4.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit vallavolikogu istungitel otsustatule

Pilguheit vallavolikogu istungitel otsustatule

joomplu:300Vallavolikogu istungid toimusid 25. augustil ja 29. septembril 2011.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse alusel teede maaüksused alljärgnevalt:

 • Ala–Kaare tee (Madise küla);

 • Hädavere tee (Raanitsa k);

 • Lalliveski tee (Lalli k);

 • Kopa–Kaatsi tee T2 (Mäeküla), Kopa–Kaatsi tee T5 (Kaatsi k);

 • Kopa–Männimäe tee (Madise k);

 • Paalimäe tee (Paali k);

 • Laksi tee (Paali k);

 • Paali–Raanitsa tee (Raanitsa k);

 • Paali–Suure-Kambja tee (Paali k);

 • Parve–Madise tee (Madise k).

Kambja põhikooli, Kuuste kooli ja Unipiha algkooli põhimääruste kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja põhikooli, Kuuste kooli ja Unipiha algkooli uued põhimäärused.

Kambja valla kõigi munitsipaalkoolide uute põhimääruste koostamise ja kinnitamise vajadus tulenes sellest, et riigivõimu tasandil on muudetud mitmeid hariduselu reguleerivaid seadusi ja uuendatud muid valdkonna korralduslikke dokumente.

Kambja põhikooli arengukava kinnitamine

 

Vallavolikogu kinnitas Kambja põhikooli arengukava aastateks 2011–2015.

Valla arengukava 2010. aasta ülesannete täitmise aruanne

 

Vallavolikogu kinnitas “Kambja valla arengukava aastateks 2007–2016” 2010. aasta ülesannete täitmise aruande.

Valla arengukava tegevuskava muutmisettepanekute heakskiitmine ja suunamine avalikule väljapanekule

Vallavolikogu otsustas 25. augustil 2011 heaks kiita “Kambja valla arengukava aastateks 2007–2016” tegevuskava muutmisettepanekud ja esitada need avalikule väljapanekule.

Avaliku väljapaneku kestuseks määrati 1. september – 22. september 2011 ja avaliku väljapaneku kohtadeks Kambja vallakantselei ning Kambja valla veebileht. Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute arutelu toimumisajaks määrati 28. september 2011 kell 17:00 ja toimumiskohaks vallamaja saal.

Valla arengukava muutmine

Vallavolikogu kehtestas 29. septembril 2011 määruse „Kambja valla arengukava muutmine ja tegevuskava osas uue redaktsiooni kinnitamine“.

Vallavolikogu kinnitas “Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016” uue redaktsiooni. Selles on tegevuskavasse lisatud 2011. aasta 25. augusti istungil heakskiidu saanud ja seejärel avaliku väljapaneku läbinud muutmisettepanekud.

Kommunaalmajanduses on täpsustatud või täiendavateks tegevusteks:

 • Kambja aleviku ja Vana-Kuuste ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine (osaliselt Emajõe Veevärgi rahastusega).

 • Lalli ja Rebase küla kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine.

 • Vee- ja reoveeprobleemide lahendamine hajaasustuses.

 • Aarike hooldekeskuse reoveekäitlemise süsteemi ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine.

 • Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine.

Keskkonnahoiu valdkonnas on lisandunud arengukavasse soovitatava tegevusena Pangodi järve Hurda lahe puhastamine.

Haridusvaldkonnas vajab korraldamist Kambja lasteaia remont, sisekliima parandamine, fassaadi soojustamine.

Kinnisvara ostmine

Vallavolikogu, arvestades vajadusega tagada Kambja surnuaiale juurdepääs ka lääneküljelt, otsustas omandada Kambja vallale Alle Lääne´lt Mäekülas asuva Rahumäe kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2098404) Rahunõlva katastriüksus katastritunnusega 28204:005:0296 pinnaga 7135 m2 hinnaga 1427 eurot.

Kinnisasi omandatakse tingimusega, et kinnistu otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistu võõrandamise lepingu sõlmimisega.

Otsus jõustus 1. oktoobril 2011. a.

Vallasvara tasuta kasutada andmine

Vallavolikogu kuulas vallavanem Ivar Tedrema ettekannet Kambja noortekeskuse haldaja võimalikust vahetumisest.

Otsustati võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

Volituste andmine välisõhu kaitse seaduse rakendamiseks

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega anti vallavalitsusele volitus välisõhu kaitse seaduse § 51, § 53, § 72, § 78, § 89, § 134 ja § 138 nimetatud kohaliku omavalitsuse organi toimingute teostamiseks ja õigusaktide kehtestamiseks.

Määrus jõustus 5. oktoobril 2011.

Unipiha algkooli arengukava kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Unipiha algkooli arengukava aastateks 2011–2014.

Vallavolikogu seisukoht kompromissettepanekutele Purde mü detailplaneeringu algatamisel

Vallavolikogu kuulas ära vallavanem Ivar Tedrema ettekande, vallasekretär Reet Kiuru repliigi ja võttis vastu otsuse „Vallavolikogu seisukoht kompromissettepanekutele Purde mü detailplaneeringu algatamisel“.

Pangodi järve kaldal Pikksaares asuva Purde kinnistu uus omanik Olev Matt soovib kunagise pisikese ja nüüdseks amortiseerunud saun-suvila hoone asemele ehitada suurema eluhoone, kuid see kavatsus ei ole sugugi kooskõlas Pangodi maastikukaitsealal kehtiva reeglistikuga.

Soovide ja võimaluste vastuolu on olnud korduvalt arutusel vallavolikogu istungitel.

Toivo Ärtis

Loetumad