Õpikogukonna käivitamine Laululinnu lasteaias

1251
Avaseminar. Foto: Tiina Heliste

Laululinnu lasteaia pedagoogiline personal on leppinud kokku, et lähtub oma õppe- ja kasvatustegevuses

J. Käisi põhimõtetest. Johannes Käis oli 20. sajandi algul Eesti kooliuuendaja, kes oli hästi kursis tänaseni oluliste maailmakuulsate teadlaste vaadetega. Ta kirjutas ise mitmeid artikleid, kus tähtsustas lapse individuaalsusest lähtumist, aktiivõpet, mitmekesisust ja elulähedust õpetamisel ning üldõpetust kui tervikliku ja süvitsi õppimise alust. Johannes Käisi poolt eelmisel sajandil käsitletu kõlab vägagi kokku meie tänase (uuenenud) õpikäsitlusega, kus on samuti rõhk üldõpetusel, individuaalselt lähenemisel ja eelkõige sellisel õppimisel, kus inimene ise aktiivselt osaleb. Selle aasta septembris algatas lasteaed projekti „Professionaalse õpikogukonna käivitamine J. Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaias Soinastes ja Eerikal“.

Leiame, et õpikogukonna käivitamine aitab kaasa nimetatud põhimõtete mõtestamisele ja mitmekesistab nende kasutamise viise. Lisaks aitab projekt kaasa Laululinnu kahe maja ühiste tegevuspõhimõtete tegelikule järgimisele praktikas ning ühise oskusteabe tekkimisele. J. Käisi põhimõtete rakendumise parendamine kajastub ka lasteaia arengukavas aastateks 2017-2019.

Õpikogukonna käivitamiseks moodustasime kuus 7-liikmelist õpirühma, kuhu kuulub nii õpetajaid, õpetaja abisid ja erialaspetsialiste mõlemast majast. Õpirühmade põhieesmärgid on omandada ja mõtestada uusi teadmisi J. Käisi põhimõtetest ja sellest, kuidas inimene õpib (tänapäevane õpikäsitlus).

10. ja 17. septembril toimusid avaseminarid, kus koolitajaks oli Mari Nõmm. Koolitaja kaasabil hindasid töötajad oma rolli lasteaia arengukava elluviimisel, enda tugevusi ja arengukohti kaasaegse õpikäsitluse ja J. Käisi põhimõtete tundmise valdkonnas. Õpirühmad eesmärgistasid ja kavandasid tegevused õppeaastaks. Teemad, millele õpirühmades keskendutakse, on õuesõpe, rahvajutud, muusika ja liikumise lõimimine igapäevategevustega, kaasaegsed digivahendid õppetegevuse rikastajana.

Projekti käivitamist rahastab SA Innove 1728 euroga. Jätkutegevused on õpikogukonna kõik järgnevad tegevused – teemakohaste artiklite ja teiste infoallikate läbitöötamine, grupitööd, töövarjuks käimine, näidistegevuse planeerimine ja läbiviimine, arutelu kogetu üle ja järelduste tegemine. Õpikogukonna kokkuvõttev lõpuseminar toimub märtsis.

Õpikogukonnas tegutsemine aitab korraga täita iga osaleja, aga ka õpirühma ja lasteaia kui terviku arengueesmärke.

Rõõmustav on näha õpigrupi liikmete sügisele iseloomulikku õpiõhinat.

TIINA TREES,
direktor

DEIVI PARD,
TIINA HELISTE,
õppealajuhatajad

Kino maale
EelmineHea tahe, huvid ja motivatsioon leidsid üksteist
JärgmineToimunud on Tõrvandi ESIMENE kirbuturg!