Vallavolikogu 19.04.2023 istungilt

802

Kambja vallavolikogu istung kolmapäeval 19. aprillil 2023. a Uhti külas Reola kultuurimaja saalis algas kell 17.00. Kohal oli 19 liiget, puudus kaks.

Alan Uibo esines avaldusega.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Kohviku kinnisasja omandamine

Abivallavanem Triin Nõmmistu tegi ettekande.

Eelnõu nägi ette Tõrvandi alevikus asuva Kohviku kinnisasja (registriosa nr 12782950, katastritunnus 28301:001:0147, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 1367 m2) tasuta omandamist Kambja vallale ning võõrandamislepingus kinnisasja väärtuseks 43 000 eurot. Notariaalsed kulud ja hindamisaruande tellimise kulu kannab vald.

Kambja vallavalitsus esitas 28.10.2022 maaametile ettepaneku võõrandada vallale Tõrvandi alevikus asuv Kohviku kinnisasi (katastritunnus 28301:001:0147, pindala 1367 m2, sihtotstarve ärimaa), eesmärgiga loodava valla keskuse juurde rajada haljastus ja osaliselt koolimaja ümbritsev piirkond koos väliklasside ja mängualaga.

Keskkonnaministeerium teatas 27.12.2022, et kinnisasja võõrandamine vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks on põhjendatud. Võõrandamismenetluse jätkamiseks palus ministeerium kohalikul omavalitsusel Kohviku kinnisasja sihtotstarve viia kooskõlla Tõrvandi keskusala detailplaneeringuga, milleks on ühiskondlike ehitiste maa.

Kambja Vallavalitsuse 04.01.2023 korraldusega nr 1240 määrati Kohviku katastriüksuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.

Pärast sihtotstarbe maakatastris registreerimist teatas maaamet 16.01.2023 õigustatud isikutele Kohviku kinnisasja võõrandamise kavatsusest ja palus teada anda kinnisasja vajalikkusest. Seaduses sätestatud tähtaja jooksul ei esitanud õigustatud isikud taotlusi ega arvamusi kinnisasja vajalikkuse kohta.

Amet tellis kinnisvara hariliku väärtuse määramiseks hindamisaruande. OÜ Kinnisvaraekspert 21.02.2023 koostatud hindamisaruande kohaselt on Kohviku kinnisasja harilik väärtus 43 000 eurot.

Riigivara võõrandamise aegne harilik väärtus on oluline kui omandatud riigivara 10 aasta jooksul pärast kinnisasja omandamist edasi võõrandatakse, koormatakse hoonestusõigusega või ei kasutata riigilt tasuta omandatud kinnisasja sihtotstarbeliselt. Sellistel juhtudel tuleb riigivara tasuta omandanud isikul tasuda riigile hüvitis, mille arvestamise aluseks on võõrandamise hetkel eksperthinnanguga määratud kinnisasja harilik väärtus.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas, et komisjon nõustus eelnõuga.

Otsus võeti vastu 19 poolthäälega.

2. Pühi külas asuva Metsa-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Abivallavanem Triin Nõmmistu tegi ettekande.

Kambja vallavalitsusele esitati 19.01.2023 taotlus Kambja vallas Pühi külas asuva Metsa-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Metsa-Sepa maaüksuse muutmiseks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala säilitataval metsamaal ja rohevõrgustiku alal. Säilitataval metsamaal ja rohevõrgustiku alal on lubatud ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega kui lähima hoonete kompleksini jääb vähemalt 250 m. Lähtudes olemasolevatest kruntidest ja naabermaaüksusel koostamisel olevast detailplaneeringust jääks kavandatud hoonete kompleks teineteisele lähemale kui 250 m ning sellest tuleneb detailplaneeringu koostamise kohustus.

Planeeringuala suurus on u 1 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas, et komisjon nõustus eelnõuga.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 14 liiget, 4 jäi erapooletuks.

3. Loa andmine riigihankele Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamine 2024-2026

Avo Alliksaar taandas end selle päevakorrapunkti arutelust ja hääletuselt.

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Eelnõus antakse vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutaja leidmiseks aastatel 2024.-2026.

Valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamiseks korraldatud avatud hankemenetluse tulemusena sõlmiti edukaks osutunud pakkujatega hankelepingud tähtajaga 01.12.2020–31.12.2023.

Vald soovib korraldada uue hanke avatud hankemenetlusena ja leida teenusepakkuja Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamiseks 2024.-2026. aastal vastavalt sõiduplaanile. Teenust osutaval pakkujal peab olema võimalus kasutada vähemalt 3 bussi, millest 1 buss on minimaalselt 19 istekohaga ja 2 bussi on minimaalselt 23 istekohaga. Teenuse osutamise ajal kasutatavad bussid ei tohi olla vanemad kui 15 aastat. Hankega kaasneb hankelepingu sõlmimine tähtajaga 01.01.2024–31.12.2026, eeldatava maksumusega 250 000 eurot ilma käibemaksuta.

Vallavara valitsemise korra kohaselt annab loa riigihanke korraldamiseks vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või kui riigihankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann, kinnitas, et komisjon kiitis eelnõu heaks.

Olavi Jänes esines sõnavõtuga.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 18 liiget.

4. Loa andmine riigihankele bussitranspordi tellimine Kambja valla haridusasutustele 2023/2024 ja 2024/2025.õa

Avo Alliksaar taandas end selle päevakorrapunkti arutelust ja hääletuselt.

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Eelnõus antakse vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange bussitransporditeenuse tellimiseks Kambja valla haridusasutustele 2023/2024 ja 2024/2025.õa.

Bussitransporditeenuse valla haridusasutustele 2021/2022 ja 2022/2023. õa tellimise avatud hankemenetluse tulemusena sõlmiti vastavaks tunnistatud ja kvalifitseeritud pakkujatega raamleping tähtajaga kuni 31.08.2023.

Kambja vald soovib korraldada uue hanke avatud hankemenetlusena ja leida teenusepakkuja bussitransporditeenuse tellimiseks Kambja valla haridusasutustele 2023/2024 ja 2024/2025. õppeaastal.

Hange jagatakse osadeks alljärgnevalt:
1. osa 10-19-kohalise bussi rent (koos juhiga)
2. osa 20-26-kohalise bussi rent (koos juhiga)
3. osa 27-49-kohalise bussi rent (koos juhiga)
4. osa 50-59-kohalise bussi rent (koos juhiga)

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine mitme pakkujaga, tähtajaga 01.09.2023–31.08.2025. Raamlepingu eeldatav maksumus on 140 000 eurot ilma käibemaksuta.

Vallavara valitsemise korra kohaselt annab loa riigihanke korraldamiseks vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või kui riigihankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann, kinnitas, et komisjon kiitis eelnõu heaks.

Olavi Jänes esitas muudatusettepaneku, mille poolt hääletas 8 ja vastu oli 10 volikogu liiget.

Otsus võeti algsel kujul vastu 17 poolthäälega, üks liige jäi erapooletuks.

5. Volikogu seisukoha kujundamine Masso katastriüksuste detailplaneeringu algatamise suhtes

Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Abivallavanem Triin Nõmmistu esines ettekandega.

Kaasettekande tegi arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi.

Tehti ettepanek vallavalitsusel ettevalmistada detaiplaneeringu mittealgatamise otsuse eelnõu. Ettepaneku poolt hääletas 14 liiget, 4 jäi erapooletuks.

6. Tõrvandi kooli ehitamise riigihanke tulemuste tutvustamine

Arendusjuht Kristi Kull tegi ettekande, milles tutvustas hanke tulemusi.


Vallavanem Illari Lään andis volikogule teada, et Kambja vallavalitsuse liikmed Eve Jaanus ja Liis Rosin astusid tagasi vallavalitsuse liikme kohalt.

Järgmine istung toimub 24. mail.

Kino maale
EelmineVallavalitsuse sotsiaaltöötajad läbisid praktilise koolituse
JärgmineVallavalitsuse istungilt 30.03.2023