võrkude arendamist käsitlev nõupidamine.
16. oktoober: Kambja eksperimen-taalse reoveepuhasti valmimisega seotud töökoosolek.
17. oktoober: EELK Kambja kogu-duse juhatuse koosolek.
22. oktoober:

  • Tartumaa Omavalitsuste Liidu istung.
  • Pangodi maastikukaitseala probleeme käsitlev töökohtumine Tartumaa kesk-konnateenistuse esindajatega.

23. oktoober: Koos Forseliuse Seltsi esimehe Madis Linnamägiga tutvumine sihtasutusega “Virumaa muuseumid”, et koguda teadmisi Kambja kultuuri- ja haridusloolise teemapargi rajamiseks.
24. oktoober: Vallavalitsuse istung.
28. oktoober: Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu töös osalemine.
29. oktoober: Kambja eksperimen-taalse reoveepuhasti ametlik avamis-tseremoonia.

Kino maale
EelmineRannavolle turniir jääb valla spordikalendrisse
JärgmineVallavalitsuse teated