Vallavalitsuse istungilt 25.10.2023

307
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid haridus-, maa-, sotsiaal- ja hankeküsimused.

Haridusküsimused

Ülenurme Lasteaia Nurmepesa direktor Mari Sults ja Tõrvandi Kooli direktor Kristi Aria andsid ülevaate asutuste tööst, personalipoliitikast, eelarvest ning ootustest.
Kinnitati Ülenurme lasteaia ja Unipiha Algkooli töötajate koosseisud.
Kinnitada Kuuste Kooli hoolekogu koosseis.

Maaküsimused

Nõustuti Lemmatsi külas asuvate Lilleoru ja Kannistiku tee 28 piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Külitse alevikus asuva Haage tee 1 katastriüksuse (tunnus 28301:001:1769) sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Reola külas asuvatele Roosi 4, Roosi 6 ja Vanakooli tee 13 katastriüksustele.
Kinnitati hajaasutuse 2022 programmi raames esitatud projekti „Kapri  talu juurdepääsutee“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1232,53 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 136,95 eurot.
Kinnitati hajaasutuse 2022. a programmi raames  esitatud projekti „Laane, Kapri kanalisatsioonisüsteem“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2680,94 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 297,88 eurot.
Pikendati hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvoorus üheksa taotleja tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projektide tingimuste täitmise tähtaega kuni 15.02.2024.
Kiideti heaks korralduse eelnõu „Liikluspinnale kohanime määramine“ (Kuuseheki Räni alevikus) ning eelnõu suunatakse 15 päevaks avalikustamiseks ja arvamuste avaldamiseks.

Sotsiaalküsimused

Määrati kaks sotsiaaltoetust. Volitati sotsiaaltöö spetsialisti esindama isikut Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Hankeküsimused

Tunnistati hankes „Kambja, Kesk 8, II korruse ümberehitustööd“ edukaks EV1 Ehitus OÜ (16738481) pakkumus maksumusega 57 300 eurot ning eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.
Korraldatakse riigihange „Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine“ lihthankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 5 kuud alates lepingu sõlmimisest.
Korraldatakse riigihangete seaduse § 49 lg 3 alusel riigihange „Toitlustus Tõrvandi Kool“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena. Põhjendus: hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada riigihangete seaduse §-des 92–94, § 125 lõikes 4 või § 126 lõikes 61 sätestatud tähtajast. Hankija teeb ettepaneku tuginedes hanke 246918 „Ülenurme Gümnaasiumi toitlustusteenus“ alusdokumentidele esitada pakkumus Tõrvandi Kool toitlustamiseks perioodil 06.11-22.12.2023 ettevõttele P. DUSSMANN EESTI OÜ. Pakkumuse esitamise tähtaeg 01.11.2023 kell 09.00.

Vallavalitsuse 11.10.2023 korralduse nr 2137 muutmine

Muudeti vallavalitsuse 11.10.2023 korralduse nr 2137 „Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“ punkti 3 ja avaliku väljapaneku perioodiks määrati 09.–22.11.2023. Põhjendus: Postimees jättis ekslikult esmase kuulutuse avaldamata.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKutsutakse märkama ja tunnustama noortevaldkonda panustajaid
JärgmineKõrkkülas on müüa enampakkumisel korter