Vallavalitsuse istungilt 07.12.2022

443
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus-, maa-, sotsiaal-, huviharidus-, keskkonna-, ja haridusküsimused. Jagati haldusülesandeid asutusele Kambja Kultuur ja Sport.

Antud ehitusload

 • Lemmatsi külas Arako tee 20 abihoone püstitamiseks
 • Külitse alevikus Haage tee 63 maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Räni alevikus Kassisilma 22 ärihoone püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Ülenurme alevikus Villa 13 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas asuvale Tähe põik tänava maaüksusele rajatud avalikult kasutatavale teele
 • Ülenurme alevikus Paruni J1 kinnistule rajatud külmaveetorustikule

Kinnitatud hajaasustuse 2021 programmi raames esitatud projektid

 • „Pangodi AÜ 16, Sulu küla, Kambja vald, Tartu maakond, katastritunnus 28201:001:0004, asuvast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine: puurkaevu renoveerimine (sh olemasoleva puurkaevu seadustamine, puurkaevu läbipesu, pumbasüsteemi renoveerimine)“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3600 eurot, kandes taotleja pangakontole 360 eurot.
 • „Tatraoru AÜ 22 kanalisatsiooni rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3015 eurot, kandes taotleja pangakontole 301,50 eurot.
 • „Lavendli puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4264 eurot, kandes taotleja pangakontole 426,40 eurot.

Nõustutud sundvalduse seadmised Elektrilevi OÜ kasuks

 • Reola külas asuvale Kähra katastriüksusele
 • Soosilla külas asuvale Saare kinnisasjale
 • Telia Eesti AS kasuks Räni alevikus asuvale Kristalli 2 kinnistule

Sotsiaalküsimustes otsustati kinnitada tervisetoetus ja koolilõunatoetus. Jäeti määramata isikule hooldus ja hooldajatoetus hooldajale.

Andi nõusolek OÜ Tulekild Ilutulestikud ilutulestiku korraldamiseks 09.12.2022 ajavahemikul 23.00—23.30 asukohaga Tõrvandi alevik, Tüki 3 kinnistu.

Huviharidusküsimustes määrati õpilastele huvihariduse toetusi ning keelduti ühekordse toetuse määramisest.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti perioodil 26.12.2022—26.03.2023 jäätmevaldaja aadressil Aia 4a, Tõrvandi alevik ning perioodil 07.12.2022—30.04.2023 jäätmevaldaja aadressil Pangodi AÜ 2, Sulu küla.

Vallavalitsuse hallatavale asutusele Kambja Kultuur ja Sport anti haldusülesannete täitmine alates 01.01.2023 järgmiste valla kultuuri- ja spordiobjektide osas: Kambja spordihoone; Kambja staadion; Tõrvandi spordihoone; Tõrvandi staadion; Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone, Ülenurme staadion, valla matka-terviserajad jt kultuuri-, spordi- ja vabaajaobjektid. Samuti anti asutusele teistelt vallavara valitsejatelt vara (väikevahendid ja inventar) põhimääruse kohaste ülesannete täitmiseks hiljemalt 31.01.2023.
Kinnitati Ülenurme Gümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.01.2023.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKuuste Kooli taaskasutuspusle viimased tükid said paika
Järgmine2023. aastast rakenduvad mitmed muudatused ühistranspordi korralduses