Vallavalitsuse istungilt 15.02.2023

412
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ning sotsiaalküsimused. Määrati huvihariduse ja projektitoetusi. Kehtestati tasuliste teenuste hinnakiri. Kinnitati ostumenetluste tulemused. Toimus põhimääruse eelnõule laekunud muudatusettepanekute arutelu.

Anti projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuvale Pargiotsa maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Antud ehitusload

  • Soinaste külas Välja 11 ja Välja tänav L2 kinnistutele sademevee kanalisatsioonitoru rajamiseks
  • Külitse alevikus Salvei 3 üksikelamu püstitamiseks

Anti kasutusluba Tõrvandi alevikus Karikakra 29 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Kambja vallas Reola külas asuvale Liini katastriüksusele.
Määrati Vana-Kuuste külas Gaasibaasi tee kinnistul asuvale liikluspinnale nimeks Gaasi tee ning Lemmatsi külas asuva Linnulaulu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Nõmme tee 3.
Nõustuti AS Emajõe Veevärgi kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamisega Kambja valla omandis olevalt Kambja alevikus asuvalt Võru mnt 4b maaüksuselt ning nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Võru mnt 4b kinnisasjale AS Emajõe Veevärk kasuks.
Tunnistati kehtetuks 16.06.2022 korralduse nr 594 „Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvooru raames esitatud taotluste tingimuslik rahuldamine ja mitterahuldamine“ punkt 1.5 ning tühistati Urmo Kase ja Taivo Kase projekti „Puurkaevu rajamine joogi- ja tarbevee jaoks“ tingimuslik rahastamise otsus toetussummas 9507,30 eurot.
Kinnitati hajaasutuse 2021 programmi raames esitatud projekti „Saarelaane ja Rõõmuallika ühispuurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 8628,93 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 958,77 eurot.
Rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoorus esitatud Sigrid Siimani taotlus „Metsküla elamu heitvee kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine“ toetussummas 5346,60 eurot, millest riigi osalus on 2673,30 eurot ja valla osalus 2673,30 eurot. Taotluse rahuldamise tingimusteks on ehitisteatise ja ehitusprojekti esitamine. Tingimuste täitmiseks on aega kuni neli kuud otsusest teadasaamisest. Toetusleping sõlmitakse taotlejaga 30 tööpäeva jooksul tingimuste täitmisest arvates.

Sotsiaalküsimustes otsustati maksta peretoetust. Tasutakse alates 01.03.2023 igakuiselt isiku isikliku abistaja teenuse eest MTÜle Händikäpp 02.02.2023 hinnapakkumise alusel. Lõpetakse isiku hooldus ning hooldajatoetuse maksmine hooldajale 15.02.2023 seoses hoolduse korraldamisega ööpäevaringses hoolekandeasutuses. Tasutakse alates 01.02.2023 igakuiselt isiku hooldamise eest AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Põltsamaa Kodus üldhooldusteenuse kulude katteks puudujääv osa.

Määrati huvihariduse toetus õpilasele. Eraldatakse 2023. aastal Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi projektile „Karel Udrase, Kahru Männiku, Manfred Kuke osavõtt 2023. a EM-võistlusest õhkrelvadest laskmises Tallinnas 5.–13. märtsil“ toetust summas 1670 eurot.

Kehtestati Ülenurme Gümnaasiumis osutatavate kantseleiteenuste ja ruumide kasutamise hinnad.

Kinnitati ostumenetluste tulemused

  • „Taimekastide ja -amplite kujundus 2023. a” teenus Vesneri Aed OÜ-lt, pakkumuse kogumaksumus 2248,27 eurot koos käibemaksuga ning sõlmida vastav leping.
  • „Porijõe paadisilla projekteerimine“ teenus Topp Marine Infra OÜ-lt, pakkumuse kogumaksumus 2880 eurot koos käibemaksuga ning sõlmida vastav leping.

Põhimääruse eelnõule laekunud muudatusettepanekute arutelul otsustas vallavalitsus esitada volikogule arvamuse esitatud muudatusettepanekute osas.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTartu 2024 hüüab välja Euroopa kultuuripealinna programmi Lõuna-Eestis
JärgmineSoinaste külas on müüa enampakkumisel korteriomand