Tartumaa aasta õpetaja Mari Sults

1925

Mari Sults on noor, energiline, hea organiseerimisvõimega õpetaja Ülenurme lasteaias. Ta on teinud temaatikast lähtuvalt erinevaid vahendeid, et muuta õppetegevused lastele huvitavaks ja köitvaks. Õpetaja Mari kasutab eesti lastekirjanduse varamut laste loovuse ja mängu toetamiseks (lavastused, liisusalmid), vaikuseminutite harjutusi laste tähelepanu koondamiseks ja keskendumiseks, oskuste õpet, legosid lastele keerukatena tunduvate teemade edastamiseks. Õpetaja rakendab lapse õpimotivatsiooni tõstmiseks ja eduelamuse saavutamiseks õppemänge tahvelarvutites, kasutab teadmiste ja oskuste kinnistamiseks Kahooti, diferentseerides õpiülesandeid laste võimekusest lähtuvalt. Tema jaoks on iga lapse arvamus ja huvi oluline.

Õppetegevusi planeerides peab õpetaja silmas laste eripära, nende erinevat õppimisvõimet ja -viisi. Ta teab, kuidas aidata, juhendada aeglasemat last, kuidas keerukamate või lisaülesannetega hoida tegevuses ja arendada kiiremini õppivaid lapsi. Pole olemas valesid vastuseid, on olemas erinevad arusaamad – see on tema kreedo. Õpetaja Mari suunab lapsi märkama abivajajat ja teda abistama. Õppetegevustes suunab ta andekaid lapsi õpetama nõrgemaid, jagama neile oma teadmisi. Ta püüab leida üles iga lapse tugeva külje, et sellele tuginedes lapse enesehinnangut tõsta, julgustades ja tunnustades last pingutuse eest. Õpetaja Mari isiklikul initsiatiivil on mängukeskkond nii rühmaruumis kui ka õuealal lastele rohkelt tegutsemisvõimalusi pakkuv (teemapesad, väliköök, õpilauad, looduskeskus, akvaarium kaladega jne). Õpetajana on Mari Sults eeskujuks lastele, võrdväärseks partneriks lastevanematele, toetavaks, IT-vahendite võimalusi tutvustavaks kolleegiks. Maris on veel piisavalt last, et näha maailma läbi lapse silmade, tajuda laste huve. Ta suunab last ise oma küsimustele vastuseid otsima, olles seejuures lapsele toeks. Ta kaasab erinevate projektide kaudu kõikjale ka lapsevanemaid. Õpetaja Mari kasutab koos oma paarilisega oskuste õppe metoodikat, et lasteni viia olulised oskused eneseteeninduse, suhtlemise ja käitumise osas, sõlmides lastega kokkuleppeid, mis tagavad rühmas kõigi heaolu. Õpetajatele on väljakutseks laps, kes ei huvitu õppetegevustest ja soovib vaid mängida. Lapse huvi nutiseadmete vastu ära kasutades motiveerib õpetaja Mari last õppima spetsiaalselt tema jaoks loodud interaktiivsete mängude kaudu.

Õpetaja Mari märkab iga lapse eripära, püüab koostöös rühma meeskonna, lasteaia tugispetsialistide, muusika- ja liikumisõpetajaga ja lasteaia juhtkonnaga leida lapse toetamiseks sobivaid mooduseid, kaasates sellesse ka lapsevanemaid. Lapse arengu toetamiseks teeb ta konstruktiivset koostööd Rajaleidja spetsialistidega, järgides nende nõuandeid nii individuaalses kui ka grupitöös lastega. Vajadusel annab ta lapse vanematele nõu, kuidas ja mis vahenditega last kodustes tingimustes arendada. Lapsevanemad on tänulikud tema asjakohase toetuse eest perele.

Mari Sults on kolleege kaasates kirjutanud HITSA projekte, et soetada Ülenurme lasteaiale erinevaid IT-vahendeid ja on viinud läbi lasteaiasiseseid koolitusi kolleegidele nende vahendite (tahvelarvutid, interaktiivne tahvel jne) kasutamisel, innustanud kolleege kasutama hariduslikke roboteid, LEGO Education komplekte laste õppetegevuste köitvaks muutmiseks, loonud näidiskavu nende vahendite kasutamiseks. Ta korraldas Code Week õpiüritusi, on osalenud oma rühma lastega Robotexil. Mari Sults on ka Tartumaa Progetiigri saadik, kellel on soov nakatada teisigi tehnoloogiapisikuga. Ta peab oluliseks, et laste üleminek lasteaiast kooli oleks sujuvam ka tehnoloogiliste vahendite ning nende kasutamisega seotud oskuste osas. Õpetaja Mari soovib, et lastel oleksid võimalikult võrdsed võimalused esmaste digipädevuste saavutamiseks juba koolieelses eas ning et töö oleks järjepidev ja jätkuks ka pärast koolis.

Kolleegina on õpetaja Mari rõõmsameelne energiapomm, keda jätkub kõikjale. Tema esitamine Tartumaa aasta õpetaja 2019 konkursile oli Ülenurme lasteaia kolleegide otsus.

Palju õnne, Mari! Oleme Sinu üle uhked ja rõõmustame koos Sinuga!

KÜLLI KANN,
Ülenurme lasteaia Nurmepesa õppealajuhataja

Kino maale
EelmineMuusikakoolis
JärgmineTartumaa aasta õpetaja Britt Laats