3.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVolikogu pühendus korraloomisele mitmel rindel

Volikogu pühendus korraloomisele mitmel rindel

Vallavolikogu istung toimus 26. juunil 2003.

Katastriüksustele uued sihtotstarbed

Volikogu kinnitas Kambja vallas asuva Savi kinnistu (kinnistusregistri nr 15928) ja Oru kinnistu (kinnistusregistri nr 3234) jagamisel tekkivate katastriüksuste uued sihtotstarbed. Vastavat soovi olid avaldanud kinnistute omanikud, kes soovivad oma kinnistut väiksemateks katastriüksusteks jagada.

Taas kehtib koerte ja kasside pidamise eeskiri

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kehtestas volikogu koerte ja kasside pidamise eeskirja (avaldatud lk 8), mis jõustus 1. juulil 2003. Eeskirja vajab oma töös politsei, et oleks alusdokument, millele toetudes vajadusel koera- ja kassipidajaid korrale kutsuda.

Volinik Heiki Kortspärn avaldas südamevalu, et lihtne on eeskirja kehtestada, kuid kuidas suudetakse tagada sellest kinnipidamist. Kolleeg Toomas Sepp lisas, et kui koerte omaniku ehk veel leiab, siis kassid on nagu rotid – raske, et mitte öelda võimatu on omanikku selgitada.

 > Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kehtestati tänavakaubanduse rakenduslik kord

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, tarbijakaitseseadusest ning turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirjast, kehtestas volikogu Kambja valla tänavakaubanduse rakenduslik korra.

“Valitsus kehtestas tänavatel kauplemise eeskirja juba aastal 1998, kuid meie saime Kambja vallas seni ilma hakkama,” kommenteeris valla-valitsuse poolt esitatud dokumendi eelnõud vallasekretär Reet Kiuru . “Nüüd on sellist korda aga vaja, et piiritleda maaala, kus ja millega võib kaubelda. Nõnda saaks piirata näiteks igasugust kaltsukaubandust. Kas või selleks, et politseinik saaks minna mustlaste juurde ja öelda, et suvalises kohas inimesi tülitades kaubitseda ei tohi.”

Valitud sätteid Kambja valla tänavakaubanduse rakenduslikust korrast:

  •  Kambja valla tänavakau-banduse rakenduslik kord kehtib Kambja valla haldusterritooriumil ja reguleerib: 1)tänavakaubandust; 2)kandekaubandust.
  •   Tänavakaubanduses on lubatud kaubelda äriseadustikus sätestatud ettevõtjal ning füüsilisel isikul. Kaup peab olema kohapeal kättesaadav ja tuleb ostjale samas ka üle anda.
  •   Kaubandustegevus tänavakaubanduses ning kauplemine ajutistes ehitistes (kioskid, paviljonid) on lubatud Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt tänavakaubanduse müügikohtade ning ajutise ehitise valdajatele välja antud kauplemisloa alusel. Enne kauplemisloa väljasta-mist määrab vallavalitsus tänavakaubanduse müügi-kohtade arvu ja paiknemise ning igale müügikohale müü-giks lubatud kaubagruppide loetelu.
  •   Müügikohtade paigalda-mine ja avamine on lubatud vallavalitsuse loal. Müügikoha valdajale väljastatakse kauplemisluba vastavalt käesolevas korras sätestatule. Müügiõigust tõendavaks dokumendiks on kauplemisluba või vallavalitsuse poolt volitatud tänavakaubandust korraldava müügikohtade valdaja poolt väljastatud müügipilet.
  •   Müügikoht, mille valdajale on väljastatud kauplemisluba, peab olema varustatud teabega ettevõtja ärinime ja asukoha, müügikoha lahtiolekuaegade kohta ning kauplemisluba peab asetsema ostjale nähtaval kohal. Müüjal peab olema rinnas nimesilt nimega.
  •   Müügikoha omanikud, valdajad või kasutajad on kohustatud hoidma müügikoha ümbruse puhtana 6 m raadiuses, kui nendega pole teisiti kokku lepitud.

Praegu tegeleb tänavakaubanduse korraldamisega vallavalitsuse ametnik, kuid volikogus toimunud arutelul jäi kõlama arvamus, et kui leiduks asjast huvitatud ettevõtja, annaks vallavalitsus selle töölõigu lepingu alusel enda käest ära.

Toivo Ärtis

Loetumad