-1.2 C
Kambja
Pühapäev, 03.03.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuliistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu juuliistungi otsustest

Pilt:

Vallavolikogu istung toimus 31. juulil 2008.

 • Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa väljastamiseks
 • Loobumine Tootsi 2 detailplaneeringu koostamise algatamisest
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 • Loa andmine riigihanke „Kambja tervisekeskuse ehitamine“ väljakuulutamiseks
 • Kõlleste valla üldplaneeringu kooskõlastamine

 

Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa väljastamiseks

Tartumaa keskkonnateenistus esitas 2. juunil 2008 Kambja vallale arvamuse saamiseks Tartu Liiv OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse Paali külas paiknevas Paali uuringuruumis. Uuringuluba taotletakse 13,41 hektari suurusel maaalal Peetri kinnistul katastriüksusel 28203:006:0009 maavara (ehitus- ja täiteliiva) tarbevaru väljaselgitamiseks.

Esitatud taotluses on kirjutatud, et taotletav uuringuruum on põllu- ja heinamaal. Tegelikult asub uuringuruumis ka umbes 1,0 ha suurune männimets.

Taotlus ei kajasta andmeid uuringuala asumisest Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ määratletud rohelise võrgustiku piirkondliku tasandi tuumalal (T212). Kambja valla üldplaneeringuga on kehtestatud rohevõrgustiku säilimist tagavad kasutus- ja ehitustingimused, sh metsade raadamise keeld. Üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise aruande punkti 13 kohaselt tuleb planeeringu rakendamisel tagada rohevõrgustiku alade säilimine.

Tulenevalt eeltoodud asjaoludest, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2, maapõueseaduse § 14 lõikest 2, § 20 lõike 1 punktist 9 ja keskkonnaministri 20. mai 2005 määruse nr 40 § 4 lõikest 4, otsustas Kambja vallavolikogu, et Kambja vald ei ole nõus geoloogilise uuringu loa andmisega Tartu Liiv OÜ-le Paali külas paiknevas Paali uuringuruumis.

Vallavanem Ivar Tedrema meenutas, et ühel hiljutisel volikogu istungil oli arutusel analoogne taotlus – toona otsustati keelduda geoloogilise uuringu loa väljastamisest. Sestap soovitas ta otsuse langetamisel lähtuda võrdse kohtlemise printsiibist. Aja möödudes, kui näiteks mujal varud otsas, saab ju teha teise otsuse.

Loobumine Tootsi 2 detailplaneeringu koostamise algatamisest

Joel Peetsu esitas 4. jaanuaril 2008. a vallavalitsusele avalduse Kavandu külas Tootsi 2 kinnistu jagamiseks sooviga kolmele moodustatavale katastriüksusele püstitada elamut koos kõrvalhoonega.

Kambja vallavalitsuse vastuses 11. veebruaril 2008 nr 14-7/121 selgitati taotlejale Kambja valla üldplaneeringust tulenevaid piiranguid elamuehitusele selles piirkonnas – projekteerimistingimuste alusel on võimalik antud alale ainult ühe hoonestusala moodustamine.

Seejärel esitas Joel Peetsu 20. märtsil 2008 Kambja vallavalitsusele Kavandu külas Tootsi 2 kinnistu osa suurusega ligikaudu 12 ha detailplaneeringu koostamise algatamise avalduse eesmärgiga jagada kinnistu lääne- ja põhjaosa kuueks elamumaa sihtotstarbega krundiks, lahendada juurdepääsuvõimalused ja elektrivõrguga liitumised. Veevarustus ja kanalisatsioon sooviti lahendada lokaalselt.

Kuna Kambja valla üldplaneeringuga ei ole selles piirkonnas ette nähtud maa sihtotstarbe muutmist elamumaaks, on planeeringu koostamise algatamisel tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mida tuleb ka vastavalt menetleda.

Kuna Tootsi 2 kinnistu piirneb osaliselt Luhasoo ojaga ja asub Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratletud riikliku tähtsusega Pangodi ümbruse väärtuslikul maastikul (R5), küsis vallavalitsus detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise kohta arvamuse ka Tartumaa keskkonnateenistuselt.

Tartumaa keskkonnateenistus andis oma seisukoha 30. juuni 2008 kirjaga nr 41-11-4/27663-2. Vastuses juhib keskkonnateenistus tähelepanu sellele, et kuna kinnistu asub riikliku tähtsusega väärtuslikul maastikul, tuleb planeeringus silmas pidada, et säiliks alale iseloomulik asustusmuster ning kavandatavad hooned ja rajatised sobituksid maastikku. Planeeringuga kavandatav tegevus ei ole selline, mis kindlasti nõuaks KSH algatamist.

Planeeringu koostamise algatamise taotluses soovitakse määrata planeeringuala suuruseks ligikaudu 12 ha ja sellele maaalale soovitakse moodustada 6 elamukrunti. Sellest pinnast ligikaudu 4 ha on säilitatav metsamaa, enamuses asub see Luhasoo oja kaldal. Planeeringute koostamisel tuleb vältida metsade raadamist, seetõttu jääb elamuehituseks sobiv pind väiksemaks ja ka planeeritavate elamute vahekaugused väiksemateks.

Kambja valla üldplaneeringuga on ette nähtud, et elamumaa kasutusotstarbega maaala detailplaneeringu koostamise käigus tuleb vähemalt 10% planeeritavast maast kavandada piirkonda teenindavaks üldmaaks, millele on õigus pääseda kõigil piirkonna elanikel. Juurdepääsu võimaldamiseks tuleb planeeringualale kavandada ka üldkasutatav tee, milleks on vaja moodustada eraldi transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus. Kõike eelpooltoodut arvestades ei ole antud alale võimalik planeerida kuut umbes 2 ha suurust elamukrunti – kruntide suurused jäävad tunduvalt väiksemad.

Vastavalt Kambja valla ehitusmääruse § 4 lõikele 6 tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks planeeringust huvitatud isikul kirjalikult esitada üldplaneeringu muutmise vajaduse põhjendus. Joel Peetsu poolt 7. juulil 2008 a vallavalitsusele esitatud üldplaneeringu muutmise vajaduse põhjendused on järgmised:

 • Arvestades väljakujunenud situatsiooni (maaala suurust, asukohta, naaberkinnistuid) on taotleja seisukohal, et antud ala on sobiv elamiskeskkonna rajamiseks.

 • Arvestades Pangodi järve lähedust, teedevõrgu olemasolu juurdepääsude rajamiseks ja seda, et moodustatavad krundid on üle keskmise suured, on taotleja veendunud, et algatatav projekt on jätkusuutlik.

 • Kruntide suuruse määramisel ei minda vastuollu hajaasustuse põhimõttega.

 • Tootsi 2 kinnistu paikneb Pangodi ümbruse väärtuslikul maastikul. Kambja valla üldplaneeringuga on väärtuslike maastike säilimist tagavate kasutus- ja ehitustingimustena sätestatud:

 • tuleb säilitada traditsiooniline maakasutus ja maastikustruktuur (ka asustusstruktuur ja teedevõrk);

 • mitte lubada ehitustegevuse ulatuslikku laienemist maastikuliselt esteetilistes ja ökoloogiliselt tundlikes paikades.

Üldplaneeringu alusel loetakse väärtuslikel maastikel traditsiooniliseks asustustiheduseks, kui kahe hoonekompleksi vaheline vahekaugus on vähemalt 250 meetrit. Soovitava detailplaneeringuga kujuneb antud piirkonda elamuala, kus elamutevaheline vahekaugus on kohati alla 100 meetri, mis on vastuolus Kambja valla üldplaneeringus sätestatud hajaasustuse põhimõtetega ja väljakujunenud miljööga.

Juhindudes eelpooltoodust ei pea Kambja vallavolikogu põhjendatuks Pangodi ümbruse väärtuslikule maastikule uue asumi tekkimist, sest selle loomisel minnakse vastuollu Kambja valla üldplaneeringus ja Tartu maakonnaplaneeringus sätestatud põhimõtetega.

Tulenevalt eeltoodud asjaoludest ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31; Kambja valla ehitusmääruse § 4 lg 7 p 4, § 4 lg 9 p 1 ja 3 ning arvestades Kambja vallavolikogu 4. septembri 2007 määrusega nr 40 kehtestatud Kambja valla üldplaneeringut, otsustas Kambja vallavolikogu loobuda Kavandu külas Tootsi 2 kinnistu detailplaneeringu algatamisest.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti
1 alusel Pangodi külas asuva endise järvevahi elamu alune ja seda teenindav maa pindalaga 0,2 ha sihtotstarbega elamumaa.

Loa andmine riigihanke „Kambja tervisekeskuse ehitamine“ väljakuulutamiseks

Vallavolikogu otsustas anda vallavalitsusele loa korraldada riigihange “Kambja tervisekeskuse ehitamine”.

Vallavanem informeeris volikogu liikmeid, et Kambja uue tervisekeskuse (perearstikeskus, apteek, hambaravikabinet, postkontor) ehitamise projekt on saanud ekspertidelt toetuse ja ootab nüüd siseministeeriumis ministrilt kinnitavat allkirja.

Kõlleste valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Vallavolikogu tutvus Kõlleste vallavalitsuse poolt esitatud Kõlleste valla üldplaneeringuga ja otsustas dokumendi kooskõlastada.

Toivo Ärtis

Loetumad