Kambja vallavolikogu istung toimus 4. mail 2017.

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu päevakorras oli Kambja vallavolikogu 15. augusti 2013. a määruse nr 54 „Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks“ muutmine.

Eelnimetatud määruse § 1 muudeti ja sõnastati järgmiselt:

„§ 1. Volituste andmine  Kambja Vallavalitsust volitatakse tegema riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument” ja riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 052 “Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument” tulenevaid kohaliku omavalitsuse toiminguid ja otsustusi.”

Kuuste kooli arengukava kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kuuste Kooli arengukava aastaiks 2017 kuni 2021. Arengukavas märgitakse, et Kuuste kooli õpilaste üldarv (2017. a märtsis oli 61 õpilast) on kasvanud ning lähiaastate prognoos näitab kooli õpilaste arvu suurenemist. Kuuste Kooli missioon on pakkuda kõigile lastele kaasaegseid võimalusi nende võimetekohaseks arenguks turvalises kodulähedases lasteaias ja koolis, kujundamaks neist koostöövõimelisi ning isiklikus, töö- ja avalikus elus toimetulevad ühiskonna liikmeid.

Arengukavas on sõnastatud ka Kuuste kooli visioon: „Oleme kõigile avatud lasteaed-põhikool, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, kus õpetajad ja töötajad tahavad töötada.“

Ülenurme valla üldplaneeringu koostamine

Vallavolikogu otsustas:

  1. „Teha ettepanek lisada Ülenurme valla üldplaneeringusse Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee äärne kergliiklustee Uhti – Tatra lõigul vastavalt koostamisel olevale Tartumaa maakonnaplaneeringule 2030+.
  2. Kooskõlastada Ülenurme valla üldplaneering ülejäänud osas.“

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada 23.-24. aprillil 2017 Kambja vallas läbi viidud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt:

  • Nimekirja kantud küsitluses osalejate arv (Kambja valla vähemalt 16-aastased elanikud) 2099 inimest;
  • 23.04.2017 elektrooniliselt hääletanute arv 282 inimest, 23. ja 24. aprillil 2017 küsitluspunktis Kambja vallamajas hääletanute arv 539, kokku hääletuses osalenute arv 821 inimest;
  • Küsimusele „Kas pooldate Kambja valla ja Ülenurme valla sundühendamist?” vastati järgmiselt: JAH – 63, EI – 756. Kehtetuid sedeleid oli 2.

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine” eelnõule

Vallavolikogu poolt kaheteistkümnel leheküljel väljendatud arvamuse kokkuvõttes märgitakse, et Kambja vallas on hästi toimiv haldussüsteem, mille ümberkorraldamisel ei ole alust eeldada, et muudatuste tulemusena praegune olukord paraneb.

„Kambja vallavolikogu leiab, et ühinedes ei ole võimalik tagada valla elanikele harjumuspärast elukeskkonda ega teenuseid praegusel tasemel. Samuti pole võimalik säilitada kohaliku omavalitsuse üksuse võimekust täita omavalitsuslikke ülesandeid kiirelt ja efektiivselt, mistõttu jäävad kaotajaks vallaelanikud.“

Vallavolikogu otsustas mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga ühendada Kambja vald ja Ülenurme vald ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga.

Vallavolikogu otsustas teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku lõpetada haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel Vabariigi Valitsuse algatatud Kambja valla ja Ülenurme valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning Vabariigi Valitsuse määruse „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu menetlus.

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineEakad sünnipäevalapsed ja juubilarid Kambja vallas
JärgmineSurnuaiapüha