Vallavalitsuse istungilt 10.08.2023

253
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, haldus- ning hankeküsimused. Kinnitati ametisse Soinaste lasteaia direktor. Määrati toetusi. Esitati volikogu menetlusse otsuste eelnõud.

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Sulu külas Köörna kinnistul tootmishoone laiendamiseks.
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Suure-Kambja külas Ida kinnistule (kü 28203:006:0558) üksikelamu projekteerimiseks.

Maaküsimused

Nõustuti Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksuse jagamisega vastavalt kehtivale detailplaneeringule ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Räni alevikus asuvatele Kivimi tänav, Kivimetsa tee lõik 2, Ränirahnu tee 5, Paarmetsa, Päikeseratta, Kivimetsa tee lõik 1 ja Ränirahnu tee lõik 1 katastriüksustele.
Seati sundvaldus Kambja valla kasuks Pangodi külas asuvatale Pedasmäe AÜ 2, Pedasmäe AÜ 4, Pedasmäe AÜ 11 ja Pedasmäe AÜ 12 katastriüksustele.
Kinnitati 13.07.2023 koostatud maa maksustamishinna määramise aktid nr 6-9/23/27, 6-9/23/28, 6-9/23/29 ja 6-9/23/30 ja määrati katastriüksuste maa maksustamishinnad vastavalt aktidele.

Sotsiaalküsimused

Määrati tervisetoetusi. Võeti vastu korraldus viie isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Rahastati puudega laste sotsiaalteenuseid. Seati isiku üle hooldus ning määrati tema hooldajale toetus hooldamise eest. Lõpetati kolme isiku hooldus ning nende hooldajatele hooldajatoetuse maksmine.

Haldusküsimused

Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Pargi 7.
Pikendati 5DEhitus OÜ-le vallavalitsuse 20.07.2023 korraldusega nr 1779 antud luba Ülenurme alevikus asuva Poldri tänava (tee nr 9490042 ) 0,0–0,130 km ja 0,140–0,225 lõikude ajutiseks sulgemiseks liiklusele kuni 15.09.2023.
Maksti välja Tõrvandi alevik, Ringtee 3 ja Ringtee 10 korteriühistutele jäätmemajade ehitamise toetused kogusummas 8000 eurot.

Ametisse kinnitamine

Ametisse kinnitati Soinaste Lasteaia Laululind direktor Anneli Mõtsmees alates 21.08.2023.

Ühekordse toetuse määramine

Eraldati Spordiklubi Duo MTÜ ühekordsele tegevusele „Ülenurme Võrkpallisuvi 2023“ toetust summas 2500 eurot.

Hankeküsimused

Tellitakse ostumenetluse „Tehnopargi tee teetööde tehnilise kirjelduse koostamine“ tulemuste alusel tööde teostamine Landverk OÜlt kogumaksumusega 13 018,80 eurot koos käibemaksuga. Lepingu täitmise eest vastutab vallainsener Reio Jüriöö.

Volikogu otsuste eelnõude arutelu

Volikogu menetlusse esitatakse otsuse eelnõud: Vanapapli tee 2 DP algatamine; Maasika ja Vaarika DP algatamine; Söödi DP algatamine; Sipelga põik 13 DP algatamine; Masso DP algatamine; Ülase 5a DP algatamine; Vereve DP algatamine; Nirgi tee 3 DP algatamine; Vainopõllu DP algatamine; Ringtee 43 ja Näki tee 2 DP algatamine; arvamus uuringuloale, Köstrimäe

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKolme muuseumi ühisnäitusele „Peedist pesumasin“ kogutakse pere kullavaramusse kuuluvaid esemeid
JärgmineKodukohvikute ja kogukondade päev „Avatud aiad“ tõi kokku Kambja valla kantide toiduentusiastid