Vallavalitsuse istungilt 06.12.2023

352
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa- ja sotsiaalküsimused. Eraldati toetust Vooremäe terviseradade hooldamiseks. Anti reklaami paigaldusluba. Toimus valla spordivaldkonna parimate tunnustamise korra arutelu. Käsitleti volikogu menetlusse suunatavaid eelnõusid.

Maaküsimused

Nõustumine katastriüksuse jagamisega ning moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressite ja sihtotstarvete määramine

  • Lalli külas asuva Vredi katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks
  • Räni alevikus asuva Aida kinnistu jagamisega vastavalt detailplaneeringule
  • Reola külas asuva Kähra katastriüksuse jagamisega kaheks vastavalt maakorralduskavale

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Reola külas asuvale Konsu sild – Poldri tee lõik 3 katastriüksustele korralduses toodud tingimustel.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Õssu külas asuvatele Pihlapuu tänav L1 ja Põhjala tänava katastriüksustele korralduses toodud tingimustel.
Otsustati mitte taotleda munitsipaalomandisse Tõrvandi alevikus asuvat, Tõrvandi tee 3 ja Tõrvandi tee lõik 1 kinnisasjade vahele jäävat Tõrvandi tee 3a katastriüksust pindalaga 226 m2.
Nõustuti Tõrvandi alevikus katastriüksuse tunnusega 28301:001:0747 ja pindalaga 147 m2 ostueesõigusega erastamisega kaasomandisse 1/2 mõttelistes osades, määrates katastriüksusele koha-aadressi ja kinnitades maa maksustamishinna akti.

Sotsiaalküsimused

Seati kahele isikule hooldus ning määrati nende hooldajatele hooldajatoetus. Võeti vastu korraldus isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Rahuldamata jäeti isiku taotlus tervisetoetuse saamiseks arvestades tema sissetulekuid.

Toetuse eraldamine Vooremäe terviseradade hooldamiseks

Eraldati ühekordset toetust Kastre Vallavalitsusele 4000 eurot Vooremäe Tervisespordikeskuse valgustatud kunstlumekattega suusaradade hoolduseks talvehooajal 2023/2024.

Reklaami paigaldusloa andmine

Anti luba Reklaamtreiler OÜle reklaami paigaldamiseks Tartu mnt 82b, Soinaste küla, Kambja vald ajavahemikul 06.12–24.12.2023.

Kambja valla spordivaldkonna parimate tunnustamise korra arutelu

Ettekandja kultuuri- ja spordinõunik Eva-Kristi Hein tutvustas valitsuse liikmetele Kambja valla spordivaldkonna parimate tunnustamise korda. Arutelu tulemusel tehtud ettepanekud viiakse sisse eelnõusse.

Volikogu menetlusse otsustati esitada eelnõud

  • Kambja Lasteaia Mesimumm arengukava 2024–2029
  • Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVeerand Eestit hõlmav Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta saab alguse suure Tartus peetava avatseremooniaga
Järgmine20.–23. detsembril esineb sotsiaalkindlustusameti töös muudatusi