Vallavalitsuse istungilt 20.07.2023

276
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid sotsiaal-, hanke- ning haldusküsimused. Muudeti koha-aadressi. Määrati projektitoetus ja koolilõpetaja stipendium. Esitati volikogu menetlusse otsuste eelnõud.

Koha-aadressi muutmine

Muudeti Soinaste külas Rehetare tee 2 katastriüksuse (katastritunnus 94901:006:0657) koha-aadressi ja uueks koha-aadressiks määrati Soinaste küla, Rehetare tee 4a.

Sotsiaalküsimused

Võeti vastu korraldus isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks ning kehtetuks tunnistati vallavalitsuse 06.07.2023 korraldus nr 1893 „Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine“. Määrati isikule transporditoetus. Otsustati tasuda puudega laste sotsiaalteenuste eest.

Projektitoetuse määramine

Haridusselts Tõrvik MTÜ projektile „Fashion Week Klaipeda“ eraldati toetust summas 500 eurot.

Koolilõpetaja stipendiumi määramine

Määrati Tartu Rakendusliku Kolledži kiitusega lõpetanud õpilasele koolilõpetaja stipendium.

Hankeküsimused

Tunnistati riigihankes „Soinaste lasteaed „Laululind“ mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine“ määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus, vähim on parim“ kohaselt edukaks Tiptiptap OÜ (11043461) pakkumus kogumaksumusega 48 852 eurot käibemaksuta, käibemaksuga 58 622,40 eurot. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.
Tunnistati riigihankes „Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2023/2024 ja 2024/2025. õa“ määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus, vähim on parim“ ja arvutatud hindepunktide alusel edukaks soodsuselt esimesel kohal olev pakkuja ABuss OÜ (pakkumused hanke osadele 1–4). Edukaks tunnistati ka soodsuselt teisel kohal olev pakkuja AGRIS OÜ (pakkumused hanke osadele 1–3). Edukate pakkujatega sõlmitakse raam- ja hankelepingud. Lepingute kehtivus on 01.09.2023–31.08.2025.
Tellitakse ostumenetluse „Tõrvandi põhikooli ehituse tehniline konsultant“ konsultanditeenus Prodecoro OÜ-lt kogumaksumusega 14 040 eurot (hind käibemaksuga). Lepingu täitmise eest vastutab arendusjuht Kristi Kull.
Anti nõusolek ostu-müügilepingu nr 12–17/111 „Linnavere filiaali mööbel“ lepingu tähtaja pikendamiseks kuni 18.08.2023. Juhul kui lepingu täitmine ei ole nimetatud tähtajaks tagatud, tuleb täitjal anda tellija kasutusse tasuta asendustooted ja -asjad hiljemalt 21.08.2023 viivituse perioodiks.

Haldusküsimused

Lõpetati munitsipaaleluruumi üürileping üürniku avalduse alusel 31. juulil 2023 asukohaga Lennu 42 krt 23 Reola külas.
Anti luba 5DEhitus OÜ-le ajutiseks liikluse sulgemiseks Ülenurme alevikus Poldri tänava (tee nr 9490042) 0,0–0,130 km ja 0,140–0,225 km lõigul ajavahemikus 21.07–04.08.2023.
Anti luba Pipenet OÜ-le ajutiseks liikluse sulgemiseks Tõrvandi alevikus Aia tänava (tee nr 9490067) 0,40–0,430 km lõigul ajavahemikus 24.07–27.07.2023.
Anti nõusolek töövõtulepingu nr 12–17/28 „Aarikese paisjärve rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks“ lepingu tähtaja pikendamiseks kuni 31.08.2023 ning Merin OÜ-ga sõlmitakse lepingu lisa lepingu tähtaja pikendamise kohta.

Volikogu otsuste eelnõude arutelu

Volikogu menetlusse esitatakse otsuste eelnõud:

  • Loa andmine projektis „Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomine“
  • Hoonestusõiguse lõpetamine, Männi 2a Kambja

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEhitustööd Tõrvandis ning Ülenurmel toovad kaasa liikluspiirangud
JärgmineRavila tänava ja Viljandi maantee ristmiku sulgemine Tartus muudab maakonnaliinide liikumist