Vallavalitsuse istungilt 30.08.2022

589
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Arutati hangetega seotud teemasid.

Antud projekteerimistingimised:

 • Lepiku külas asuvale Männi maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks
 • Lepiku külas asuvale Männisalu maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks

Antud ehitusload:

 • Laane külas Näki tee 18 üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Sõnajala 4 üksikelamu püstitamiseks
 • Lepiku külas Saunasoo üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Silmapiiri tänavale sademeveekanalisatsiooni välisvõrgu rajamiseks
 • Külitse alevikus Arroli 15 üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload:

 • Soinaste külas Tooma 8 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Ülenurme alevikus Tartu mnt 5/2 kinnistul ümberehitatud spordihoone ruumidele nr 107, 110, 111, 112, 115, 120, 121, 122, 207 ja 208 ajutiste alglassi ruumidele
 • Pühi külas Õnne kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Pähkli 17 kinnistule püstitatud kaksikelamule
 • Ülenurme alevikus Paruni 10 kinnistule püstitatud ridaelamule
 • Reola külas Kähra tee 8 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivu 2 kinnistule püstitatud üksikelamule

Võeti vastu Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 22.09—04.10.2022.

Kinnitati Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad.

Jäeti rahuldamata OÜ Albatrek vaie Kambja Vallavalitsuse 04.08.2022 korralduse nr 691 peale.

Otsustati rahastada hajaasustuse programmi projekti „Linda kinnistu veepuhastussüsteemid“.

Määrati nimed liikluspindadele:

 • Räni alevikus Valguse ja Optika
 • Õssu külas Lootuse ja Põhjala

Määrati kinnistu jagamise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Reola külas Kähra katastriüksus
 • Laane külas asuva Eeriko katastriüksus

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Uhti külas asuvale Virumõisa-Reolasoo tee ning Soinaste külas asuvatele Puu tee ja Tõrvandi tee lõik 5 kinnisasjadele.

Sotsiaalküsimustes määrati toetusi, lõpetati ja seati hooldusi ning muudeti üürilepingu tingimusi.

Võeti vastu huvitegevuse toetamise otsuseid.

Hangetega seotud teemadest otsustati Pesapaiga mänguväljaku projekteerimise ja ehitamise hanke edasised sammud. Toimus arutelu Ülenurme Gümnaasiumi toitlustushankest.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda
JärgmineLõuna-Eesti rattaklubi kutsub trenni