Vallavolikogu jaanuariistung

780

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 11. jaanuaril 2022. a algusega kell 17.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

1. Kambja valla 2022.a eelarve I lugemine

Kuulati finantsjuhi Eve Jaanuse ettekannet.

2022. aasta eeldatav eelarve maht on 35 064 436 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 3% ja põhitegevuse kulud suurenevad 5%. Põhitegevuse tulem on positiivne, summas 2 181 467 eurot. Investeerimistegevuse maht suureneb võrreldes 2021. aastaga 692%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 770 410 eurot ja kulud 13 128 262 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne, kulud ületavad tulusid (- 12 357 852 eurot).

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kambja valla 2022. aasta eelarves on nimetatud näitaja positiivne (2 181 467 eurot). Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kambja valla 2022. a eelarve tulem on negatiivne (– 10 176 385 eurot). Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Eelarvesse on planeeritud pangalaen summas 10 000 000 eurot. Likviidseid vahendeid on plaanis kasutusele võtta summas 1 664 435 eurot.

Investeeringud on planeeritud 2022. aasta eelarvesse tuginedes eelarvestrateegiale ja lähtudes tegelikest vajadustest.

Kui 2022. aasta eelarve täitmine on prognoosi kohane, siis aasta lõpuks on netovõlakoormus 46%.

Eelnõu läbis I lugemise

2. Vallavara võõrandamine

Kuulati vallavanema Argo Annuki ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 18, millega müüakse avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluva Kambja alevikus Puiestee tn 3-6 asuv korteriomandi (1-toaline, üldpinnaga 29,7m2), kuna vara ei ole vallale vajalik. Müügi alghinnaks 25 000 eurot.

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Kuulati maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Variku ettekannet.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse alusel võib juriidiline isik, kes soovib omandada põllumajandusmaad ja metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldavat kinnisasja ja ei ole kinnisasja omandamise tehingu aastale vahetult eelnenud kolmel aastal tegelenud metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega, omandada põllumajandusmaad või metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal.

OÜ Lättemaa soovib omandada Kambja vallas Raanitsa külas asuva Lättemaa kinnistu, mille kogupindala on 27.69 ha, sellest haritavat maad 2.2 ha, looduslikku rohumaad 3.26 ha ja metsamaad 20.50 ha. OÜ on tegelenud metsa majandamisega ja põllumajandussaaduste tootmisega alla kolme aasta. Kuna kinnistu koosseisus on üle 10 ha metsamaad, esitas Lättemaa OÜ kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevalt Kambja vallavolikogule taotluse omandada Raanitsa külas asuv Lättemaa kinnistu.

Võeti vastu otsus nr 19.

Vallavolikogu lubab omandada osaühingul Lättemaa (registrikood 16338959) Kambja vallas Raanitsa külas asuv Lättemaa kinnistu (registriosa nr 668504, katastriüksuse tunnus 28201:001:0133, pindala 27.69 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Loa andmine lepingu sõlmimiseks (Tartu linna jäätmejaama kasutamine)

Kuulati vallavanema Argo Annuki ettekannet.

Kambja vallas puuduvad nõuetekohased jäätmejaamad. Vald on kasutanud Tartu linna jäätmejaama teenuseid, et elanikel oleks võimalik ära anda erinevat liiki jäätmeid.

Võeti vastu otsus nr 20.

Vallavolikogu lubab vallavalitsusel sõlmida leping Tartu linnaga Tartu linna jäätmejaamade kasutusõiguse saamiseks Kambja valla elanikele 2022. ja 2023. aastaks.

4. Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Kuulati vallavanema Argo Annuki ettekannet.

Vallavalitsuse struktuuris tehakse teenistujate ümberpaiknemine, luuakse haridus- ja kultuuriosakond, lisatakse juurde kahe abivallavanema, juristi, kommunikatsioonijuhi, keskkonnaspetsialisti, vallavaraspetsialisti, haridusspetsialisti ja kultuurispetsialisti ametikoht. Samuti kuulub vallavalitsuse struktuuri Tõrvandi põhikooli direktor kuni kooli tööle rakendumiseni.

Vallavolikogu kinnitas uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu otsusega nr 21.

5. Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Kuulati vallavolikogu esimehe Aivar Aleksejevi ettekannet.

Otsustati kehtestada määrus nr 3 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord”.

6. Volikogu esimehe ametikoha palgaliseks kinnitamine, volikogu esimehe tasude ning hüvituste määramine

Kuulati vallavolikogu aseesimehe Urmas Kingu ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 22.

^

EelmineCOVID-19 tõttu haiglas 251 inimest; uusi nakatunuid 1981, vallas 19
JärgmineTeekond Ülenurme mõisast põllumajanduse muuseumini…