-2.2 C
Kambja
Laupäev, 20.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuniistungi arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu juuniistungi arutlusteemadest

joomplu:1307Kambja vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 30. mail 2013. Päevakorras oli:

Väikekohale nime määramine

Vallavolikogu määruses number 52 sätestatakse: määrata kohanimeks Sulu külas endise aiandusühistu maaalale Pangodi aiandusühistu.

Kambja kalmistu kasutamise eeskiri

Vallavolikogu kehtestas oma määrusega number 53 Kambja kalmistu kasutamise eeskirja, mis sätestab kalmistu kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja kalmistu kasutajatele.

Kambja valla omandis oleval maaalal asuvat kalmistut haldab Kambja vallavalitsus, kes võib halduslepinguga kalmistu haldamisega seotud ülesandeid täitma volitada juriidilise isiku (kalmistu haldaja).

Vallasekretär Reet Kiuru selgitas, et kalmistu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kehtestamise vajadus tuleneb mullu jõustunud kalmistuseadusest.

Vallasekretär märkis, et vastavalt kalmistuseaduse ja Kambja kalmistu kasutamise eeskirja sätetele tekib hauaplatsi senisel kasutajal kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt aasta jooksul arvates taotluse esitamisest.

Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse vähemalt 2022. aasta 1. jaanuarini, kui senise kasutaja ja kalmistu haldaja vahel pole enne nimetatud tähtpäeva teisiti kokku lepitud.

Kui hauaplatsi senine kasutaja ei ole esitanud taotlust kasutuslepingu sõlmimiseks 10 aasta jooksul kalmistuseaduse jõustumisest arvates (ehk 2022. aasta 1. jaanuarini), loetakse selle tähtaja saabumisel kasutusõigus lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat. Kui hauaplatsi kasutaja ei teata kirjalikult enne lepingu tähtaja saabumist soovist leping lõpetada ja jätkab ka tegelikult hauaplatsi kasutamist, pikeneb leping automaatselt samaks perioodiks.

Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja või hauaplatsi kasutaja volitatud esindaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplats, v.a. ülematmisele mitte kuuluv hauaplats, uuteks matusteks välja anda.

Vallasekretär Reet Kiuru toonitas, et kalmistuseadus ei luba hauaplatside eest tasu küsida.

Kambja valla 2012. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu võttis vastu otsuse kinnitada Kambja valla 2012. majandusaasta aruanne, mille koosseisu kuuluvad tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne.

Majandusaasta aruannet tutvustas volikogu istungil vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade. Volikogu revisjonikomisjoni tegevusaruannet tutvustas komisjoni esimees Vaike Palla.

Toivo Ärtis

Loetumad