Vallavalitsuse istungilt 25.01.2024

248
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, sotsiaal-, haridus- ning vallavara küsimused. Seati sundvaldus. Nimetati Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liige. Kinnitati ostumenetluse „Kuuste multispordiväljaku projekteerimine ja ehitamine“ tulemused.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Kiideti heaks korralduse eelnõu „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine“ (Räni alevikus asuv Kassisilma 6 krunt), saates eelnõu huvitatud isikule arvamuse avaldamiseks.
Võeti vastu Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldatakse alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 14.–27.02.2024 asukohaga vallavalitsuse kantselei ja valla veebileht.

Sundvalduse seadmine

  • Elektrilevi OÜ kasuks Täsvere külas asuvale Kaku–Metsavahi tee lõik 2 katastriüksusele.
  • Elektrilevi OÜ kasuks Lepiku külas asuvale Kuivakuru-Virumõisa tee lõik 2 katastriüksusele.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Lemmatsi külas asuvale Räni-Raudtee tee katastriüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrati kahele isikule sotsiaaltoetust. Seati kahe isiku üle hooldus ning nende hooldajatele määrati hooldajatoetus. Lõpetati hooldajatoetuse maksmine hooldatava surma tõttu. Võeti vastu korraldus ühe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Võeti vastu korraldused puudega lapse lastehoiu- ja tugiisikuteenuse rahastamiseks.

Vallavara küsimused

Võõrandatakse avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv sõiduauto Škoda Rapid (registreerimismärk 828 TLB) alghinnaga 3870 eurot.
Korraldatakse kirjalik enampakkumine Tõrvandi alevikus Papli 6 asuvate äriruumide üürile andmiseks tähtajaga kuni viis aastat.

Haridusküsimused

Nimetati perioodil 01.–31.07.2024 Kambja valla valvelasteaiaks Tõrvandi Lasteaed Rüblik.
Moodustati vallavalitsuse komisjon spordivaldkonna tunnustamisettepanekute läbivaatamiseks.
Määrati huvihariduse toetusi.
Muudeti vallavalitsuse esindaja Kambja Lasteaia Mesimumm, Tõrvandi Lasteaia Rüblik, Unipiha Algkooli ja Kuuste Kooli hoolekogudes. Vallavalitsuse esindajaks määrati Liis Rosin.

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikme nimetamine

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikmeks nimetati Aivar Aleksejev.

Ostumenetluse „Kuuste multispordiväljaku projekteerimine ja ehitamine“ tulemuste kinnitamine

Kinnitati ostumenetluse „Kuuste multispordiväljaku projekteerimine ja ehitamine“ tulemused.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEnampakkumise korras antakse üürile äriruumid Tõrvandis Papli 6
JärgmineEnampakkumise korras võõrandatakse vallale kuuluv sõiduauto