Vallavalitsuse istungilt 17.01.2024

280
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaal- ning hankeküsimused. Kinnitati Ülenurme Muusikakooli hoolekogu. Moodustati vallavalitsuse komisjonid.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Antud projekteerimistingimused

  • Ülenurme alevikus Kalda krundil spordipargi projekteerimiseks
  • Tõrvandi alevikus asuvale Aia 8 krundile olemasoleva üksikelamu lammutamiseks ja uue üksikelamu projekteerimiseks

Pikendati vallavalitsuse 04.01.2019 korraldusega nr 829 „Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ kinnitatud lähteülesande kehtivust kuni 17.01.2026. Detailplaneeringu korduv avalik väljapanek korraldatakse 12.–25.02.2024 vallavalitsuse kantseleis, teenuskeskuses ning valla veebilehel.
Korraldatakse Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu korduv avalik väljapanek 12.–25.02.2024 vallavalitsuse kantseleis, teenuskeskuses ning valla veebilehel.
Kehtestati Soinaste külas asuva Pesapaiga 30 maaüksuse detailplaneering.

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa, katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, nõustumine hoonestusõiguse seadmisega

Määrati Laane külas Kaselehe tee 3 asuva elamu teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 7721 m2 ning määrati nimetatud teenindusmaa ulatuses moodustatud katastriüksuse koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Laane küla, Kaselehe tee 3 ja sihtotstarbeks elamumaa 100 %. Nõustuti nimetatud katastriüksuse riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil katastriüksusel asuvate ehitiste omanike kasuks tähtajaga 30 aastat.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetusi. Võeti vastu neli korraldust üldhooldusteenuse rahastamiseks. Rahuldati vaie.

Ülenurme Muusikakooli hoolekogu kinnitamine

Kinnitati Ülenurme Muusikakooli hoolekogu koosseis.

Vallavalitsuse komisjonide moodustamine

Moodustatakse huvihariduse ja -tegevuse ning mittetulundusühenduste toetusfondi vahendite jaotamiseks komisjonid.

Hankeküsimused

Kinnitati ostumenetluse „Tõrvandi spordihoone ja kogukonnakeskuse ehitusprojekti osadele ekspertiisi tellimine“ tulemused ning ASga Infragate Eesti sõlmitakse leping kogumaksumusega koos käibemaksuga 19 886 eurot.
Tunnistati kehtetuks ja lõpetatakse riigihange „Lasteaia projekti soetamine Päikeseratta kinnistule“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVeebiseminaril tutvustakse energiatõhusa renoveerimise võimalusi
JärgmineKambja vald võtab tööle keskkonnaspetsialisti