Vallavolikogu 22.11.2023 istungilt

739

Kambja vallavolikogu istung kolmapäeval, 22. novembril 2023 Reola kultuurimajas algas kell 17. Istungi algul oli 21 liikmest kohal 19.

Alan Uibo esines avaldusega, milles palus revisjoni komisjonil võtta tööplaani ja menetlusse Tõrvandi sademeveekollektori ja Lammassoo eesvooluga seotud hankemenetlus, tööde teostamine, järelevalve, kasutusloaga seonduv ja nende vastavus õigusaktidele.

Päevakord kinnitati ühehäälselt (19 poolt).

Päevakord

1. Majanduskomisjoni esimehe Tarmo Kleimanni aruanne majanduskomisjoni tööst

Olavi Jänes saabus istungile

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann esines ettekandega majanduskomisjoni tööst.

2. Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Seoses komisjoni aseesimehe Ivar Tedrema tagasiastumisega, korraldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja valla põhimäärusest tulenevalt esi- ja aseesimehe valimised.

Kandidaatideks seati üles Tarmo Kleimann ja Tanel Melk. Toimusid salajased isikuvalimised.

Esimeheks valiti Tarmo Kleimann (11 häält) ja aseesimeheks Tanel Melk (9).

3. Nõustumine transpordimaa omandamisega (Kannikese tänav L1, Külitse)

Ettekandega esines abivallavanem Toomas Järveoja.

Maaomanik soovib Kambja vallale üle anda Külitse alevikus asuva Kannikese tänav L1 katastriüksuse (tunnus 28301:001:1905), sihtotstarbega transpordimaa, suurusega 252 m². Katastriüksus on moodustatud Kannikese tn 7 maaüksuse jagamisel.

Transpordimaa eraldamine elamumaast oli valla soov. Tegemist on Külitse aedlinnakus asuva tänavaga. Suvilate juurde maade erastamisel teemaid eraldi katastriüksustena välja ei mõõdetud. Transpordimaade hooldamine ja remont avalikest vahenditest on põhjendatud, kui need on eraldiseisvad katastriüksused ja kuuluvad kohalikule omavalitsusele. Kannikese tänav teenindab kümneid majapidamisi ja perspektiivis võiks kogu tänava-alune maa olla elamumaadest eraldatud ja avalikus kasutuses.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas nõustuda transpordimaa omandamisega (20 poolt).

4. Kambja alevikus asuvate Kesk tn 4 ja Kesk tn 4a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega.

Eelnõu näeb ette algatada Kambja alevikus asuvate Kesk tn 4 ja Kesk tn 4a maaüksuste ja lähiala detailplaneering ning kinnitada selle lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Kambja vald.

Kambja aleviku olemasolev lasteaia hoone võeti kasutusse 1986. aastal. Tänasel hetkel ei vasta olemasoleva hoone füüsilised ja tehnilised lahendused kaasaegse õpikeskkonna tingimustele. Olemasoleva hoone vanus on küll kõigest 37 aastat ning vastas ehitamise hetkel vajadustele. Olemasoleva hoone rekonstrueerimine ei annaks kõige paremaid tulemusi, kuna piiravaks jäävad hoone füüsilised parameetrid ning see võib kaasa tuua ebaratsionaalsete lahenduste valmimise.

Planeeringu eesmärgiks on läbi viia ümberkruntimine ning moodustatavale sotsiaalmaa krundile ehitusõiguse määramine ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringuga on planeeringualale määratud sotsiaalmaa maakasutuse juhtfunktsioon ja koostatava detailplaneeringu eesmärgid on sellega kooskõlas.

Planeeringuala suurus on u 2,5 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe Toomas Arumäe kinnitusel komisjon ei toetanud eelnõud (6 poolt, 1 erapooletu). Osutati, et detailplaneeringu algatamise otsustamine saaks toimuda kui on selgunud olemasoleva hoone renoveerimise kulu. Hoone ehituse jaoks on oluline ka rahvastikuprognoos piirkonnas.

Volikogu otsustas detailplaneeringu algatada (12 poolt, 6 vastu, 2 erapooletut).

5. Lemmatsi külas asuvate Erika ja Eeriko maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega.

Eelnõu näeb ette algatada Lemmatsi külas asuvate Erika (kü tunnus 28301:001:0166) ja Eeriko (kü tunnus 28301:001:0669) maaüksuste ja lähiala detailplaneering ning kehtestada selle lähteseisukohad tingimusel, et detailplaneeringu rahastamise leping sõlmitakse 14 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kambja vallavalitsusele esitati 18.04.2023 taotlus Kambja vallas Lemmatsi külas asuvate Erika ja Eeriko maaüksuste detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks (sh sotsiaalmaa ja transpordimaa krundid) ning ehitusõiguse määramist elamumaa kruntidel üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala määramata maakasutuse juhtfunktsiooniga alal st maakasutusel säilib olemasolev maakasutuse juhtfunktsioon (hajaasustusega alal). Ka ei ole teada muid asjaolusid, mida võiks pidada oluliseks või ulatuslikuks kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. Eelpool toodust tulenevalt ei ole algatatav detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev. Kavandatav tegevus on kooskõlas valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on u 12 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel. Detailplaneeringuga antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas, et komisjon ei toeta eelnõud (6 vastu, 1 erapooletu).

Volikogu otsustas detailplaneeringu algatada (10 poolt, 6 vastu, 3 erapooletut).

6. Vana-Kuuste külas asuva Kuuste maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega.

Eelnõu näeb ette algatada Vana-Kuuste külas asuva Kuuste maaüksuse (kü tunnus 28204:004:0044) ja lähiala detailplaneering ning kinnitada selle lähteseisukohad tingimusel, et detailplaneeringu rahastamise leping sõlmitakse 14 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kambja vallavalitsuse esitati 27.03.2023 taotlus Vana-Kuuste külas asuva Kuuste maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks. Kuuste maaüksus on hoonestatud (ehitisregistri andmetel on krundil kelder (ehitusregistri kood 120857446) ehitisealuse pinnaga 300,3 m²).

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kuuste maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ning ehitusõiguse määramist ridaelamu ja abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringuga on planeeringualale määratud elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon, millega detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3400 m².

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas detailplaneeringu algatada (16 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut).

Triin Nõmmistu lahkus istungilt

7. Õssu külas asuva Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega.

Eelnõu näeb ette tunnistada kehtetuks Õssu külas asuva Rätsepa maaüksuse detailplaneering Hõbepaju tn 1 krundi osas.

Kambja vallavalitsusele esitati 06.09.2023 avaldus Õssu külas asuva Hõbepaju tn 1 krundi osas Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.

Hõbepaju tn 1 krundil on kehtiv Rätsepa maaüksuse detailplaneering (kehtestatud Ülenurme vallavolikogu 20.07.2004 otsusega nr 61). Detailplaneering on suuremas osas realiseeritud st ainus realiseerimata osa detailplaneeringus on Hõbepaju tn 1 krundi ehitusõigus. Hõbepaju tn 1 krunt on detailplaneeringus markeeritud POS 1 ning krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 500 m² suuruse ärihoone püstitamiseks. Avalduse esitaja on avaldanud soovi sellisel kujul mitte detailplaneeringut realiseerida.

Üldplaneeringuga on Hõbepaju tn 1 maakasutuse juhtotstarbeks määratud elamumaa. Samuti on peale detailplaneeringu kehtestamist maakorraldustoimingu alusel määratud Hõbepaju tn 1 katastriüksusele elamumaa sihtotstarve.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 p 2 kohaselt võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib tunnistada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Vallavalitsus kaalus esitatud avaldust ning leidis, et avalduses esitatud ulatuses detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei mõjuta ülejäänud planeeringuala ulatuses detailplaneeringu elluviimist, sest detailplaneering on muus osas realiseeritud. Samuti ei rikuta planeeringuala ega ka naaberkinnistute omanike õigusi ning Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Hõbepaju tn 1 maaüksuse osas on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Vallavalitsus koostas detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu ning edastas eelnõu planeerimisseadusest tulenevatele isikutele arvamuse andmiseks. Arvamuse andmise perioodil ei esitatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu osas vastuargumente. Neli kaasatud isikut edastasid oma nõusoleku detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas tunnistada kehtetuks Õssu külas asuva Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu Hõbepaju tn 1 krundi osas (18 poolt).

Tanel Melk lahkus istungilt.

8. Volikogu liikme Tarmo Kleimanni arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

9. Volikogu liikme Toivo Saluse arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

10. Volikogu liikme Alan Uibo arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

Olavi Jänes lahkus istungilt.

11. Volikogu liikme Toomas Otsatalo arupärimine revisjonikomisjoni esimehele

Esimees tegi ettepaneku moodustada volikogu vanemate kogu, mis koosneks valimisnimekirjade esindajatest ning täitevvõimu esindaks vallavanem. Kord kuus koguneva mitteformaalse kogu eesmärk oleks parem teabevahetus volikogu ja vallavalitsuse vahel.

Istung lõppes kell 19.28. Järgmine istung toimub 20.12.2023.

Kino maale
EelmineElukoha registreerimine Kambja vallas on oluline
JärgmineKutsume saabuvaid jõule tähistama!